Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół Publicznych w Białuniu - bip.zspbialun.goleniow.pl

Nadzór pedagogiczny » Sprawozdanie z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 17-02-2014 08:54

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

  

 

Sprawozdanie ze sprawowanego przez dyrektora zespołu szkół publicznych nadzoru pedagogicznego w 1. semestrze roku szkolnego 2013/2014

 

(zatwierdzony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 12 lutego 2014 i przekazany radzie rodziców

do zaopiniowania )

 

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2 grudnia 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rozporządzeniu MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

(Dz. U. Nr 168, poz.1324 z późn. zm.);

 

Realizowane były

 

 1. Założenia polityki oświatowej państwa:

   

  Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

   

  Jak w latach poprzednich uczniowie 6-letni przeszli pozytywnie proces adaptacji do warunków szkolnych. Wypełniłam wraz z p. Agnieszką Ananicz-Duszą, wychowawczynią klasy I, ankietę dla MEN: 6-latki w szkole, podobną ankietę wypełniła też mama 6-letniej uczennicy klasy I i nasze opinie się pokrywają:

Szkoła ma przygotowane pomieszczenia i pomoce dydaktyczne oraz nauczycieli w klasie I i miejsca do zabawy i wypoczynku w stopniu bardzo dobrym.

Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne w sposób elastyczny.

W świetlicy grupy są nie większe niż 25 osób, dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci oraz wspiera się dzieci w nauce.

W szkole jest wydzielone i wyposażone w pomoce miejsce zabaw i rekreacji podczas podstawowej pracy szkoły oraz miejsce na boisku szkolnym.

Szkoła zapewnia dzieciom obiady w formie cateringu.

Długość okresu adaptacji zależy od potrzeb dzieci, a informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole jest wytyczną do pracy w klasie pierwszej.

Komunikacja między nauczycielką a rodzicami dzieci najmłodszych jest bardzo dobra.

Rodzice oczekują od szkoły przede wszystkim dobrej opieki i bezpieczeństwa, ciekawej oferty edukacyjnej zaspokajającej potrzeby edukacyjne dzieci, indywidualizowania pracy z dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz swobody w rozwijani zainteresowań dzieci, możliwości ich aktywnego działania.

W ankiecie dla rodziców były jeszcze inne pytania i zostały zaznaczone takie odpowiedzi:

Szkoła zapewnia dzieciom warunki bezpieczeństwa.

Świetlica szkolna sprzyja rozwojowi dziecka 6-letniego i jest uzupełnieniem procesu edukacyjnego w szkole.

Dzieci są zadowolone ze szkoły.

Sposób zagospodarowania przestrzeni w klasie ma kącik do zabawy, szafki z szufladami na przechowywanie podręczników i przyborów.

Nauczyciel często rozmawia z rodzicami , opowiada o sukcesach dziecka i postępach w nauce.

 

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

 

Podjęte przez pielęgniarkę szkolną, pedagog i logopedę działania, które przedstawione są

w oddzielnych sprawozdaniach.

Próbny alarm pożarowy (16. 10. 2013 r.) przygotowany wraz z inspektorem BHP i zgłoszeniu do PSP w Goleniowie.

Prowadzona działalność ekologiczna.

Owoce w szkole i w przedszkolu.

Mleko w szkole.

Obiady dwudaniowe dla wszystkich dzieci bez względu na to czy opłacane są indywidualnie przez rodziców czy są refundowane przez OPS.

Całościowa kontrola Sanepidu nie zawiera zaleceń do realizacji, co oznacza, że spełniamy wszystkie wymagania i zapewniamy dzieciom odpowiednie warunki dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze.

 

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

 

Współpraca wychowawców i pedagog szkolnej z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

 1. Plan nadzoru pedagogicznego zachodniopomorskiego kuratora oświaty na rok szkolny 2013/2014

   

  Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej

w publicznej szkole podstawowej

 

Świetlica szkolna obejmuje opieką uczniów od godziny 7.00 do 15.20

Grupy nie są liczniejsze niż 25 osób.

Prowadzone są zajęcia tematyczne i wspieranie uczniów w czasie odrabiania zadań domowych.

Uczniowie mają czas na rozwijanie swoich zainteresowań sportowych.

W szkole mamy sale przeznaczone na prowadzenie zajęć świetlicowych.

Świetlica została doposażona w nowe pomoce dydaktyczne.

 

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole.

 

Wnioski z ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli szkoły:

Każda nauczycielka jest świadoma odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, podczas wszystkich zajęć: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a mimo to dzieci pozostawiane są bez opieki (albo w klasie albo wypraszane za drzwi lub bez nauczyciela dyżurującego).

Każda nauczycielka wie, że ważna jest informacja na temat ilości dzieci na zajęciach, choć nie zawsze na bieżąco sprawdzana jest obecność uczniów.

Procedura dyżurów była przyjęta na radzie pedagogicznej i jest na stałe wywieszona w pokoju nauczycielskim oraz znajduje się w dokumentacji szkoły, dotyczącej procedur obowiązujących

w ZSP w Białuniu.

Nauczycielka dyżurująca powinna tak zorganizować swoją lekcję i zdyscyplinować uczniów, aby wraz z dzwonkiem mogła wyjść pełnić dyżur, jednak tego nie robi, świadomie spóźniając się na dyżur.

Nauczycielki niepełniące dyżuru nie wychodzą bezpośrednio dzwonku na lekcję i dlatego dyżurujące czasem dość długo czekają by zejść z dyżuru.

Uczniowie naszej szkoły, zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole nie mogą korzystać z telefonów komórkowych (mamy odpowiedni zapis w Statucie § 32 ust. 2 lit. j) : telefony w czasie zajęć lekcyjnych i świetlicowych muszą być wyciszone) ta sama zasada obowiązuje nauczycieli – przez cały dzień rodzic może kontaktować się z nauczycielem za pośrednictwem telefonu szkolnego, a w czasie w przerw można dzwonić w różnych sprawach ze swoich telefonów.

Zajęcia świetlicowe rozpoczynają się wraz z początkiem przerwy (godzina świetlicowa jest wyliczana minutowo – trwa 60 minut) i dlatego nie ma na parterze przydzielonego nauczyciela dyżurnego, ale też często nie ma nauczyciela świetlicy, dzieci biegają po korytarzu bez opieki.

Trzeba znaleźć sposób na sprawdzanie obecności podczas zajęć świetlicowych.

Nie pozwalać dzieciom przebywać w szatni ani na przerwach, ani na świetlicy.

Dzieci nie są wypuszczane bez wiedzy i zgody rodziców wcześniej ze szkoły, czy jest prowadzona ewidencja lub zbiór pisemnych informacji od rodziców?

Dużo problemu sprawia ochrona danych osobowych, które znajdują się w każdym dzienniku, nie tyko lekcyjnym. Informacje zebrane w ankietach nie zgadzają się z moimi obserwacjami, chociaż jest coraz lepiej. Często zamykam pokój nauczycielski albo nie ma dziennika tam, gdzie według informacji się znajduje. Klucz do szafy pancernej nie jest odnoszony do sekretariatu po wszystkich zajęciach, a szafa bywa otwarta, nawet jak dzienniki w niej są.

Gdy dzieci odjadą trzeba jeszcze znaleźć czas na odniesienie dziennika, zamknięcie szafy i pokoju nauczycielskiego.

Nauczyciel musi być obecny w szkole w godzinach swojej obowiązkowej pracy, też ze względu na swoje bezpieczeństwo.

Należy doprecyzować system kar dla uczniów, aby postępować zgodnie ze Statutem i osiągnąć zamierzony cel.

 

Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania

w klasach I-III.

 

Klasa I – wychowawca p. Agnieszka Ananicz-Dusza

 

 

 

Zrealizowane godziny przez 1 semestr

Zostało do zrealizowania w 1. etapie (5 semestrów)

Edukacja polonistyczna

i społeczna

 

111

 

Edukacja matematyczna

90

 

Edukacja przyrodnicza

20

 

Zajęcia techniczne

18

 

 

Łącznie 239/1150

911

Język angielski

34/190

156

Edukacja muzyczna

18/95

77

Edukacja plastyczna

21/95

74

Wychowanie fizyczne

z edukacją zdrowotną

55/290

235

Zajęcia komputerowe

16/95

79

 

Klasa II– wychowawca p. Małgorzata Kempara

 

 

 

Zrealizowane godziny przez 3 semestry

Zostało do zrealizowania w 1. etapie

(3 semestry)

Edukacja polonistyczna

i społeczna

 

433

 

Edukacja matematyczna

302

 

Edukacja przyrodnicza

51

 

Zajęcia techniczne

54

 

 

Łącznie 840/1150

310

Język angielski

94/190

96

Edukacja muzyczna

54/95

41

Edukacja plastyczna

54/95

41

Wychowanie fizyczne

122/290

168

Zajęcia komputerowe

53/95

42

 

Klasa III – wychowawca p. Beata Jasiak

 

 

 

Zrealizowane godziny przez 5 semestrów

Zostało do zrealizowania w 1. etapie (1 semestr)

Edukacja polonistyczna i społeczna, matematyczna, przyrodnicza i zajęcia techniczne

 

 

1068/1150

 

 

82

Język angielski

184 /190

6

Edukacja muzyczna

94/95

1

Edukacja plastyczna

111/95

0

Wychowanie fizyczne

329 /290

0

Zajęcia komputerowe

90/95

5

 

 

 

Realizacja podstawy programowej, a w szczególności przestrzegania limitów godzin określonych w ramowym planie nauczana w klasie IV i V

 

Klasa IV – wychowawca p. Magdalena Franków

 

 

przedmiot

zrealizowane godziny ( przez 1 semestr)

zostało do zrealizowania w 2. etapie

(przez 5 semestrów)

język polski

94/510

416

język angielski

50/290

240

muzyka

18/95

77

plastyka

20/95

75

historia

16/130

114

przyroda

56/290

234

matematyka

77/385

308

zajęcia komputerowe

2295

73

zajęcia techniczne

17/95

78

wychowanie fizyczne

69/385

316

godzina z wychowawcą

20/95

75

 

 

 

Klasa V – wychowawca p. Urszula Pomocka

 

 

przedmiot

zrealizowane godziny ( przez 3 semestry)

zostało do zrealizowania w 2. etapie

(przez 3 semestry)

język polski

290/510

220

język angielski

155/290

135

muzyka

46/95

49

plastyka

50/95

45

historia

68/130

62

przyroda

150/290

140

matematyka

226/385

159

zajęcia komputerowe

51/95

44

zajęcia techniczne

49/95

46

wychowanie fizyczne

195/385

190

godzina z wychowawcą

48/95

47

 

 

 

 1. Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym, zawarte w sprawozdaniu przedstawionym dnia 01 lipca 2013r.

 

W ramach zajęć KN prowadzone są dwie godziny zajęć przygotowujących uczniów kl. VI

do sprawdzianu, a mimo to wyniki próbnych sprawdzianów wypadają bardzo słabo.

Wspieramy rozwój dziecka poprzez prowadzenie zajęć technicznych (manualnych) dla uczniów klas I-III, sprawozdania z zajęć KN.

Bieżące zaznaczanie frekwencji i zapisywanie tematów zajęć świetlicowych i wynikających z KN zostało omówione we wnioskach z ankiet.

23 listopada 2013 r. wraz z nauczycielami ze szkoły podstawowej nr 1 w Trzebiatowie uczestniczyliśmy w szkoleniu wynikającym z programu RUN:

Informacja zwrotna po szkoleniu

Trenerka: Małgorzata Borowska - Leszczyszyn

 

Nieodzownym warunkiem efektywnego nauczania jest współpraca nauczycieli. Michael Fullan

 

Podczas spotkania dwóch szkół realizujących program RUN uczestnicy poznali narzędzia służące doskonaleniu procesu nauczania – spacer edukacyjny i zasady coaching’u nauczycielskiego. Główną refleksją tego szkolenia była myśl, że w szkołach warto wprowadzać zwyczaj rozmawiania o praktyce nauczania; zwyczaj, który będzie drogą do profesjonalizacji zawodu nauczyciela. Nauczyciele udział w warsztacie potraktowali jako kolejny etap w rozwoju współpracy w szkolnych grupach RUN, a zdecydowana większość uznała, że zdobyte na szkoleniu umiejętności przydadzą się w ich pracy w szkole.

Podczas symulacji spaceru edukacyjnego nauczyciele skupili się na obserwacji elementów lekcji, które opisywała strategia I – ustalenie celów lekcji, nacobezu i podsumowanie lekcji - oraz strategia II – angażowanie uczniów i śledzenie ich postępów w trakcie zajęć.

Nauczyciele podkreślali, że ważne było dla nich prześledzenie procedury przygotowującej do spaceru. Dostrzegli, że ustalenie informacji zwrotnej po obserwacji wymaga właściwego doboru słów, powstrzymywania się od opinii, oceny, komentarzy, skupienia się na faktach. Uznali, że jest to proces trudny, ale przynoszący wymierne korzyści szkole. Za największą wartość spaceru edukacyjnego uznano to, że wszyscy jego uczestnicy się uczą.

Uczestnicy szkolenia wskazali też na pewne trudności organizacyjne, jakie niesie stosowanie tego narzędzia - w małych zespołach szkolnych może być trudniej umówić kilka osób na takie spotkanie, gdyż wszyscy mają lekcję w tym samym czasie. Dlatego praktyczne zastosowanie spaceru w warunkach szkolnych uczestnicy szkolenia chętnie odłożyliby na później.

Z dużym zainteresowaniem nauczyciele przyjęli trening dotyczący coaching’u. Uznali, że jest to bezpieczny – zarówno dla potrzebującego nauczyciela jaki i coacha – sposób udzielenia wsparcia w rozwiązaniu problemu. Podczas spotkania niektóre grupy pracowały nad realnymi trudnościami

i zebrały pomysły do wypróbowania przez potrzebujących przyjaciół.

Spotkanie zakończyło się refleksją, że w najbliższym czasie zdobyte umiejętności coaching’owe zostaną przez obie grupy wykorzystane w praktyce.

 

Wykorzystywanie na lekcjach stałego połączenia internetowegow celu obejrzenia spektakli teatralnych, nie zrealizowaliśmy tego zamierzenia. Osobą odpowiedzialną za uruchomienie tej platformy zostanie p. Bożena Kalisz.

Na lekcje została zaproszona mama jednego z uczniów, w celu zaobserwowania pracy jej dziecka

na zajęcia otwarte, niestety nie była zainteresowana obecnością na kilku lekcjach.

W tym semestrze nie zaproszono żadnego z uczestników wydarzeń historycznych na spotkania ogólnoszkolne.

Na debatach, które odbyły się w dniach 29 i 30 stycznia 2014 r. rozmawialiśmy z rodzicami uczniów na temat wyniku sprawdzianu, który jest ważny zarówno dla ucznia jak i dla szkoły. Temat ten poruszany był też na wywiadówkach z rodzicami uczniów szczególnie klasy VI.

 

 

Realizacja celów nadzoru:

 

W ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego na bieżąco i na prośbę nauczycielek udzielana jest pomoc w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Nauczycielki zwracają się z nowymi pomysłami prowadzenia zajęć, w celu ich uatrakcyjnienia,

co jest widoczne podczas moich obserwacji zajęć/lekcji.

W tym semestrze obserwowałam: edukację muzyczną w klasie III, edukację wczesnoszkolną

i zajęcia komputerowe w klasie I; lekcję języka polskiego, godzinę wychowawczą i zajęcia techniczne w klasie IV; lekcję języka angielskiego w klasie V, plastyki w klasie VI oraz wychowania fizycznego w klasach łączonych IV i VI; zajęcia przedszkolne: jedno w grupie młodszej i dwa w starszej oraz zajęcia świetlicowe prowadzone we współpracy przez dwie panie (łącznie 13).

Proszę przychodzić na rozmowę przedhospitacyjną z charakterystyką klasy/grupy,

ze scenariuszem, w którym wskazany jest numer podstawy programowej wraz z opisem, a na omówienie mieć przygotowaną samoocenę lekcji/zajęć.

Wszystkie obserwacje zostały omówione, a nauczycielki zapoznały się z wnioskami i zaleceniami do dalszej pracy.

W styczniu oceniłam pracę pań Beaty Jasiak i Iwony Wójcikowskiej, po feriach przystąpię

do oceny pracy p. Anny Paczkowskiej.

Zgodnie z planem przeprowadzona została ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu i szkole, a raporty przedstawione zostały przez liderów zespołów ewaluacyjnych.

 

 

 


 


Drukuj artykul

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 17-02-2014
Wprowadził(a): Monika Białek
Data wprowadzenia: 28-06-2010 12:45
Zaktualizował(a): Monika Białek
Ostatnia aktualizacja: 17-02-2014 08:54

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia