herb BIP - Zespół Szkół Publicznych w Białuniu

bip.zspbialun.goleniow.pl

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BIAŁUNIU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO
PRZEZ DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

(zatwierdzony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 27 czerwca 2017 r. i przekazany radzie rodziców do zaopiniowania )

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

 

Szczegółowo omówione będą w raportach realizowane założenia polityki oświatowej państwa:

 • Upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci
  i młodzieży – Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej i SU.

 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. - Raport końcowy z ewaluacji wewnętrznej i działalności świetlicy szkolnej.

Oraz plan nadzoru pedagogicznego zachodniopomorskiego kuratora oświaty na rok szkolny 2016/2017:

 • Dzieci i uczniowie nabywają umiejętności i wiadomości określone w podstawie programowej.

 • Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

 • Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Przeprowadziłam łącznie 33 (18 w II semestrze) obserwacji lekcji, zgodnie
  z planem hospitacji. Dokonałam czterech ocen pracy nauczyciela: E.Dowgiałło – ocena dobra; U.Olejniczak, B.Kalisz i M. Kempara – oceny wyróżniające.

  Obserwuję lekcje i zajęcia pod kątem dostosowywania wymagań edukacyjnych
  do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (szkoła) oraz Respektowania podstawy programowej edukacji przedszkolnej, ramowego dnia pracy przedszkola i zaleconych warunków i sposobu realizacji zajęć. Pani Urszula Pomocka ukończyła staż na nauczyciela dyplomowanego
  i otrzymała pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

 • Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych – odbyło się łącznie16 wycieczek szkolnych i przedszkolnych (9 w II semestrze); przygotowano imprezy, zgodnie z kalendarzem imprez oraz imprezy grupowe i przedszkolne, o których będzie mowa w sprawozdaniach.

  Przeprowadzone zostały diagnozy końcowe, a wnioski, zostaną przedstawione przez nauczycieli podczas ich analizy.

   

Zgodnie z planem kontroluję prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania
we wszystkich dziennikach obowiązujących w szkole. Coraz mniej jest braków w bieżących wpisach.
Nie wszystkie podręczniki, które wybrały nauczycielki zostały dopuszczone do użytku szkolnego. Nauczycielki wzięły udział w spotkaniach na temat zmian w podstawie programowej nauczanego przez nie przedmiotu.

Dzięki świadomemu wypełnianiu obowiązków podczas dyżurów i zajęć świetlicowych, złamanie ręki przez uczennicę kl. I nie mogło spotkać się z zarzutem braku opieki nad dziećmi.

Nauczyciele starają się systematycznie prowadzić dziennik elektroniczny. Ponadto kontynuowany jest sposób kontaktów z rodzicami w każdy drugi poniedziałek miesiąca, z którego wciąż niewielu rodziców korzysta.

W ramach wspomagania rozwoju zawodowego, nauczycielki w II semestrze r. szkolnego brały udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach:
 

 • Tworzenie Statutów szkół

 • Przygotowanie arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2017/2018

 • Niebezpieczne zachowania dzieci: wychowanie czy choroba?

 • Usłysz dobre dźwięki, czyli jak uczyć poprzez słuch?

 • Warsztaty z Questingu i Geocachingu

 • Warsztaty programowania

  Panie B. Jasiak i B. Kalisz od 1.09.2017r. będą korzystały z urlopu dla poratowania zdrowia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Białek 29-06-2017 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-06-2017
Ostatnia aktualizacja: - 29-06-2017 11:43