herb BIP - Zespół Szkół Publicznych w Białuniu

bip.zspbialun.goleniow.pl

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Wewnątrzszkolny System Oceniania

w Szkole Podstawowej im. Marka Kotańskiego,

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu

 

Podstawa prawna : Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562
z późn. zm.)

( przyjęty Uchwałą Nr 17/2012/2013 rady pedagogicznej z dnia 01 lipca 2013 r. )

WSO uwzględnia podstawę programową i statut szkoły oraz cele dydaktyczne, wychowawcze

i opiekuńcze I i II etapu edukacyjnego, respektuje prawa dziecka i ucznia, zgodnie z Deklaracją Praw Dziecka.

WSO stanowi załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Zespole Szkół Publicznych w Białuniu

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Przyjmuje się zasadę, że główny ciężar informacyjny w kontekście oceniania spoczywa

na ocenianiu bieżącym i jest sprecyzowany w kontraktach, zawieranych przez nauczycieli

z uczniami, oraz kryteriach ocen z poszczególnych przedmiotów. Kontrakty mogą być modyfikowane, na wniosek nauczyciela bądź ucznia/uczniów.

2. Ocenianie śródroczne i roczne stanowi zwartą informację na temat osiągnięć edukacyjnych

oraz zachowania ucznia za miniony od początku roku szkolnego okres nauki: w klasach I – III,

tj. I etapu edukacyjnego, jest ocenianiem opisowym, a w klasach IV – VI, tj. II etapu edukacyjnego, stosuje obowiązującą skalę ocen.

3. Do średniej ocen wlicza się ocenę z religii /etyki.

4. Ocenianie uczniów z umiarkowanym i głębokim upośledzeniem umysłowym podlega odrębnym przepisom.

5. W stosunku do uczniów z opinią/orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej bezwzględne jest dostosowanie wymagań do zaleceń.

6. Udział uczniów w zajęciach edukacyjnych „wychowanie do życia w rodzinie” jest dobrowolne. Nie umieszcza się informacji o uczestnictwie w zajęciach na świadectwie.

Rodzice mogą nie zgodzić się na udział swoich dzieci - uczniów klas V i VI, pisząc odpowiednie oświadczenie. Uczęszczanie lub nie na te zajęcia nie wpływa na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

7. Jeżeli dane zajęcia edukacyjne odbywają się tylko w 1.semestrze, to klasyfikacyjna ocena śródroczna jest automatycznie klasyfikacyjna oceną roczną z tych zajęć w danej klasie.

CELE I ZAKRES OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

§ 2

1. Ocenianie wewnątrzszkolne jest ocenianiem kształtującym i ma na celu:

 • Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu

oraz postępach w tym zakresie.

 • Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

 • Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.

 • Dostarczenie rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach i potrzebach ucznia.

 • Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 • Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania

przez uczniów poszczególnych śródrocznych/rocznych ocen klasyfikacyjnych

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 • Ustalenie kryteriów oceniania zachowania.

 • Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych /rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania

i z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 • Warunki przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianów komisyjnych.

 • Ustalanie sposobu przekazywania rodzicom /prawnym opiekunom informacji o postępach

i trudnościach ucznia w nauce.

3. Szczegółowe omówienie oceniania kształtującego zawarte jest w załączniku do WSO.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

§ 3

1. W każdym roku szkolnym odbywa się jedno klasyfikowanie śródroczne w styczniu/lutym
i jedno klasyfikowanie roczne w czerwcu.

2. Podczas pierwszych lekcji, we wrześniu, każdy nauczyciel informuje uczniów o kryteriach

na poszczególne oceny z zajęć obowiązkowych i dodatkowych, zawierając z nimi kontrakt.

3. Każdy wychowawca informuje uczniów podczas pierwszego z nimi spotkania oraz rodziców/prawnych opiekunów ucznia, podczas pierwszej wywiadówki, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania oraz z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, o kryteriach na poszczególne oceny zachowania, także informuje

o skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o warunkach
i trybie osiągania wyższej oceny rocznej zachowania i z przedmiotów nauczania.

4. Wystawienie, tzn. wpisanie do dziennika długopisem lub piórem, klasyfikacyjnych ocen śródrocznych z zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz oceny zachowania musi nastąpić
nie wcześniej niż na 7 dni przed klasyfikowaniem śródrocznym.

5. Poinformowanie uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o śródrocznych/rocznych ocenach niedostatecznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o nagannej ocenie zachowania następuje na miesiąc przed radą klasyfikacyjną śródroczną/roczną. Informacja ta jest potwierdzona wpisem do dziennika lekcyjnego, bądź podpisem rodzica/opiekuna prawnego.

6. Poinformowanie ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach śródrocznych/rocznych z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych oraz o przewidywanej ocenie z zachowania, odbywa się na 14 dni przed klasyfikowaniem śródrocznym/rocznym na prośbę ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów.

7. Egzamin klasyfikacyjny musi się odbyć najpóźniej na trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym śródrocznym/ rocznym.

8. Egzamin sprawdzający z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych odbywa się
nie wcześniej niż 14 dni, lecz nie później niż 7 dni, przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rocznym rady pedagogicznej.

9. Wystawienie oceny klasyfikacyjnej rocznej następuje na 7 dni przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, a w przypadku ocen uzyskanych w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego nie później niż na trzy dni przed tym posiedzeniem.

10. Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu wakacji.

11. Sprawdzian komisyjny ustalający roczną ocenę z zajęć edukacyjnych lub ocenę zachowania – odbywa się najpóźniej14 dni od czasu zakończenia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.

OCENIANIE UCZNIÓW

§ 4

1. Zakres wiadomości i umiejętności, koniecznych do uzyskania poszczególnych ocen oraz promocji, określa obowiązująca podstawa programowa dla oddziałów i etapów edukacyjnych.

2. Ocenie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych podlegają: prace klasowe/ sprawdziany (kartkówki), testy, zadania domowe, różne formy aktywności na lekcji, formy sprawnościowe, manualne, praktyczne, prace dodatkowe oraz wysiłek ucznia.

Szczegółowe warunki są ustalone w kontrakcie: nauczyciel – uczeń.

Przy czym:

 • Sprawdzian (kartkówka) – to forma trwająca 5 – 12 minut, dotyczy najwyżej 3ostatnich tematów, może być niezapowiedziany, stanowi alternatywę dla odpowiedzi ustnej lub jest sprawdzeniem pracy domowej; liczba sprawdzianów (kartkówek) w danym dniu dla jednej klasy jest nieograniczona,

 • Praca klasowa /test – czas trwania 1 –2 godziny lekcyjne, dotyczy wiadomości i umiejętności kształconych/ nabywanych z danego (-ych) działu (-ów), musi być zapowiedziana

co najmniej 1 tydzień wcześniej (zapis ołówkiem w dzienniku) i poprzedzona utrwaleniem. Dla jednego oddziału dopuszcza się w ciągu tygodnia 2 prace klasowe/testy, ale nie w tym samym dniu. Istnieje możliwość indywidualnych ustaleń terminów z danym oddziałem.

3. Oceny uzyskane za różne formy nie mają takiej samej wartości ( wagi ), a ocena śródroczna/ roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

4. Ocena śródroczna/ roczna nie może być wystawiona z ocen cząstkowych uzyskanych za te same formy oceniane lub z mniej niż trzech ocen cząstkowych uzyskanych po ostatniej klasyfikacji.

5. Ocena roczna jest oceną za cały rok szkolny.

6. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli z wszystkich przedmiotów, które ma na końcowym świadectwie, otrzyma średnią 4,75 i ma co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

7. Ocenami śródrocznymi/ rocznymi i ich ogólnymi kryteriami dla uczniów klas IV – VI są:

 • celujący – oznacza opanowanie wiedzy i umiejętności w stopniu koniecznym, podstawowym, rozszerzającym, dopełniającym i wykraczającym poza wymagania edukacyjne z danych zajęć edukacyjnych, uczeń posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres materiału, samodzielnie zdobywa wiadomości, jest samodzielny w rozwiązywaniu zadań i problemów, odnosi sukcesy (laureat 1.-3. miejsca) w konkursach przedmiotowych i zawodach

(na szczeblu rejonu lub województwa), jest bardzo aktywny na lekcjach;

 • bardzo dobry – oznacza opanowanie wiedzy i umiejętności na górnej granicy wymagań, biegłość w wykonywaniu zadań, również nietypowych i zastosowanie umiejętności

w sytuacjach nowych;

 • dobry – oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który umożliwia sprawne, samodzielne posługiwanie się nabytą wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu zadań typowych;

 • dostateczny – oznacza opanowanie podstawowego zakresu wiedzy i umiejętności, rozwiązywanie zadań o średnim poziomie trudności;

 • dopuszczający – oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który pozwala na wykonywanie łatwych zadań, również z pomocą nauczyciela i obejmuje wiedzę

i umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki;

 • niedostateczny – oznacza poziom wiadomości i umiejętności uniemożliwiający uczenie się

w klasie programowo wyższej.

8. Skala ocen bieżących, cząstkowych może być poszerzona poprzez zastosowanie

„+” ( podwyższenie oceny) i „-” (obniżenie oceny).

9. Ocenianie bieżące ucznia I etapu edukacyjnego odbywa się zgodnie z ustaleniami wychowawców z rodzicami/prawnymi opiekunami.

10. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna w I etapie edukacyjnym jest oceną opisową, uwzględniającą osiągane przez ucznia postępy w zakresie edukacji.

11. Roczna ocena opisowa z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniu zdolności.

KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW

§ 5

1. Na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów ucznia i uzyskaniu zgody wychowawcy lub na wniosek wychowawcy i uzyskaniu zgody rodziców/ prawnych opiekunów ucznia, rada pedagogiczna może promować ucznia klasy I i II do klasy wyższej również w ciągu roku szkolnego.

2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez uczniów klasy I –III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców/prawnych opiekunów ucznia.

3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4. Rada pedagogiczna, znając możliwości i sytuację rodzinną ucznia, który otrzymał klasyfikacyjną ocenę niedostateczną, wyraża zgodę na jego promocję, pod warunkiem, że przedmiot ten będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym. Szczegółowe zasady opanowania materiału w stopniu co najmniej na ocenę dopuszczającą, omawiane są z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi.

5. Ocenę śródroczną/ roczną z zachowania według ustalonej skali i kryteriów, zawartych

w załączniku do WSO, wystawia wychowawca klasy na podstawie własnych obserwacji

i po zasięgnięciu opinii: nauczycieli, ocenianego ucznia, uczniów danej klasy oraz innych pracowników szkoły, a także, gdy zajdą takie okoliczności, uczniów szkoły i osób spoza szkoły.

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.

7. W przypadku ucznia z orzeczeniem/opinią poradni pedagogiczno-psychologicznej ocena

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wyraża poziom opanowania wiadomości

i umiejętności, określony w dostosowanych wymaganiach, a w przypadku oceny zachowania następuje po zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego.

8. Wpisów do zeszytu uwag i pochwał dokonują na bieżąco nauczyciele lub wychowawca

po uzyskaniu istotnej informacji od osób spoza szkoły bądź pracowników szkoły.

9. Każdy nauczyciel zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz każdy wychowawca w dowolnej formie kompletuje dokumentację na podstawie, której nastąpiło wystawienie oceny śródrocznej/ rocznej.

10. Dokumentacja ta może być udostępniona uczniowi, rodzicom/ prawnym opiekunom na ich wniosek.

11. Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym każda ocena

z obowiązkowych, dodatkowych zajęć edukacyjnych i ocena zachowania są ocenami opisowymi.

12. Poinformowanie ucznia oraz jego rodzica/ prawnego opiekuna o wystawionej ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej/ rocznej następuje w terminach wyszczególnionych w § 3.

13. Ocenę zachowania już wystawioną, wychowawca może zmienić w każdym momencie, jeśli uczeń rażąco naruszy normy postępowania określone w dokumentach szkoły lub zasady współżycia społecznego.

14. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uzyskana przez ucznia w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, jest ustalana zgodnie z § 8.

16. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uzyskana przez ucznia w wyniku egzaminu poprawkowego, jest ustalana zgodnie z § 9.

17. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uzyskana przez ucznia w wyniku sprawdzianu komisyjnego, jest ustalana zgodnie z § 10.

18. Wystawiona przez nauczyciela roczna ocena z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna i nie ma od niej odwołania z zastrzeżeniem § 9 lub § 10.

19. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna

z zastrzeżeniem pkt.11.

20. Podczas obrad rady pedagogiczne, nauczyciele dzielą się swoimi bieżącymi uwagami

i spostrzeżeniami, dotyczącymi stosowania i aktualizacji WSO, które są rozpatrywane na kolejnym spotkaniu. Zmiany przyjmowane są uchwałą.

WARUNKI I TRYB USTALANIA/POPRAWIANIA OCENY

§ 6

1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy zgodnie z zasadami przedstawionymi w § 5, biorąc pod uwagę:

 • samoocenę ucznia,

 • opinię zespołu uczniowskiego, rozumianą jako opinię uczniów danej klasy, sformułowaną

w toku dyskusji,

 • opinię nauczycieli i wychowawcy oraz osób uprawnionych udokumentowana w dzienniczku uwag i pochwał.

2. Każdy uczeń ma prawo poprawić przewidywaną ocenę zachowania, w przypadku gdy zostanie naruszony tryb wystawiania tej oceny.

3. Wychowawcy klas I i II etapu edukacyjnego prowadzą zeszyty pochwał i uwag o uczniach i klasie. Pozostali nauczyciele mogą zgłaszać swoje pozytywne i negatywne uwagi o zachowaniu uczniów.

Z tymi uwagami wychowawca zapoznaje rodziców/prawnych opiekunów podczas indywidualnych rozmów.

§ 7

1. Każdy uczeń ma prawo ubiegać się o poprawianie oceny przewidywanej z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Podwyższeniu nie podlega ocena: bardzo dobra.

3. Ustala się następujące warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

 • W ciągu 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w § 3 pkt.6, uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie składają w sekretariacie szkoły pisemną prośbę o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny rocznej ze wskazaniem, o jaką ocenę uczeń się ubiega.

 • Ustnie informują o tym fakcie nauczyciela, prowadzącego dane zajęcia, który najpóźniej następnego dnia pisemnie wyraża zgodę, podając datę i godzinę egzaminu sprawdzającego lub odmawia, uzasadniając swą decyzję, o możliwości uzyskania przez ucznia wyższej oceny, niż przewidywana. Nauczyciel przed egzaminem załącza do dokumentacji, o której mowa rozwiązane zadania egzaminu wraz z punktacją, kryteriami i schematem oceniania.

 • Rodzic i uczeń winni podpisać otrzymaną informację od nauczyciela, której kopię dołącza się do dokumentacji szkolnej i przetrzymuje do czasu ukończenia lub opuszczenia przez ucznia szkoły.

4. Uczeń uzyskuje wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną, o którą ubiegał się
we wniosku, jeśli spełni poniższe warunki:

 • zakwalifikował się,

 • uzyskał zgodę nauczyciela przedmiotu,

 • wykonał zadania egzaminu sprawdzającego, uzyskując, co najmniej 90% możliwych

do uzyskania punktów (zadania egzaminu są zgodne z wymaganiami edukacyjnymi

z określonego przedmiotu na wymieniony w prośbie stopień).

§ 8

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli jest brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania oraz braku ocen cząstkowych, pozwalających na tę ocenę.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na pisemna prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności usprawiedliwionej
lub na prośbę pisemną jego rodziców/ prawnych opiekunów – rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny/ obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki/ obowiązek szkolny poza szkołą jest przeprowadzany zgodnie z ogólnymi przepisami Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 o ocenianiu, klasyfikowaniu...§ 15 pkt.5,6

6. Egzamin klasyfikacyjny musi się odbyć nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w terminie uzgadnianym z uczniem i jego rodzicami/ prawnymi opiekunami.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych lub pod jego nieobecność inny nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły oraz powołany do komisji nauczyciel zajęć pokrewnych.

8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół.

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej. Załącznikami protokołu są prace pisemne ucznia.

10. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice/ prawni opiekunowie ucznia.

12. Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.

13. Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego stanowi integralną część arkusza ocen.

14. Można klasyfikować ucznia zwolnionego, na podstawie opinii wydanej przez lekarza na czas określony, z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki w przypadku,
gdy okres zwolnienia nie był zbyt długi. Jeżeli okres zwolnienia uniemożliwia wpisanie oceny – wpisuje się zwolniony/a.

§ 9

1. Każdy uczeń klas IV – VI, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną

z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać z nich egzamin poprawkowy.

2. Ustala się następujący tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego:

 • W ciągu 7 dni od zakończenia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym – rodzic/ prawny opiekun składa pisemny wniosek o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego do dyrektora szkoły,

 • Dyrektor szkoły, do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych, wyznacza termin egzaminu poprawkowego zgodnie z § 3 pkt.10,

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego, z którego egzamin powinien mieć charakter formy ćwiczeń praktycznych.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład komisji wchodzą:

 • Dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji;

 • Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminujący;

 • Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, jako członek komisji.

5. Nauczyciel – egzaminator, o którym mowa w pkt.5, może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą – innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że w przypadku powołania nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
to w porozumieniu z dyrektorem tamtej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół.

7. Do protokołu dołącza się również pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Stanowi to integralną część arkusza ocen.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

9. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie z przyczyn usprawiedliwionych, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym – wyznaczonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż do końca września.

10. Ocena z egzaminu poprawkowego jest ostateczna z zastrzeżeniem poniższego pkt. 11.

11. Rada pedagogiczna może 1 raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeśli: przemawiają za tym możliwości edukacyjne ucznia i pod warunkiem,
że te zajęcia są realizowane zgodnie ze szkolnym planem nauczania w klasie programowo wyższej.

§ 10

1. Jeśli w wystawianiu oceny rocznej z obowiązkowych/ dodatkowych zajęć edukacyjnych lub oceny zachowania naruszono tryb wystawiania w/w ocen, to uczeń lub rodzic/ prawny opiekun może odwołać się od oceny.

2. Ustala się następujący tryb odwołania od rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. Dyrektor szkoły po ustaleniu zasadności zgłoszonych zastrzeżeń odrzuca je lub powołuje komisję,

w skład której wchodzą:

 • Dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji;

 • Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej szkoły lub innej prowadzący takie same zajęcia edukacyjne (w porozumieniu z dyrektorem tamtej szkoły).

4. Termin sprawdzianu ustalany jest z rodzicami/ prawnymi opiekunami zgodnie z zapisem § 7.

5. Z prac komisji sporządza się protokół, stanowiący wraz z pracami pisemnymi ucznia i zwięzłą informacją na temat odpowiedzi ustnej ucznia, załącznik do arkusza ocen.

6. Uczeń, który z powodów usprawiedliwionych nie mógł przystąpić do sprawdzianu w terminie uzgodnionym, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie podanym przez dyrektora szkoły.

7. Ocena uzyskana w wyniku sprawdzianu komisyjnego jest ostateczna z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona zgodnie z § 9 i nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

8. uchylony

9. Komisja ustala roczną ocenę zachowania zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

10. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen.

11.Ocena uzyskana w wyniku sprawdzianu komisyjnego jest ostateczna i nie może być niższa

od ustalonej wcześniej oceny zachowania.

OCENIANIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

§11

1.Uczniowie Szkoły Podstawowej w Białuniu z dysfunkcjami fizycznymi, upośledzeni umysłowo

i z dysleksją muszą być oceniani inaczej niż ich zdrowi koledzy.

2. Nauczyciel musi uzyskać informacje o wiedzy i umiejętnościach ucznia i na ich podstawie określić cele kształcenia, treści nauczania i metody pracy z takim uczniem.

3. Uczniowie upośledzeni w stopniu lekkim powinni opanować te same umiejętności, co ich harmonijnie rozwijający się rówieśnicy, jednak na prostym i praktycznym materiale.

4. Nauczyciel musi dostosować poziom wymaganej wiedzy i umiejętności do możliwości intelektualnych każdego ucznia, zgodnie z § 1 pkt.5.

5. W procesie oceniania osiągnięć ucznia szczególnie ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami, należy brać pod uwagę :

 • indywidualne możliwości i właściwości psychofizyczne;

 • poziom wiedzy z danego przedmiotu;

 • zainteresowanie wiedzą z danego przedmiotu, w tym aktywność na zajęciach.

6. Forma sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności takich uczniów może być :

 • pisemna, np. odpowiedzi na pytania otwarte, uzupełnianie luk w zdaniach, testy polegające na wyborze właściwych odpowiedzi, prezentacje, za pomocą rysunku;

 • ustna;

 • poprzez praktyczne działania, np. konkursy.

7. Nauczyciel musi dostosować zadania, pytania i polecenia oraz skalę ocen do tych uczniów.

8. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przed wystawieniem oceny w formie stopnia, muszą :

 • uzyskać informację o wynikach uczenia się;

 • mieć sformułowane wskazówki, dotyczące swojej dalszej pracy;

 • być oceniani słownie opisowo;

 • być poinformowani o swoich aktualnych osiągnięciach.

9. Dobór metod, narzędzi oceny oraz zakresu wymagań należy do nauczyciela przedmiotu.

10. Po podsumowaniu semestru i roku szkolnego wyniki tych uczniów muszą być wyrażone

w ogólnie przyjętych ocenach szkolnych.

UWAGI KOŃCOWE

§ 12

1. System nagród i środków wychowawczych zawarty jest w Statucie Szkoły Podstawowej

im. Marka Kotańskiego w Białuniu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu.

2. Sposób przygotowania i przeprowadzania sprawdzianu dla uczniów klas VI

znajduje się w Szkolnej instrukcji przygotowywania i przeprowadzania sprawdzianu.

3. Wszelkie zmiany w WSO wprowadzane są uchwałą rady pedagogicznej i przedstawiane

do zaopiniowania radzie rodziców i samorządowi uczniowskiemu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Białek 19-02-2015 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 19-02-2015 11:40