herb BIP - Zespół Szkół Publicznych w Białuniu

bip.zspbialun.goleniow.pl

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH

W BIAŁUNIU OD ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

 

Szkolny Program Profilaktyki zmierzający do wspierania prawidłowego i wszechstronnego rozwoju uczniów powstał w oparciu o diagnozę i analizę potrzeb i problemów uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Pogrupowany został na trzy obszary profilaktyczne :

 

 • Bezpieczeństwo fizyczne dziecka.
 • Profilaktyka zagrożeń i uzależnień.
 • Edukacja emocjonalna.
 • Profilaktyka zdrowotna.

 

Do każdego obszaru zostały zaproponowane konkretne cele i zadania. Wszystkie propozycje programu zostaną dostosowane do poziomu wieku wychowanków i uczniów.

 

 

I. CELE OGÓLNE PROGRAMU PROFILAKTYKI

 

 1. Tworzenie warunków do polepszenia stanu bezpieczeństwa fizycznego dzieci.
 2. Doskonalenie wśród umiejętności wykorzystania znajomości przepisów szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
 3. Dostarczenie dzieciom wiedzy z zakresu edukacji emocjonalnej

i profilaktyki uzależnień.

 

 

 

II. SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU

 

Bezpieczeństwo fizyczne dziecka.

 • Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach.
 • Zapoznanie z podstawowymi znakami drogowymi i zasadami ruchu drogowego.
 • Zapoznanie z regulaminami pracowni przedmiotowych, sali gimnastycznej, świetlicy
  i stołówki; korzystania z boiska szkolnego oraz placu zabaw.
 • Poznanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu elektronicznego.
 • Poznanie procedur postępowania w razie zagrożeń.
 • Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

Profilaktyka zagrożeń i uzależnień.

 • Dostarczenie informacji na temat zgubnych skutków używania papierosów, alkoholu, narkotyków i dopalaczy.
 • Ukazanie zagrożeń sięgania po te środki.
 • Kształtowanie świadomości uczniów na temat mechanizmów i szkodliwości uzależnień.
 • Kształtowanie postawy i umiejętności nieulegania namowom i sposobów odmawiania.
 • Stworzenie warunków do zapobiegania zjawiskom bierności ruchowej, pobudzenie

do aktywności fizycznej.

 • Kontrola zdrowia.

 

 

Edukacja emocjonalna.

 • Wyrobienie wśród uczniów umiejętności współżycia i współpracy w grupie rówieśniczej.
 • Integracja grupy klasowej.
 • Obserwacja siebie i rozpoznawanie swoich uczuć.
 • Analiza podejmowanych działań i przewidywanie ich konsekwencji, umiejętność ich ponoszenia.
 • Rozwijanie wśród uczniów szacunku do osób starszych.
 • Rozumienie uczuć i trosk innych osób, współodczuwanie i respektowanie różnic

w emocjonalnym reagowaniu.

 • Wskazanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i niepowodzeniami.
 • Wdrażanie zachowań asertywnych, czyli przedstawianie swoich uczuć bez złości

i rezygnacji, przy zachowaniu własnej godności.

 • Ćwiczenie umiejętności zażegnywania konfliktów i podejmowania kompromisowych rozwiązań.
 • Rozwijanie akceptacji samego siebie – umiejętność dostrzegania swoich mocnych

i słabych stron.

 • Przedstawianie uczniom właściwych wzorców i norm postępowań.
 • Pogłębianie współpracy szkoły z domem i środowiskiem lokalnym. 

 

Załącznik do Uchwały Nr 10/2011/2012

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH

W BIAŁUNIU OD ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

 

 

Obszar profilaktyki

 

Zakres działań

 

Szczegółowe zadania

 

 

Sposób realizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPIECZEŃ-
STWO FIZYCZNE DZIECKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPIECZEŃ-STWO FIZYCZNE DZIECKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo

na drodze

Poznanie znaków drogowych.

Zapoznanie
z podstawowymi zasadami ruchu drogowego.

Zdobycie umiejętności oceny sytuacji na drodze
i zaplanowania odpowiedniego postępowania.

Udział uczniów kl. I
w programie edukacyjnym „Klub Bezpiecznego Puchatka”.

Pogadanki.

Praktyczna nauka rozpoznawania znaków drogowych.

Praktyczne zajęcia

w przygotowaniu się uczniów do egzaminu na kartę rowerową.

 

 

 

Zabawy  bezpieczne

i kulturalne.

Poznanie zasad bezpiecznego spędzania czasu
na przerwach
i w czasie zajęć świetlicowych.

Uświadamianie skutków niebezpiecznych zachowań.

Tworzenie

i stosowanie reguł właściwego zachowania.

Lekcje

z wychowawcą

i pedagogiem.

Pogadanki pielęgniarki.

Dyżury nauczycieli.

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Poznanie zasad bezpiecznej

i higienicznej pracy w szkole oraz zachowania podczas oczekiwania

na przyjazd autobusów.

Poznanie zasad ergonomii.

Poznanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu szkolnego.

Zapoznanie się i stosowanie zasad BHP i wszystkich obowiązujących regulaminów.

 

 

Przestrzeganie zasad higieny.

Poznanie zasad prawidłowego odżywiania się, ubierania i dbania

o higienę osobistą.

Lekcje z wychowawcą.

Pogadanki pielęgniarki.

Tematyka spotkań

z rodzicami.

Fluoryzacja.

Udział w konkursach zewnętrznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdrowy tryb życia.

Wpływ harmonogramu dnia na zdrowie człowieka.

Umiejętność spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Ćwiczenie umiejętności zachowywania właściwej postawy.

Poznawanie stylów pływackich.

Organizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych, spacerów, zajęć poza szkołą.

Działalność szkolnego Koła PCK.

Pogadanki pielęgniarki.

Gimnastyka korekcyjna.

Zajęcia na basenie.

Lekcje przyrody i w terenie.

Zajęcia świetlicowe.

Festyny i konkursy.

Projektowana Okazja Edukacyjna.

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo podczas wycieczek.

Zapoznanie się

z procedurą wycieczek szkolnych.

Uświadamianie konieczności bezwzględnego jej stosowania.

Poznanie zagrożeń

i sposobu zachowywania się

w czasie klęsk żywiołowych, m.in. powodzi.

Stosowanie obowiązujących procedur.

 

 

 

 

Poznanie sygnałów alarmowych

i zasad udzielania pierwszej pomocy.

Poznanie szkolnych procedur zachowania

w sytuacji zagrożenia.

Zapoznanie uczniów z planem ewakuacji, jej procedurą

i stosowaniem się

do obowiązujących zasad.

Ćwiczenie zasad udzielania pierwszej pomocy, postępowania

w nagłych wypadkach.

Stosowanie obowiązujących procedur.

Próbne alarmy pożarowe.

Pogadanki policjanta
i strażaka.

Konkursy plastyczne.

Udział

w zewnętrznych programach profilaktyki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ

I UZALEŻNIEŃ

 

 

 

 

 

 

 

Jestem asertywna/y

Jestem dobry w …, postępuję według ogólnie przyjętych norm społecznych, nie mam się czego wstydzić.

Ćwiczenie asertywnej postawy, czyli jak nie ulegać presji kolegów/koleżanek w kwestii sięgania po używki : tytoń, alkohol, narkotyki, dopalacze.

Przedstawienia i warsztaty profilaktyczne.

Zajęcia

z pedagogiem szkolnym.

Warsztaty asertywności.

Zajęcia pozalekcyjne.

 

 

 

 

 

Szkodliwość palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków

i dopalaczy.

Przekazanie informacji
o szkodliwym działaniu nikotyny, alkoholu, narkotyków
i dopalaczy
na organizm człowieka.

Zapoznanie uczniów
z adresami (telefonami) instytucji, które udzielają pomocy osobom uzależnionym
i ich rodzinom.

Zajęcia

z pedagogiem szkolnym.

Wykłady psychologa.

Lekcje

z wychowawcą.

Konkursy plastyczne.

Współpraca

z ośrodkiem Monar

w Grabowie.

Biegi

im. M. Kotańskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie postaw prozdrowotnych

Poznanie nowej piramidy zdrowia  i zasad prawidłowego odżywiania się oraz umiejętność odczytywania zawartości cukru
w produktach.

Przekazanie informacji
o szkodliwym wpływie cukru
na organizm człowieka.   

Udział w akcjach
i konkursach propagujących zdrowe żywienie.

Prowadzenie lekcji wychowawczych nt. „Jak zdrowo się odżywiać”.

Propagowanie form aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKACJA EMOCJONALNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKACJA EMOCJONALNA

 

 

 

Uczucia moje

i innych.

Uświadomienie konieczności wyrażania uczuć
i prawa do nich.

Umiejętność nazywania swoich emocji.

Poznawanie mowy ciała.

Nawiązywanie kontaktów
z ludźmi.

Drama.

Zabawy integracyjne.

Projektowana Okazja Edukacyjna.

 

 

 

 

Przebywanie

w grupie.

Akceptowanie koleżanek i kolegów z przedszkola i szkoły.

Ustalanie zasad pracy w grupie rówieśniczej.

Lekcje

z wychowawcą.

Zajęcia świetlicowe.

Gry i zabawy sportowe.

Zajęcia pozalekcyjne.

 

 

 

 

 

 

Rozwiązywanie konfliktów.

Umiejętność rzetelnego przedstawiania swojego punktu widzenia.

Poznawanie
i wdrażanie sposobów łagodzenia konfliktów
i podejmowania kompromisowych rozwiązań
z zachowaniem szacunku dla innego stanowiska adwersarza.

Warsztaty i gry edukacyjne.

Metody aktywne.

Wspólne omawianie problemów klasowych/interpersonalnych.

Projektowana Okazja Edukacyjna.

Zajęcia pozalekcyjne. 

 

 

Wszyscy znają Statut szkoły i stosują procedury :

 • Nauczyciele i uczniowie wywiązują się z powierzonych zadań.
 • Punktualnie przychodzą na lekcje.
 • Właściwie zachowują się podczas lekcji i uroczystości szkolnych.

 

 

 

Działania sprzyjające zdrowemu trybowi życia oraz zapobieganiu agresji i przemocy :

 • Spektakle profilaktyczne.
 • Pogadanki pielęgniarki szkolnej.
 • Zajęcia z pedagogiem, psychologiem, policjantem i strażakiem.
 • Stosowanie punktowego systemu oceniania zachownia.
 • Stosowanie oceniania kształtującego.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Białek 14-11-2011 09:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Monika Białek 18-05-2016 09:21