herb BIP - Zespół Szkół Publicznych w Białuniu

bip.zspbialun.goleniow.pl

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W SZKOLE

KONCEPCJA BADANIA

PROBLEM BADAWCZY: Czytelnictwo uczniów , działania szkoły w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych oraz rozpowszechniania czytelnictwa wśród uczniów.

CHARAKTERYSTYKA: Wdrażane wnioski z monitorowania czytelnictwa uczniów podnoszą efektywność nauczania .

CELE EWALUACJI:

 • Podejmowanie działań powodujących wzrost czytelnictwa uczniów.
 • Rozbudzenie zainteresowania literaturą.

ZADANIA:

 • Kształtowanie postawy czytelnika- pasjonata
 • Uzupełnianie kącika : Czytanie jest jak oddychanie
 • Propagowanie czytelnictwa wśród młodszych koleżanek i kolegów.

PYTANIA KLUCZOWE:

 • Po jaki rodzaj książek uczniowie sięgają najczęściej?
 • Czy czas pracy biblioteki szkolnej umożliwia łatwy dostęp do niej, a stan jej wyposażenia jest wystarczający?
 • W jaki sposób nauczyciele upowszechniają czytelnictwo wśród uczniów?

KRYTERIA EWALUACJI:

 • Biblioteka szkolna stwarza uczniom dostęp do informacji, wdraża do samodzielnego poszukiwania wiadomości, udostępnia potrzebny księgozbiór oraz inspiruje do kreatywnego czytania.
 • Biblioteka szkolna organizuje różne formy zajęć, których celem jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych i ogólnorozwojowych.
 • Nauczyciele stosują różnorodne metody upowszechniania czytelnictwa wśród uczniów.

METODA BADAWCZA:

Ankieta dla nauczycieli, uczniów i rodziców

WNIOSKI

 1. Na rozwijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci duży wpływ ma biblioteka szkolna . Nauczyciele uważają iż jakość jej zasobów jest wystarczająca. W pracy z uczniami często zachęcają podopiecznych do korzystania z biblioteki , której godziny pracy uznali za umożliwiający swobodny dostęp do niej. Przeważająca większość nauczycieli w pracy z uczniami wykorzystuje konkretne zasoby biblioteki w zależności od potrzeb.
 2. Uczniowie rozwijając kompetencje czytelnicze najczęściej sięgają po lektury szkolne. Dużą popularnością cieszą się literatura dla dzieci, książki przygodowe, podróżnicze, historyczne. Za godna uwagi uznali także literaturę fantastyczną .
 3. Wybór książek czytanych przez uczniów zależy głównie od ich zainteresowań oraz od propozycji nauczycieli. W popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci częściowe znaczenie mają też opinie rówieśników i wpływ rodziców. Nauczyciele znają strategię czytania lektur szkolnych przez uczniów swojej klasy i stwierdzają, iż w zdecydowanej większości czytają je oni samodzielnie lub z pomocą dorosłych.
 4. Nauczyciele podejmują wiele działań , by upowszechniać czytelnictwo wśród uczniów poprzez:

- głośne czytanie ciekawych tekstów literackich, zachęcanie do prowadzenia dzienniczka lektur , przypominanie że przy tworzeniu prezentacji dodatkowych opracowań powinni skorzystać z biblioteki, czytanie innym klasom, konkursy czytelnicze, praca z książka na lekcji, kiermasze książek, gazetki o książkach, udział w akcjach czytelniczych, wyjazd do biblioteki miejskiej, nagrody za czytelnictwo.

 1. Spośród ankietowanych uczniów 6,75% przyznaje ,iż czyta książki rzadko a 59%

od czasu do czasu. Uczniowie bardzo rzadko sięgają po prasę , rzadko sięgają po

encyklopedie, albumy, atlasy czy słowniki.

 1. Uczniowie stwierdzili że do czytania zniechęca ich: przymus czytania 44,%, trudny

dostęp do książki- 23,7%, wysoka cena 23,7% trudny język publikacji-22,%.

 

Wnioski do dalszej pracy:

 1. Kontynuować działania związane z działalnością biblioteki takie jak: lekcje biblioteczne, konkursy, czytanie fragmentów książek, kącik czytelniczy.
 2. Nagradzać wzorowych czytelników.
 3. Zachęcać uczniów do czytania poprzez atrakcyjniejsze działania nauczycieli.
 4. Zwiększyć ilość konkursów recytatorskich .
 5. W dalszym ciągu współpracować z różnymi instytucjami np. Biblioteką Publiczną.
 6. Uzupełniać księgozbiór w miarę potrzeb i możliwości finansowych.

Zespół opracowujący (ewaluacyjny):

 

Urszula Olejniczak

Małgorzata Kempara

Beata Jasiak

Agnieszka Ananicz - Dusza

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ewaluacja wewnętrzna w szkole

Wymaganie:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Wnioski:

Wnioski wynikające z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w szkole w obszarze kształtowania postaw i respektowania norm społecznych zawierają mocne i słabe strony badanego obszaru.

 1. Uczniowie znają i rozumieją zasady właściwego zachowania się w szkole, choć
  nie zawsze ich przestrzegają.
 2. Poczucie bezpieczeństwa jest wysokie, ale mimo to dla niektórych uczniów
  nie zawsze. Trudno jest odnieść się do tych odpowiedzi, gdyż uczniowie nie podali przykładów, co wpływa na to, że tylko czasami czują się bezpiecznie.
 3. Uczniowie pozytywnie wypowiedzieli się na temat dotyczący reagowania nauczycieli na niewłaściwe zachowanie i dostrzegają rozmaite formy działań stosowanych przez nauczycieli w takiej sytuacji.
 4. Większość uczniów zna swoje prawa i obowiązki, ale część badanych mieszała
  te pojęcia.
 5. Rodzice pozytywnie postrzegają prace nauczycieli w badanym obszarze. Najsłabiej wypadła ich znajomość dokumentów szkolnych, w których zapisane są zasady dotyczące zachowania i respektowania norm społecznych.
 6. Wszyscy nauczyciele pracują nad kształtowaniem postaw swoich wychowanków,
  na bieżąco reagują na wszelkie przejawy łamania przez uczniów obowiązujących zasad zachowania się w szkole i współpracują z rodzicami. Najsłabiej wypadło pytanie dotyczące angażowania uczniów w życie klasy i szkoły.

Działania naprawcze:

 • podnieść efektywność działań wychowawczych w celu przestrzegania przez uczniów obowiązujących zasad zachowania się w szkole,
 • na lekcjach wychowawczych częściej wracać do przypominania i utrwalania przez uczniów obowiązujących ich praw i obowiązków,
 • w rozmowach z rodzicami zbierać ewentualne informacje dotyczące przestrzegania przez uczniów norm społecznych i podejmować odpowiednie działania w celu ich eliminowania,
 • w trakcie spotkań z rodzicami przypominać lub w razie potrzeby zaznajamiać
  z dokumentacją szkoły, w której zapisane są obowiązujące w szkole zasady zachowania się uczniów,
 • zwiększyć wśród nauczycieli ilość działań dotyczących mobilizowania uczniów
  do angażowania ich w aktywną pracę na rzecz klasy i szkoły.

Osoby odpowiedzialne:

Franków Magdalena

Kalisz Bożena

Meszyńska Aneta

Pomocka Urszula

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Białek 05-05-2017 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-05-2017
Ostatnia aktualizacja: - 05-05-2017 11:55