herb BIP - Zespół Szkół Publicznych w Białuniu

bip.zspbialun.goleniow.pl

SZKOLNA PROCEDURA KONTAKTÓW NAUCZYCIELI Z RODZICAMI, PRAWNYMI OPIEKUNAMI

SZKOLNA PROCEDURA KONTAKTÓW NAUCZYCIELI Z RODZICAMI

(PRAWNYMI OPIEKUNAMI INFORMATOR DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

 

 

 

1.   Miejscem udzielania informacji o uczniu jest wyłącznie szkoła.

 

2.   Szkoła nie udziela informacji o uczniu telefonicznie.

 

3.   Nie udziela się informacji o uczniach w trakcie pełnienia przez nauczyciela dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych.

 

4.   Kontakty rodziców ( prawnych opiekunów ) z nauczycielami odbywają się podczas zaplanowanych wywiadówek, bądź indywidualnych ustaleń między zainteresowanymi stronami.

 

5.   Obecność rodziców ( prawych opiekunów ) na zebraniach  jest obowiązkowa.

 

6.   W razie nieobecności rodziców ( prawnych opiekunów ) na dwóch zebraniach ogólnych, wychowawca klasy ma prawo zaprosić  ich na spotkanie indywidualne w dogodnym dla siebie terminie.

 

7.   Spotkanie nauczyciela z rodzicami ( prawnymi opiekunami )  w domu ucznia odbywa się w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach.

  

   8.  Nieobecność ucznia w szkole powyżej 2 dni rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo  

        zgłosić  telefonicznie w sekretariacie  szkoły w pierwszym dniu nieobecności. 

        Otrzymaną informację sekretarz szkoły przekazuje niezwłocznie  wychowawcy klasy.

 

9.   Wychowawca klasy w 3 dniu nieobecności ucznia w szkole,

        w razie braku informacji od rodziców (prawnych opiekunów), 

        powiadamia telefonicznie o tym fakcie rodziców (prawnych

        opiekunów), w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

 

10.  Nieobecność ucznia w szkole rodzice (prawni opiekunowie)

        usprawiedliwiają pisemnie w ciągu tygodnia od momentu powrotu

        ucznia do szkoły.

 

 

     

11.  Zwolnienie ucznia  z zajęć, w tym świetlicowych, następuje tylko  

na pisemną prośbę  rodziców ( prawnych opiekunów ).

 

12.  Rodzice ( prawni opiekunowie ) mają obowiązek pozostawienia wychowawcy

        kontaktowego numeru telefonu, który jest wpisany  do dziennika lekcyjnego.

 

13. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania szkoły, rodzice ( prawni opiekunowie

       kierują kolejno do :

a.   wychowawcy klasy,

b.   pedagoga szkolnego,

c.   dyrektora szkoły,

d.   rady pedagogicznej,

e.   organu nadzorującego szkołę.

 

14. Rodzice ( prawni opiekunowie ) i nauczyciele, w trosce  o prawidłowy kontakt i współpracę,

       zobowiązani są do przestrzegania zasad przyjętej procedury.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Białek 22-06-2010 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2010
Ostatnia aktualizacja: - 22-06-2010 10:43