herb BIP - Zespół Szkół Publicznych w Białuniu

bip.zspbialun.goleniow.pl

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

(zatwierdzony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 14 września 2017 r. i przekazany radzie rodziców do zaopiniowania )

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

 

UWZGLĘDNIA:

 1. ZAŁOŻENIA POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA:

 • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 • Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

 • Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

 • Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

 • Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

 1. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2017/2018:

 • Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
  do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019. (PP)

 • Dzieci nabywają umiejętności i wiadomości określone w podstawie programowej (PP)

 • Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.(PP)

 • Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. (SP).

 • Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

 • Monitorowanie w zakresie: „organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej” (PP)

 

3. WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO
W UBIEGŁYM ROKU SZKOLNYM
, ZAWARTE W SPRAWOZDANIU PRZEDSTAWIONYM DNIA 27 CZERWCA 2017 R.

 • Zaplanować kółko z j. polskiego i matematyki w kl. V; j. angielskiego w kl. VI i VII

 • Uczulić rodziców na potrzebę rozwoju fizycznego, związanego z rozwojem mowy.

 • Zwrócić uwagę rodziców na zdrowe odżywianie się dzieci.

 • Rodzic ma obowiązek osobiście zgłaszać nauczycielowi świetlicy odbiór dziecka, podać swój aktualny nr telefonu, wskazać osobę upoważnioną do kontaktu.

 • Zawrzeć kontakt z rodzicami uczniów, którzy wymagają szczególnego wsparcia ze strony szkoły.

 • Wychowawcy mają czuwać nad czytelnictwem swoich wychowanków.

 • Zaplanować wyjazdy do Biblioteki Publicznej w Goleniowie.

 

CELE NADZORU

 1. Dokonywanie ewaluacji osiągnięć uczniów i wdrażanie niezbędnych zmian.

 2. Dokonywanie oceny pracy i dorobku nauczycieli.

 3. Zapewnienie nadzoru nad właściwym prowadzeniem dokumentacji i jakością przebiegu nauczania.

 

 

 

 

KONTROLA

 1. Kontrolowanie dostosowywania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 2. Realizacja programu wychowawczego-profilaktycznego, uchwalonego przez rodziców.

 3. Pełnienie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przez nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

MONITOROWANIE

 1. Realizacji podstawy programowej.

 2. Systematyczne prowadzenie dziennika elektronicznego i kontaktów z rodzicami.

 3. Wypełniania założeń zawartych w planach rozwoju na stopnie awansu zawodowego.

 

Temat kontroli

Termin

Przepis prawa

Metoda badawcza

Prawidłowość prowadzenia dokumentacji w zakresie :

 • Dokonywania prawidłowości zapisu danych o uczniach;

 • Dokumentowania obecności uczniów na lekcjach i zajęciach;

 • Określania tematów zajęć oraz potwierdzania odbycia się zajęć podpisem nauczyciela.

IX 2017

I 2018

VI 2018

oraz w ramach bieżącej kontroli

Rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz.U. 2017 r. poz.1646)


 

Analiza dokumentacji

Terminowość przygotowywania planów pracy i oraz planów wychowawczych.

IX 2017

 

Analiza dokumentacji

Kontrola stosowania trybu wystawiania ocen semestralnych
i rocznych.

XII 2017/
I 2018

VI 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1651)
Statut szkoły.

Analiza dokumentacji

Prawidłowość sprawowania dyżurów przez nauczycieli
i terminowość rozpoczynania zajęć przez wszystkich nauczycieli.

Cały rok szkolny

Procedura sprawowania dyżurów.

Obserwacja

Prawidłowość sprawowania opieki świetlicowej

Cały rok szkolny

Regulamin świetlicy

Obserwacja

Prawidłowość wdrażania i realizowania przez nauczycieli podstawy programowej.

Cały rok szkolny

Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego; Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej (Dz. U. 2017 poz. 356)

Analiza dokumentacji

Obserwacja

Rozwijanie kompetencji czytelniczych.

Cały rok szkolny

Statut szkoły. Program pracy biblioteki.

Obserwacja

Analiza dokumentacji

WSPOMAGANIE ma na celu

inspirowanie i intensyfikowanie procesów, służących poprawie i doskonaleniu działań
w szkole, ukierunkowanych na rozwój uczniów i nauczycieli

 

Dyrektor wspomaga nauczycieli poprzez:

 • organizowanie szkoleń i narad;

 • współtworzenie dokumentów szkoły;

 • motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego;

 • przedstawianie nauczycielom wniosków, wynikających ze sprawowanego nadzoru.


 

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONE
W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

Zdefiniowanie celów ewaluacji

Realizacja podstawy programowej przez wszystkich nauczycieli

Odbiorcy

Dyrektor, nauczyciele, rodzice, uczniowie

Identyfikacja zasobów

Czas realizacji:

luty – marzec 2018

koszt papieru i tonera

Zespół ewaluacyjny

Koordynatorzy :

PP- Ilona Różańska

SP- I etap - Agnieszka Ananicz - Dusza

SP- II etap – Magdalena Franków

Przygotowanie narzędzi ewaluacji
i opracowanie koncepcji

Wszyscy nauczyciele, dobrani w grupach przedmiotowych, zaakceptowanych przez koordynatora

Przedmiot ewaluacji

Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków
i sposobów realizacji

Kryteria ewaluacji

Nauczyciele znają podstawę programową poprzednich i następnych etapów kształcenia.

Nauczyciele podczas codziennej pracy odnoszą się do konkretnych punktów podstawy programowej.

Nauczyciele i uczniowie współpracują
w procesie uczenia się.

Zespół nauczycieli uczących w szkole jest odpowiedzialny za realizację podstawy programowej w każdym oddziale.

Metody badawcze

Analiza dokumentacji (zeszytów, dzienników), wywiad z uczniami i rodzicami, obserwacja zajęć.

Harmonogram

Opracowanie koncepcji: listopad 2017

Analiza dokumentacji:
grudzień 2017– kwiecień 2018

Wywiady: luty – kwiecień 2018

Obserwacje: październik 2017– kwiecień 2018

Raport zbiorczy: 26 czerwca 2018


 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Białek 18-09-2017 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Monika Białek 26-09-2017 14:13