herb BIP - Zespół Szkół Publicznych w Białuniu

bip.zspbialun.goleniow.pl

 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ  PRZEPROWADZONEJ

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W BIAŁUNIU

 

 

OBSZAR:   EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA

CEL:   POZYSKANIE INFORMACJI O TYM,ŻE DZIECI W PRZEDSZKOLU CZUJA SIĘ BEZPIECZNIE I WIEDZĄ JAKICJH ZACHOWAŃ SIĘ OD NICH OCZEKUJE.

       

I CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

 1. Cele ewaluacji wewnętrznej:
  • Pozyskanie informacji o tym, że dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie i wiedza jakich zachowań się od nich oczekuje.
 2. Zakres diagnozowania:
  • Obszar: „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola”.
 3. Wymaganie :
  •     Respektowane są normy społeczne

 

 1. Pytania kluczowe:
  • Jaka jest opinia na temat poziomu  bezpieczeństwa w przedszkolu?
  • W jaki sposób diagnozuje się zachowania dzieci?
  • Jakie działania podejmuje się w celu wyeliminowania zagrożeń oraz wzmocnienia właściwych zachowań?
  • Jakie działania wychowawcze podejmuje przedszkole?
 2. Kryteria ewaluacji:
  • Skuteczność, jakość i atrakcyjność działań
  • Różnorodność zachowań i ich zgodność z obowiązującymi normami.
  • Zgodność zachowań  zobowiązującymi normami.
  • Różnorodność i adekwatność działań wychowawczych.

 

II INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

 1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją:
  • Grupy dzieci4,5,6 latki grupa młodsza 3 latki;
  • Rodzice;
  • Nauczyciele
  • Pracownicy niepedagogiczni
 2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji:
  • Ankiety – nauczyciele, personel obsługi, rodzice;
  • Wywiady- grupowy z nauczycielami, grupowy z rodzicami, grupowy z dziećmi;
  • Analizy dokumentów- Statut, dzienniki zajęć, regulaminy wewnętrzne i procedury;
  • Karty obserwacji nauczyciela dotyczące sposobów eliminowania zachowań niepożądanych dzieci oraz wzmacniania pożądanych zachowań;

 

 1. Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych:
  • Określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych, wskazani metod i próby badawczej- do X 2012r.
  •  Ankieta wśród rodziców, - do X 2012r.
  • Analiza dokumentacji. Wywiad z nauczycielkami – do XI 2012r.
  • Fokus z rodzicami i ankieta wśród rodziców- do XII2012r.
  • Analiza dokumentacji. Wywiad z nauczycielkami-do I 2013r.
  • Opracowanie wyników i prezentacja danych do II 2013r.
  • Upublicznienie danych –III2013r.

 

III. REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I WNIOSKI

       DO DALSZEJ PRACY

 

Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe

 

1.Jaka jest opinia na temat poziomu bezpieczeństwa w przedszkolu?

Podsumowując, ponad 87% ankietowanych rodziców opowiedziało się, że ich dzieci czują się bezpiecznie w przedszkolu. Główne tezy uzasadnienia to: dzieci chętnie chodzą do przedszkola i dobrze się tam czują, dzieci są pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, teren przedszkola ogrodzony, dzieci wydawane są wyłącznie osobom wskazanym przez rodziców na upoważnieniach, podczas zajęć opiekę nad dziećmi pełnią nauczyciele i dodatkowe osoby, budynek przedszkolny i jego otoczenie są zadbane, na bieżąco prowadzone są naprawy i konserwacja, sale czyste, przestronne, jest wyznaczona droga ewakuacyjna.

Nieliczny odsetek respondentów stwierdził, że ewentualne poczucie zagrożenia wywołują głównie konflikty wśród rówieśników, problemy adaptacyjne, zagubienie wśród obcych, zmiana grupy (fokus z rodzicami).

2.W jaki sposób diagnozuje się zachowanie dzieci?

Wszyscy nauczyciele prowadzą diagnozę zachowania dzieci oraz ewaluację swojej pracy. Zgodnie też stwierdzili, że dzieci znają zasady, których się od nich oczekuje.

Z dokumentacji wynika, iż nauczyciele prowadzą monitoring zachowań dzieci.

Eliminowane są lub minimalizowane niepożądane zachowania dzieci. Podstawowymi formami w tym zakresie są kodeksy postępowania dziecka w grupie, indywidualne rozmowy z rodzicami. Każdy z nauczycieli stosuje system kar i nagród polegający na wzmacnianiu zachowań pożądanych poprzez przyznawanie nagród w różnorodnych formach.

Rodzice są informowani o niepożądanych zachowaniach dzieci, jak również o wzorowym zachowaniu. W sytuacjach trudniejszych, gdy nie skutkuje ustalony wspólny front oddziaływania na dziecko nauczyciele podejmują współpracę z pedagogiem lub Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną celem wsparcia dziecka i rodzica .

Nauczyciele realizują zagadnienia bezpieczeństwa w różnych formach, najczęstszą są zajęcia zorganizowane, zabawy tematyczne, współpraca z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem (  policja, straż pożarna, pielęgniarka).

3.Jakie działania podejmuje się w celu wyeliminowania zagrożeń oraz wzmocnienia  właściwych zachowań?

W przedszkolu respektowane są normy społeczne.

Dzieci stwierdziły jednogłośnie, że w przedszkolu czują się bezpiecznie.

Obawy i lęki dotyczyły ewentualnego pożaru /dzieci młodsze/, pająków oraz  łączenie  grup w czasie nieobecności nauczycielki prowadzącej.

W przedszkolu opracowane są procedury dotyczące bezpieczeństwa. 

Każda grupa posiada kodeks postępowania dziecka. Pożądane zachowania wzmacnia się poprzez system nagród. Przedszkole systematycznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Wszyscy pracownicy zawsze z początkiem roku szkolnego są przeszkoleni z zakresu bhp oraz ppoż. Pracownicy niepedagogiczni nie uczestniczą w innych formach kształcenia. Nauczyciele zaś pogłębiają swoją wiedzę nie tylko związaną z bezpieczeństwem dzieci, ale tworzeniem klimatu poczucia bezpieczeństwa.

Uczestniczą w różnych formach doskonalenia dotyczących rozwoju społecznego dzieci, zapobieganiu, likwidowaniu zachowań niepożądanych oraz tworzeniu warunków sprzyjających wyzwalaniu zachowań pozytywnych zgodnych z przyjętymi normami społecznymi. Zdobyte kompetencje i wiedzę przenoszą na działania praktyczne .

Przeprowadzona próbna ewakuacja na wypadek zagrożenia pożarowego lub innego przebiegła sprawnie i zgodnie z regulaminem.

4Jakie działania wychowawcze podejmuje przedszkole?

W przedszkolu jest opracowany w każdej grupie  Plan działań wychowawczych.

Realizowane są treści programowe dotyczące bezpieczeństwa tj.:

 • Znajomość zasad bezpiecznego zachowania się w  różnych sytuacjach np. w sali podczas zabaw i zajęć , na placu zabaw, na spacerach i wycieczkach,
 • Dostrzeganie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu,
 • Zachowanie ostrożności w nieznanym środowisku społecznym, w kontaktach z obcymi,
 • Znajomość elementarnych zasad i znaków ruchu drogowego.

Z analizy kart obserwacji w poszczególnych grupach wynika, iż mamy podstawę do sformułowania wniosku, że dzieci w naszym przedszkolu posiadają obszerną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i współdziałania w grupie rówieśników.

Dzieci znają podstawowe zasady bezpiecznego zachowania się w budynku, na placu zabaw oraz poza terenem przedszkola.

Dzieci rozumieją i potrafią określić normy społeczne, właściwe zachowania, znają konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych zasad. Uzasadnienia dzieci dotyczące respektowania norm społecznych wskazują na wysoki poziom świadomości w tym zakresie.

Dzieci potrafią dostrzec negatywne zachowania, uczą się  oceniać postępowanie własne i innych. Eliminowne są złe nawyki poprzez rozmowy indywidualne i grupowe, słuchanie utworów literackich, ocenianie postaw bohaterów, zabawy tematyczne- przyjmowanie pozytywnych wzorców.

Sporadycznie zachowania dzieci wskazują, że nie zawsze są przestrzegane ustalone zasady. Zdarza się również, że dochodzi do agresji słownej wśród dzieci. O  zachowaniach niepożądany wychowawczo informowani są rodzice, odwoływuje się do zawartych umów, kontraktów grupowych .

    

 • Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron
 • Mocne strony:

  1. Dokumenty regulujące zasady bezpieczeństwa w przedszkolu zgodne są z obowiązującymi aktami prawnymi.
  2. Zagospodarowanie sal , w których przebywa dziecko jest funkcjonalne i bezpieczne.
  3. W przedszkolu przestrzegane są zasady bezpieczeństwa.
  4. Regulaminy wewnętrzne są dostępne dla pracowników i rodziców na żądanie oraz omawiane na zebraniach i radach pedagogicznych.
  5. W każdej grupie wiekowej opracowany jest kodeks postępowania.
  6. Rodzice uważają, że ich dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie.
  7. Zarówno pracownicy, rodzice jak i dzieci znają zasady bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu.
  8. Dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
  9. Sformułowane i stosowane są oraz podlegają ewaluacji: Program Wychowawczy, Regulamin Bezpieczeństwa Dziecka w Przedszkolu .
  10. Organizowane są spotkania ze specjalistami zajmującymi się bezpieczeństwem..
  11. Wszyscy reagują na niewłaściwe zachowania.
  12. Wykwalifikowana kadra posiadająca i poszerzająca wiedzę na temat zachowań niewłaściwych i ich eliminowania.

  Słabe strony:

  1. Brak zabezpieczenia przy bramce wejściowej( główna i  bocznej).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Monika Białek 14-02-2012 12:16
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-02-2012
  Ostatnia aktualizacja: Monika Białek 21-02-2013 09:36