herb BIP - Zespół Szkół Publicznych w Białuniu

bip.zspbialun.goleniow.pl

PROCEDURA

ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW ORAZ OBOWIĄZUJĄCE TERMINY

w Zespole Szkół Publicznych w Białuniu

 

I.                   Zasady ogólne

 

1.      W  Zespole Szkół Publicznych w Białuniu skargi i wnioski przyjmowane są przez:

a)      Dyrektora szkoły – w poniedziałki od 13.00 do 15.00

b)      Wychowawców klas w terminach zgodnych z harmonogramem wywiadówek

c)      Pedagoga – w godzinach pracy pedagoga

 

2.      Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

a)      pisemnie

b)      pocztą elektroniczną

c)      faxem

 

3.      Skargi i wnioski nie należące do kompetencji naszej placówki przekazywane są, po  uprzednim zarejestrowaniu, do właściwego adresata.

 

4.      Pisemne skargi i wnioski zawierają:

a)      datę wniesienia skargi,

b)      imię, nazwisko i adres składającego wniosek,

c)      zwięzłe określenie sprawy,

d)     nazwisko osoby, do której będzie kierowana skarga,

e)      podpis składającego skargę,

f)       imię i nazwisko przyjmującego skargę

 

5.      Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy), adresu wnoszącego lub nieopatrzone tytułem skarga/wniosek pozostawia się bez rozpatrywania.

 

6.      Pracownik prowadzący rejestr skarg i wniosków w szkole rejestruje je poprzez wpisanie ich do rejestru, potwierdza składającemu ich złożenie i przekazuje dyrektorowi oraz zainteresowanemu.

7.      W przypadku skargi lub wniosku zgłoszonego telefonicznie, przyjmujący informuje skarżącego o sposobach ich złożenia, o których mowa w pkt 2.

 

8.       Do skarg i wniosków zgłoszonych ustnie w ramach przyjęć interesantów przez dyrektora, sporządzany jest protokół  z rozmowy, podpisany przez skarżącego.

9.      Rejestrowanie, kierowanie oraz kontrolę nad realizacją koordynuje sekretarz szkoły, który:

a)      prowadzi rejestr skarg i wniosków,

b)      kieruje sprawę do osoby wyznaczonej do jej rozpatrzenia,

c)      czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg,

d)     udziela zgłaszającym się w sprawie skarg i wniosków niezbędnych informacji                 o toku załatwienia sprawy,

e)       wpisuje termin ich załatwienia.

 

II.                Rozpatrywanie skarg i wniosków

 

1.      Przedmiotem skarg może być w szczególności zaniedbywanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników szkoły, naruszenie godności osobistej dziecka lub interesantów skarżącego.

2.      Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, zaspokojenia potrzeb klientów szkoły.

3.      Skargi, które nie leżą w kompetencji szkoły, zostają przejęte, a następnie wraz z pismem przewodnim przesłane zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego skargę. Jeśli wnioskujący chce sam wnieść skargę do właściwego  podmiotu, dyrektor wskazuje właściwy organ, a kopię tego pisma zostawia w dokumentacji szkoły.

4.      Spór rozstrzyga:

a)      w kwestiach ocen i sprawdzianów oraz sprawy dyscyplinarne – dyrektor

b)      sprawy wychowawcze – wychowawcy i pedagog

5.      Z wyjaśnienia  skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację zawierającą:

a)      oryginał skargi/wniosku;

b)      notatkę o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania;

c)      materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśnienia skargi/wniosku (oświadczenia, opinie, kserokopie dokumentów, wyciągi);

d)     odpowiedź do wnoszącego, informującą o sposobie rozstrzygnięcia sprawy;

e)      pismo do organu prowadzącego, jeśli wymaga tego sprawa.

6.      Nie później niż w ciągu siedmiu dni należy wykonać następujące czynności:

a)      przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli dokument został skierowany do niewłaściwego;

b)      przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów;

c)      zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji;

d)     udzielić odpowiedzi w przypadku, gdy nie jest konieczne przeprowadzenie dodatkowych wyjaśnień, gdy jest konieczne przeprowadzenie dodatkowych wyjaśnień- sprawa powinna być zakończona w ciągu miesiąca.

7.       Projekt odpowiedzi na skargę/wniosek przekazuje osoba/komisja rozpatrująca sprawę, po uprzednim parafowaniu jej, do podpisu Dyrektorowi.

 

8.      Pełną dokumentację  po zakończeniu sprawy, nie później niż 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia odbioru odpowiedzi na skargę/wniosek, przekazuje się sekretarzowi szkoły.

9.      W przypadku wydania nauczycielowi/pracownikowi zaleceń przez osobę rozpatrującą skargę należy kopię tego pisma dołączyć do wymienionej dokumentacji. Kontrolę z wykonania wydanych zaleceń przeprowadza osoba wydająca je.

10.  Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które dekretowano wniosek/skargę.

11.  Dyrektor szkoły raz w roku dokonuje analizy wszystkich skarg/wniosków i wnioski  z nich wykorzystuje przy planowaniu pracy na następny rok szkolny.

12.  Skargi / wnioski załatwiane według właściwości są archiwizowane przez trzy lata.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Białek 18-06-2010 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Monika Białek 22-06-2010 09:58