herb BIP - Zespół Szkół Publicznych w Białuniu

bip.zspbialun.goleniow.pl

REULAMIN PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BIAŁUNIU

REGULAMIN PRACY  ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH

W BIAŁUNIU

 

 

Na podstawie :

·         art. 104 ustawy z dn. 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94   z późniejszymi zmianami;

·         Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników nie będących   nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach publicznych oraz placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Goleniów, zawartym w dniu   2 marca 1998r, w Goleniowie.

 

Ustala się Regulamin Pracy Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu o następującej treści:

 

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1

 

 

1.1   Regulamin Pracy Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu, zwanego dalej „ szkołą”,  ustala wewnętrzny porządek oraz określa związane z pracą obowiązki szkoły i jej pracowników.

 

1.2   Regulamin pracy obowiązuje wszystkich pracowników szkoły bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko i sprawowane funkcje.

 

1.3   Każdy pracownik jest zobowiązany znać, przestrzegać i stosować postanowienia Regulaminu Pracy.

 

1.4   Regulamin pracy ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z zakładową organizacją związkową.

 

1.5   Pracownik nie może tłumaczyć się nieznajomością postanowień zawartych    w niniejszym Regulaminie.

 

1.6   Regulamin wchodzi w życie dwa tygodnie po upublicznieniu jego treści na tablicy

            ogłoszeń.

 

1.7   Zapoznanie się z regulaminem pracownik potwierdza, po zapoznaniu się nim, własnoręcznym podpisem na oświadczeniu, które znajduje się w aktach osobowych pracownika.

 

1.8   Z Regulaminem pracownik zapoznaje się niezwłocznie po podpisaniu umowy o  pracę, a przed podjęciem swoich zawodowych obowiązków.

OBOWIĄZKI ZAKŁADU PRACY

 

§ 2

 

 

2.1      Szkoła zobowiązana jest:

 

2.1.1   Zaznajomić pracowników, podejmujących pracę, z podstawowymi uprawnieniami,

            oraz z zakresem ich obowiązków i sposobem wykonywanej pracy na wyznaczonych

            stanowiskach.                

 

2.1.2  Organizować ich pracę w sposób zapewniający osiąganie przez pracowników wysokiej

          wydajności i należytej jakości pracy przy wykorzystaniu ich uzdolnień, kwalifikacji.

 

2.1.3   Zapewnić odpowiednie warunki pracy dla kobiet (Zał. Nr 1.: Wykaz prac

           wzbronionych kobietom).

 

2.1.4   Zapewnić przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, bezpieczne i higieniczne

      warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenia pracowników w zakresie

      bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznanie

      pracowników z instruktażem stanowiskowym (pracownik otrzymuje na piśmie

     zaświadczenie BHP i informację o ryzyku zawodowym ).

 

2.1.5    Terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenia w kasie Urzędu Gminy Goleniów

             lub na konto osobiste przelewem :

 

·         Dla pracowników pedagogicznych 1-go dnia każdego miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca przypada w niedzielę lub w święto  to wypłata wynagrodzenia następuje  w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym.

 

·         Dla pracowników administracji i obsługi ostatniego dnia każdego miesiąca. Jeżeli ostatni dzień przypada na niedzielę lub święto to wypłata wynagrodzenia następuje dnia poprzedniego.  

 

2.1.6    Ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

2.1.7    Stwarzać pracownikom, podejmującym zatrudnienie, warunki sprzyjające

             przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy.

 

2.1.8         Zaspakajać, w miarę posiadanych środków, socjalne potrzeby pracowników.

 

2.1.9        Zapewnić odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej, zgodnie                

z odpowiednimi przepisami ( Załącznik Nr 2 : Tabela norm przydziału środków ochrony).

 

2.1.10  Stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich

              pracy.

 

2.1.11  Wpływać na kształtowanie w szkole zasad współżycia społecznego.

 

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

 

§ 3

 

 

3.1.       Czas pracy należy wykorzystać w pełni na pracę zawodową.

 

3.2         Podstawowym obowiązkiem pracownika jest :

 

3.2.1     Rzetelne i efektywne wykonanie pracy, dążenie do uzyskania najlepszych wyników

                    i  przejawianie w tym celu inicjatywy;

 

3.2.2      Przestrzeganie przepisów dyscypliny pracy oraz stosowanie się do poleceń

                    przełożonych, które dotyczą pracy;

 

3.2.3      Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów

                    przeciwpożarowych;

 

3.2.4         Przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego porządku;

 

3.2.5     Dbanie o dobro szkoły, chronienie mienia szkoły i używanie go zgodnie z

                przeznaczeniem;

 

3.2.6        Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej;

 

3.2.7     Nie przynoszenie, nie przechowywanie na terenie szkoły pieniędzy, papierów

                wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów o znacznej wartości, ponieważ

             w przypadku ich zaginięcia, szkoła nie ponosi za to odpowiedzialności.

 

 

CZAS PRACY

 

§ 4

 

4.1          Pracowników obowiązuje następujący czas pracy:

 

4.1.1         Pracownicy pedagogiczni według stałych tygodniowych rozkładów zajęć

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; zgodnie z art.42. Karty Nauczyciela

 

4.1.2    Pracownicy niepedagogiczni – czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę    

                   i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie  pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym

                   okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

       

4.1.2        Rozkład czasu pracy w szkole pracowników niepedagogicznych ustala dyrektor .

 

 

 

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

§ 5

 

5.1       Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie

inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, przyczyniają się    szczególnie do wykonywania zadań szkoły, mogą być przyznawane nagrody  i wyróżnienia.

 

5.2       Nagrody i wyróżnienia przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii

           reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, według odrębnych

           przepisów.

 

5.3       Kserokopię, dotyczącą przyznania nagrody lub wyróżnienia wpina się do akt

     osobowych pracownika.

 

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA PRACOWNIKA

 

 

§ 6

 

6.1         Za naruszenie ustalonego porządku i dyscypliny pracy uważa się:

 

6.1.1        Złe i niedbałe wykonywanie pracy;

 

 6.1.2    Nie przybycie do pracy, spóźnianie się lub samowolne jej opuszczenie bez

                 usprawiedliwienia;

 

 6.1.3    Stawianie się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu;

 

6.1.4         Spożywanie alkoholu lub środków odurzających w czasie pracy;

 

6.1.5          Zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy;

 

 6.1.6     Nie wykonywanie poleceń przełożonych;

 

 6.1.7    Niewłaściwy, obrażający lub lekceważący stosunek do przełożonych i/lub

                 współpracowników.

 

6.1.8        W razie stwierdzenia, że pracownik przybył do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, przełożony nie powinien dopuścić go do pracy.

 

6.1.9        Dyrektor szkoły lub pracownik, w przypadkach określonych w punkcie 6.1.8, powinien podjąć działania, zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą.

 

 

6.1.10    W przypadku popełnienia przez pracownika uchybień wymienionych w punktach 6.1.1-6.1.9  wobec pracownika stosuje się kary zgodnie z art. 108-113 Kodeksu pracy.

URLOPY WYPOCZYNKOWE, BEZPŁATNE, INNE

 

§ 7

 

 

7.1   Urlopy wypoczynkowe udziela się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy zgodnie z planem urlopów.

 

7.2  Plan urlopów ustala dyrektor w porozumieniu z pracownikami, biorąc pod uwagę ich wnioski.

 

7.3  Urlopy wypoczynkowe:

·         nauczycielom przysługują zgodnie z art.64 Karty Nauczyciela, w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania;

·         pracownikom administracji i obsługi podejmującym pracę po raz pierwszy,  w roku kalendarzowym w którym podjął pracę, przysługuje prawo do urlopu  z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku;

·         w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, urlopu wypoczynkowego udziela się w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru czasu pracy tego pracownika;

·         urlopu wypoczynkowego udziela się na tzw. dni pracy pracownika zgodnie  z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy w danym dniu;

 

Wymiar przysługującego pracownikom urlopu wypoczynkowego wynosi:

20  dni – jeżeli  pracownik jest zatrudniony krócej niż  10 lat,

26    dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

 

7.3.1        Za dni pracy  tzw. robocze, uważa się wszystkie dni z wyjątkiem

wolnych sobót, niedziel oraz świąt określonych odrębnymi przepisami.

 

7.4       Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

 

7.5      Na pisemny wniosek pracownika, pracodawca może udzielić mu bezpłatnego urlopu,

            jeżeli nie spowoduje to zakłócenia normalnego toku pracy.

 

7.6     Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia

    pracownicze.

 

7.7      Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć

    dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

 

7.8       Zasady udzielania urlopu bezpłatnego dla nauczycieli określa art.68 ustawy

     Karta Nauczyciela.

    

 

7.9       Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową. Załatwianie

             spraw osobistych i innych, nie związanych z pracą, powinno odbywać się w czasie

           wolnym od pracy.

7.10          Dyrektor może zwolnić pracownika na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw

      osobistych lub rodzinnych, które nie mogą być załatwione poza godzinami pracy.    

     Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, jeżeli odpracował

     czas zwolnienia. Odpracowanie to, nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

 

7.11          Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do

              wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

            15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy w razie:

 

·         ślubu pracownika , urodzenia się dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca lub matki w wymiarze 2 dni;

·         ślubu dziecka, zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej lub teścia, babki lub dziadka albo innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką w wymiarze 1 dnia.

 

7.12          Pracownikom wychowującym dzieci do 14 lat, przysługuje w ciągu roku

      kalendarzowego zwolnienie od pracy na dwa dni,  z zachowaniem prawa do

      wynagrodzenia.  

 

 

 

USPRAWIEDLIWIENIA NIEOBECNOŚCI W PRACY I SPÓŹNIEŃ DO PRACY

 

 

§ 8

 

8.1  Zasady usprawiedliwienia nieobecności w pracy i spóźnień do pracy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15  maja 1996r w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy – kserokopia załączona do regulaminu pracy.

 

8.2  Przez nieusprawiedliwione opuszczanie pracy należy rozumieć niestawienie się    do pracy lub opuszczanie stanowiska pracy bez usprawiedliwienia.  Za nieusprawiedliwione opuszczenie pracy, uważa się również niedopuszczenie               do pracy pracownika, znajdującego się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu   w chwili przybycia do pracy lub w czasie pracy.

 

 

 

 

KONTROLA DYSCYPLINY PRACY

 

§ 9

 

9.1         Pracownik po przybyciu do pracy obowiązany jest:

·          podpisać listę obecności - pracownik niepedagogiczny

·          udokumentować swoją obecność podpisem w dzienniku lekcyjnym - pracownik pedagogiczny

 

9.2          Referent ds. administracyjno-osobowych dokonuje kontroli obecności pracowników

         niepedagogicznych  przez sprawdzenie listy obecności.

 

9.3         Czas wyjścia i powrotu powinien być udokumentowany w książce ewidencji wyjść 

       w godzinach służbowych, która znajduje się w sekretariacie szkoły.

 

9.4         Kontrolę dyscypliny pracy i kontrole absencji przeprowadza referent                       

       ds. administracyjno-osobowych.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 10

 

 

10.1     Do dokonywania zmian w treści niniejszego regulaminu uprawniony jest dyrektor

     Szkoły po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.

 

10.2    Zmienione postanowienia regulaminu nabierają mocy obowiązującej w terminie       

    14 dni od daty podania do wiadomości.

 

10.3    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminie mają zastosowania przepisy

    Kodeksu Pracy oraz Karta Nauczyciela.

 

10.4    Regulamin wchodzi w życie 14 dni po jego podpisaniu i podaniu do wiadomości       

    na tablicy ogłoszeń.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Białek 22-06-2010 13:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Monika Białek 02-07-2010 10:01