herb BIP - Zespół Szkół Publicznych w Białuniu

bip.zspbialun.goleniow.pl

Wewnątrzszkolny System Oceniania

w Szkole Podstawowej im. Marka Kotańskiego,

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu

 

Podstawa prawna : Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. Z 2015 r. poz.843 poz.oraz Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r. poz. 357)

 

( przyjęty Uchwałą Nr 10/2015/2016 rady pedagogicznej z dnia 26 sierpnia 2015 r. )

 

 

WSO uwzględnia podstawę programową i statut szkoły oraz cele dydaktyczne, wychowawcze

i opiekuńcze I i II etapu edukacyjnego, respektuje prawa dziecka i ucznia, zgodnie z Deklaracją Praw Dziecka.

WSO stanowi załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Zespole Szkół Publicznych w Białuniu

 

 

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

 

1. Przyjmuje się zasadę, że główny ciężar informacyjny w kontekście oceniania spoczywa

na ocenianiu bieżącym i jest sprecyzowany w kontraktach, zawieranych przez nauczycieli

z uczniami, oraz kryteriach ocen z poszczególnych przedmiotów. Kontrakty mogą być modyfikowane, na wniosek nauczyciela bądź ucznia/uczniów.

2. Ocenianie śródroczne i roczne stanowi zwartą informację na temat osiągnięć edukacyjnych

oraz zachowania ucznia za miniony od początku roku szkolnego okres nauki: w klasach I – III,

tj. I etapu edukacyjnego, jest ocenianiem opisowym, a w klasach IV – VI, tj. II etapu edukacyjnego, stosuje obowiązującą skalę ocen.

3. Do średniej ocen wlicza się ocenę z religii /etyki, która jest organizowana w szkole
na pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów ucznia. Życzenie to nie musi być ponawiane
w kolejnym roku szkolnym, może być natomiast zmienione.

4. Ocenianie uczniów z umiarkowanym i głębokim upośledzeniem umysłowym podlega odrębnym przepisom.

5. W stosunku do uczniów z opinią/orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej bezwzględne jest dostosowanie wymagań do zaleceń.

6. Udział uczniów w zajęciach edukacyjnych „wychowanie do życia w rodzinie” jest dobrowolne. Nie umieszcza się informacji o uczestnictwie w zajęciach na świadectwie.

Rodzice mogą nie zgodzić się na udział swoich dzieci - uczniów klas V i VI, pisząc odpowiednie oświadczenie. Uczęszczanie lub nie na te zajęcia nie wpływa na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

7. Jeżeli dane zajęcia edukacyjne odbywają się tylko w 1.semestrze, to klasyfikacyjna ocena śródroczna jest automatycznie klasyfikacyjna oceną roczną z tych zajęć w danej klasie.

 

CELE I ZAKRES OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

 

§ 2

1. Ocenianie wewnątrzszkolne jest ocenianiem kształtującym i ma na celu:

W stosunku do ucznia:

 • Informowanie o poziomie jego osiągnięć...

 • Udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.(...)

 • Motywowanie go do dalszych...

 • Udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazywanie informacji o tym, co zrobił dobrze
  i jak powinien dalej się uczyć.

  W stosunku do nauczyciela:

 • Dostarczenie informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia
  oraz jego szczególnych uzdolnieniach.

 • Umożliwienie doskonalenia organizacji metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

  W stosunku do rodzica:

 • Dostarczanie informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia
  oraz jego szczególnych uzdolnieniach.

   

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 • Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania

przez uczniów poszczególnych śródrocznych/rocznych ocen klasyfikacyjnych

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 • Ustalenie kryteriów oceniania zachowania.

 • Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych /rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania

i z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 • Warunki przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianów komisyjnych.

 • Ustalanie sposobu przekazywania rodzicom /prawnym opiekunom informacji o postępach

i trudnościach ucznia w nauce.

3. Szczegółowe omówienie oceniania kształtującego zawarte jest w załączniku do WSO.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

§ 3

 

1. W każdym roku szkolnym odbywa się jedno klasyfikowanie śródroczne w styczniu/lutym i jedno klasyfikowanie roczne w czerwcu.

2. Podczas pierwszych lekcji, we wrześniu, każdy nauczyciel informuje uczniów o kryteriach

na poszczególne oceny z zajęć obowiązkowych i dodatkowych, zawierając z nimi kontrakt.

3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o: warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; warunkach
i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Ocena śródroczna zachowania jest przewidywaną oceną roczną zachowania. Uczeń otrzymuje informację, że postępowanie zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku
do WSO umożliwi mu poprawę tej oceny na koniec roku.

4. Wystawienie, tzn. wpisanie do dziennika długopisem lub piórem, klasyfikacyjnych ocen śródrocznych z zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz oceny zachowania musi nastąpić nie wcześniej niż na 7 dni przed klasyfikowaniem śródrocznym.

5. Poinformowanie uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o śródrocznych/rocznych ocenach niedostatecznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o nagannej ocenie zachowania następuje na miesiąc przed radą klasyfikacyjną śródroczną/roczną. Informacja ta jest potwierdzona wpisem do dziennika lekcyjnego, bądź podpisem rodzica/opiekuna prawnego.

6. Poinformowanie ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów o wszystkich przewidywanych ocenach na miesiąc przed klasyfikowaniem śródrocznym/rocznym.

7. Egzamin klasyfikacyjny musi się odbyć najpóźniej na trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym śródrocznym/ rocznym.

8. Egzamin sprawdzający z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych odbywa się nie wcześniej niż 14 dni, lecz nie później niż 7 dni, przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rocznym rady pedagogicznej.

9. Wystawienie oceny klasyfikacyjnej rocznej następuje na 7 dni przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, a w przypadku ocen uzyskanych w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego nie później niż na trzy dni przed tym posiedzeniem.

10. Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu wakacji.

11. Sprawdzian komisyjny ustalający roczną ocenę z zajęć edukacyjnych lub ocenę zachowania – odbywa się najpóźniej14 dni od czasu zakończenia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.

OCENIANIE UCZNIÓW

§ 4

1. Zakres wiadomości i umiejętności, koniecznych do uzyskania poszczególnych ocen oraz promocji, określa obowiązująca podstawa programowa dla oddziałów i etapów edukacyjnych.

2. Ocenie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych podlegają: prace klasowe/ sprawdziany (kartkówki), testy, zadania domowe, różne formy aktywności na lekcji, formy sprawnościowe, manualne, praktyczne, prace dodatkowe oraz wysiłek ucznia.

Szczegółowe warunki są ustalone w kontrakcie: nauczyciel – uczeń.

Przy czym:

 • Sprawdzian (kartkówka) – to forma trwająca 5 – 12 minut, dotyczy najwyżej 3ostatnich tematów, może być niezapowiedziany, stanowi alternatywę dla odpowiedzi ustnej lub jest sprawdzeniem pracy domowej; liczba sprawdzianów (kartkówek) w danym dniu dla jednej klasy jest nieograniczona,

 • Praca klasowa /test – czas trwania 1 –2 godziny lekcyjne, dotyczy wiadomości i umiejętności kształconych/ nabywanych z danego (-ych) działu (-ów), musi być zapowiedziana

co najmniej 1 tydzień wcześniej (zapis ołówkiem w dzienniku) i poprzedzona utrwaleniem. Dla jednego oddziału dopuszcza się w ciągu tygodnia 2 prace klasowe/testy, ale nie w tym samym dniu. Istnieje możliwość indywidualnych ustaleń terminów z danym oddziałem.

3. Oceny uzyskane za różne formy nie mają takiej samej wartości ( wagi ), a ocena śródroczna/ roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

4. Ocena śródroczna/ roczna nie może być wystawiona z ocen cząstkowych uzyskanych za te same formy oceniane lub z mniej niż trzech ocen cząstkowych uzyskanych po ostatniej klasyfikacji.

5. Ocena roczna jest oceną za cały rok szkolny.

6. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli z wszystkich przedmiotów, które ma na końcowym świadectwie, otrzyma średnią 4,75 i ma co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

7. Ocenami śródrocznymi/ rocznymi i ich ogólnymi kryteriami dla uczniów klas IV – VI są:

 • celujący – oznacza opanowanie wiedzy i umiejętności w stopniu koniecznym, podstawowym, rozszerzającym, dopełniającym i wykraczającym poza wymagania edukacyjne z danych zajęć edukacyjnych, uczeń posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres materiału, samodzielnie zdobywa wiadomości, jest samodzielny w rozwiązywaniu zadań i problemów, odnosi sukcesy (laureat 1.-3. miejsca) w konkursach przedmiotowych i zawodach

(na szczeblu rejonu lub województwa), jest bardzo aktywny na lekcjach;

 • bardzo dobry – oznacza opanowanie wiedzy i umiejętności na górnej granicy wymagań, biegłość w wykonywaniu zadań, również nietypowych i zastosowanie umiejętności

w sytuacjach nowych;

 • dobry – oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który umożliwia sprawne, samodzielne posługiwanie się nabytą wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu zadań typowych;

 • dostateczny – oznacza opanowanie podstawowego zakresu wiedzy i umiejętności, rozwiązywanie zadań o średnim poziomie trudności;

 • dopuszczający – oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który pozwala na wykonywanie łatwych zadań, również z pomocą nauczyciela i obejmuje wiedzę

i umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki;

 • niedostateczny – oznacza poziom wiadomości i umiejętności uniemożliwiający uczenie się

w klasie programowo wyższej.

celujący – z zajęć wychowania fizycznego - otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą, umiejętnościami
i wiadomościami wykraczającymi poza program nauczania w danej klasie. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, chętnie uczestniczy w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, bierze udział w konkursach, zawodach i olimpiadach, reprezentując szkołę;

bardzo dobry z zajęć wychowania fizycznego – otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania z poziomu rozszerzonego dla danej klasy. Bardzo wysoka jest staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz stopień przygotowania się do zajęć. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnieniu. uczestniczy czynnie w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze
sportowo-rekreacyjnym;

dobry z zajęć wychowania fizycznego – otrzymuje uczeń, który bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków, w poszczególnych klasach osiąga postęp w opanowywaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym, przy pomocy nauczyciela realizuje zadania poziomu rozszerzonego. Duża jest staranność i sumienność w wykonywaniu zadań
i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz przygotowanie do zajęć. Prowadzi higieniczny tryb życia, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym;

dostateczny lub dopuszczający – z zajęć wychowania fizycznego – otrzymuje uczeń adekwatnie do włożonego wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków, stopnia postępu
w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym w poszczególnych klasach, poziomu staranności i sumienności w wykonywaniu zadań, zaangażowania
w przebieg lekcji oraz stopnia przygotowania do zajęć;

niedostateczny z zajęć wychowania fizycznego – otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, nie bierze czynnego udziału w lekcji, swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych, jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć. Prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia.

8. Skala ocen bieżących, cząstkowych może być poszerzona poprzez zastosowanie

„+” ( podwyższenie oceny) i „-” (obniżenie oceny).

Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się przeliczenie procentowe:

100% - 98% celujący

97% - 91 % bardzo dobry

90% - 71 % dobry

70% - 51% dostateczny

50% - 31% dopuszczający

30% - 0 % niedostateczny

Przy ocenianiu wypowiedzi ustnych nie stosuje się „+” i „-”

9. Podstawą oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej z zajęć wychowania fizycznego
jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających
ze specyfiki zajęć.

Ocenianiu podlegają:

 • Sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających
  z przedmiotu.

 • Zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie do zajęć.

 • Stosunek do partnera i przeciwnika.

 • Stosunek do własnego ciała.

 • Aktywność fizyczna.

 • Postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych
  dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami.

Osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonywania zadań
i poziom zdobytej wiedzy.

10.Ocenianie bieżące ucznia I etapu edukacyjnego wyrażone jest za pomocą cyfry.

11. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna w I etapie edukacyjnym jest oceną opisową, uwzględniającą osiągane przez ucznia postępy w zakresie edukacji.

12. Roczna ocena opisowa z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniu zdolności.

13.Obowiązkiem nauczyciela jest indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 

KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW

§ 5

1. Na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów ucznia i uzyskaniu zgody wychowawcy lub na wniosek wychowawcy i uzyskaniu zgody rodziców/ prawnych opiekunów ucznia, rada pedagogiczna może promować ucznia klasy I i II do klasy wyższej również w ciągu roku szkolnego.

2. Uczeń klasy I –III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia lub jego stanem zdrowia, w danym roku szkolnym, rada pedagogiczna może postanowić
o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy oddziału
lub rodziców, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3. uchylony

4. Rada pedagogiczna, znając możliwości i sytuację rodzinną ucznia, który otrzymał klasyfikacyjną ocenę niedostateczną, wyraża zgodę na jego promocję, pod warunkiem, że przedmiot ten będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym. Szczegółowe zasady opanowania materiału w stopniu co najmniej na ocenę dopuszczającą, omawiane są z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi.

5. Ocenę śródroczną/ roczną z zachowania według ustalonej skali i kryteriów, zawartych

w załączniku do WSO, wystawia wychowawca klasy na podstawie własnych obserwacji

i po zasięgnięciu opinii: nauczycieli, ocenianego ucznia, uczniów danej klasy oraz innych pracowników szkoły, a także, gdy zajdą takie okoliczności, uczniów szkoły i osób spoza szkoły.

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.

7. W przypadku ucznia z orzeczeniem/opinią poradni pedagogiczno-psychologicznej ocena

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wyraża poziom opanowania wiadomości

i umiejętności, określony w dostosowanych wymaganiach, a w przypadku oceny zachowania następuje po zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego.

8. Wpisów do zeszytu uwag i pochwał dokonują na bieżąco nauczyciele lub wychowawca

po uzyskaniu istotnej informacji od osób spoza szkoły bądź pracowników szkoły.

9. Każdy nauczyciel zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz każdy wychowawca w dowolnej formie kompletuje dokumentację na podstawie, której nastąpiło wystawienie oceny śródrocznej/ rocznej.

10. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę śródroczną i roczną, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Przedmiotowym Systemie Oceniania. Oceny cząstkowe uzasadniane są z Nacobezu. PSO zawiera wykaz prac pisemnych gromadzonych przez nauczyciela przez cały rok szkolny. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom podczas comiesięcznych dyżurów nauczycielskich. Terminy dyżurów podawane będą w czasie wywiadówki
we wrześniu.

11. Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym każda ocena

z obowiązkowych, dodatkowych zajęć edukacyjnych i ocena zachowania są ocenami opisowymi.

12. Poinformowanie ucznia oraz jego rodzica/ prawnego opiekuna o wystawionej ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej/ rocznej następuje w terminach wyszczególnionych w § 3.

13. Ocenę zachowania już wystawioną, wychowawca może zmienić w każdym momencie, jeśli uczeń rażąco naruszy normy postępowania określone w dokumentach szkoły lub zasady współżycia społecznego.

14. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uzyskana przez ucznia w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, jest ustalana zgodnie z § 8.

16. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uzyskana przez ucznia w wyniku egzaminu poprawkowego, jest ustalana zgodnie z § 9.

17. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uzyskana przez ucznia w wyniku sprawdzianu komisyjnego, jest ustalana zgodnie z § 10.

18. Wystawiona przez nauczyciela roczna ocena z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna i nie ma od niej odwołania z zastrzeżeniem § 9 lub § 10.

19. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna

z zastrzeżeniem pkt.11.

20.Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: oceny klasyfikacyjne
z zajęć edukacyjnych; promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

WARUNKI I TRYB USTALANIA/POPRAWIANIA OCENY

§ 6

1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy zgodnie z zasadami przedstawionymi w § 5, biorąc pod uwagę:

 • samoocenę ucznia,

 • opinię zespołu uczniowskiego, rozumianą jako opinię uczniów danej klasy, sformułowaną

w toku dyskusji,

 • opinię nauczycieli i wychowawcy oraz osób uprawnionych udokumentowana w dzienniczku uwag i pochwał.

2. Każdy uczeń ma prawo poprawić przewidywaną ocenę zachowania, w przypadku gdy zostanie naruszony tryb wystawiania tej oceny.

3. Wychowawcy klas I i II etapu edukacyjnego prowadzą zeszyty pochwał i uwag o uczniach i klasie. Pozostali nauczyciele mogą zgłaszać swoje pozytywne i negatywne uwagi o zachowaniu uczniów.

Z tymi uwagami wychowawca zapoznaje rodziców/prawnych opiekunów podczas indywidualnych rozmów.

§ 7

1. Każdy uczeń ma prawo ubiegać się o poprawianie oceny przewidywanej z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Podwyższeniu nie podlega ocena: bardzo dobra.

3. Ustala się następujące warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

 • W ciągu 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w § 3 pkt.6, uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie składają w sekretariacie szkoły pisemną prośbę o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny rocznej ze wskazaniem, o jaką ocenę uczeń się ubiega.

 • Ustnie informują o tym fakcie nauczyciela, prowadzącego dane zajęcia, który najpóźniej następnego dnia pisemnie wyraża zgodę, podając datę i godzinę egzaminu sprawdzającego lub odmawia, uzasadniając swą decyzję, o możliwości uzyskania przez ucznia wyższej oceny, niż przewidywana. Nauczyciel przed egzaminem załącza do dokumentacji, o której mowa rozwiązane zadania egzaminu wraz z punktacją, kryteriami i schematem oceniania.

 • Rodzic i uczeń winni podpisać otrzymaną informację od nauczyciela, której kopię dołącza się do dokumentacji szkolnej i przetrzymuje do czasu ukończenia lub opuszczenia przez ucznia szkoły.

4. Uczeń uzyskuje wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną, o którą ubiegał się we wniosku, jeśli spełni poniższe warunki:

 • zakwalifikował się,

 • uzyskał zgodę nauczyciela przedmiotu,

 • wykonał zadania egzaminu sprawdzającego, uzyskując, co najmniej 90% możliwych

do uzyskania punktów (zadania egzaminu są zgodne z wymaganiami edukacyjnymi

z określonego przedmiotu na wymieniony w prośbie stopień).

§ 8

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli jest brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania oraz braku ocen cząstkowych, pozwalających na tę ocenę.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na pisemna prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności usprawiedliwionej
lub na prośbę pisemną jego rodziców/ prawnych opiekunów – rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny/ obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki/ obowiązek szkolny
poza szkołą jest przeprowadzany zgodnie z ogólnymi przepisami Rozporządzenia MENiS
z dnia 7 września 2004 o ocenianiu, klasyfikowaniu...§ 15 pkt.5,6

6. Egzamin klasyfikacyjny musi się odbyć nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w terminie uzgadnianym z uczniem i jego rodzicami/ prawnymi opiekunami.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych lub pod jego nieobecność inny nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły oraz powołany do komisji nauczyciel zajęć pokrewnych.

8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół.

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej. Załącznikami protokołu są prace pisemne ucznia.

10. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice/ prawni opiekunowie ucznia.

12. Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.

13. Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego stanowi integralną część arkusza ocen.

14. Można klasyfikować ucznia zwolnionego, na podstawie opinii wydanej przez lekarza na czas określony, z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki w przypadku, gdy okres zwolnienia nie był zbyt długi. Jeżeli okres zwolnienia uniemożliwia wpisanie oceny – wpisuje się zwolniony/a.

15.Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor (zgodnie
z przyjętą w szkole procedurą) na podstawie opinii lekarskiej, z której wynika potrzeba zwolnienia ucznia z zajęć wf.

§ 9

1. Każdy uczeń klas IV – VI, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną

z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać z nich egzamin poprawkowy.

2. Ustala się następujący tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego:

 • W ciągu 7 dni od zakończenia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym – rodzic/ prawny opiekun składa pisemny wniosek o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego do dyrektora szkoły,

 • Dyrektor szkoły, do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych, wyznacza termin egzaminu poprawkowego zgodnie z § 3 pkt.10,

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego, z którego egzamin powinien mieć charakter formy ćwiczeń praktycznych.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład komisji wchodzą:

 • Dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji;

 • Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminujący;

 • Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, jako członek komisji.

5. Nauczyciel – egzaminator, o którym mowa w pkt.5, może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą – innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że w przypadku powołania nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje to w porozumieniu z dyrektorem tamtej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół.

7. Do protokołu dołącza się również pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Stanowi to integralną część arkusza ocen.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

9. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie z przyczyn usprawiedliwionych, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym – wyznaczonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż do końca września.

10. Ocena z egzaminu poprawkowego jest ostateczna z zastrzeżeniem poniższego pkt.

11.Rada pedagogiczna może 1 raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeśli: przemawiają za tym możliwości edukacyjne ucznia i pod warunkiem,
że te zajęcia są realizowane zgodnie ze szkolnym planem nauczania w klasie programowo wyższej.

12.Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, zastrzeżeń,
co do trybu wystawienia oceny oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na wniosek pisemny złożony
do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni po przeprowadzeniu egzaminu i nie później niż 2 dni
od dnia zakończenia semestralnych/rocznych zajęć. Dyrektor szkoły pisemnie określa miejsce i czas udostępnienia dokumentów, których nie można fotografować, wynosić ani kopiować.

§ 10

1. Jeśli w wystawianiu oceny rocznej z obowiązkowych/ dodatkowych zajęć edukacyjnych lub oceny zachowania naruszono tryb wystawiania w/w ocen, to uczeń lub rodzic/ prawny opiekun może odwołać się od oceny.

2. Ustala się następujący tryb odwołania od rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ocena roczna klasyfikacyjna zachowania musi być wystawiona w terminie 5 dni od zgłoszenia do niej zastrzeżeń.

3. Dyrektor szkoły po ustaleniu zasadności zgłoszonych zastrzeżeń odrzuca je lub powołuje komisję,

w skład której wchodzą:

 • Dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji;

 • Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jednego nauczyciela z danej szkoły lub innej prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne (w porozumieniu z dyrektorem tamtej szkoły).

4. Termin sprawdzianu ustalany jest z rodzicami/ prawnymi opiekunami zgodnie z zapisem § 7.

5. Z prac komisji sporządza się protokół, stanowiący wraz z pracami pisemnymi ucznia i zwięzłą informacją na temat odpowiedzi ustnej ucznia, załącznik do arkusza ocen.

6. Uczeń, który z powodów usprawiedliwionych nie mógł przystąpić do sprawdzianu w terminie uzgodnionym, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie podanym przez dyrektora szkoły.

7. Ocena uzyskana w wyniku sprawdzianu komisyjnego jest ostateczna z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona zgodnie z § 9 i nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

8. uchylony

9. Komisja ustala roczną ocenę zachowania zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

10. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen.

11.Ocena uzyskana w wyniku sprawdzianu komisyjnego jest ostateczna i nie może być niższa

od ustalonej wcześniej oceny zachowania.

OCENIANIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

§11

1.Uczniowie Szkoły Podstawowej w Białuniu z dysfunkcjami fizycznymi, upośledzeni umysłowo

i z dysleksją muszą być oceniani inaczej niż ich zdrowi koledzy.

2. Nauczyciel musi uzyskać informacje o wiedzy i umiejętnościach ucznia i na ich podstawie określić cele kształcenia, treści nauczania i metody pracy z takim uczniem.

3. Uczniowie upośledzeni w stopniu lekkim powinni opanować te same umiejętności, co ich harmonijnie rozwijający się rówieśnicy, jednak na prostym i praktycznym materiale.

4. Nauczyciel musi dostosować poziom wymaganej wiedzy i umiejętności do możliwości intelektualnych każdego ucznia, zgodnie z § 1 pkt.5.

5. W procesie oceniania osiągnięć ucznia szczególnie ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami, należy brać pod uwagę :

 • indywidualne możliwości i właściwości psychofizyczne;

 • poziom wiedzy z danego przedmiotu;

 • zainteresowanie wiedzą z danego przedmiotu, w tym aktywność na zajęciach.

6. Forma sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności takich uczniów może być :

 • pisemna, np. odpowiedzi na pytania otwarte, uzupełnianie luk w zdaniach, testy polegające na wyborze właściwych odpowiedzi, prezentacje, za pomocą rysunku;

 • ustna;

 • poprzez praktyczne działania, np. konkursy.

7. Nauczyciel musi dostosować zadania, pytania i polecenia oraz skalę ocen do tych uczniów.

8. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przed wystawieniem oceny w formie stopnia, muszą :

 • uzyskać informację o wynikach uczenia się;

 • mieć sformułowane wskazówki, dotyczące swojej dalszej pracy;

 • być oceniani słownie opisowo;

 • być poinformowani o swoich aktualnych osiągnięciach.

9. Dobór metod, narzędzi oceny oraz zakresu wymagań należy do nauczyciela przedmiotu.

10. Po podsumowaniu semestru i roku szkolnego wyniki tych uczniów muszą być wyrażone

w ogólnie przyjętych ocenach szkolnych.

UWAGI KOŃCOWE

§ 12

 

1. System nagród i środków wychowawczych zawarty jest w Statucie Szkoły Podstawowej

im. Marka Kotańskiego w Białuniu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu.

2. Sposób przygotowania i przeprowadzania sprawdzianu dla uczniów klas VI

znajduje się w Szkolnej instrukcji przygotowywania i przeprowadzania sprawdzianu.

3. Wszelkie zmiany w WSO wprowadzane są uchwałą rady pedagogicznej i przedstawiane

do zaopiniowania radzie rodziców i samorządowi uczniowskiemu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Białek 31-08-2015 15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Monika Białek 15-09-2015 14:19