herb BIP - Zespół Szkół Publicznych w Białuniu

bip.zspbialun.goleniow.pl

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015-2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

(zatwierdzony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 14 września 2015 r. i przekazany radzie rodziców

do zaopiniowania )

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

UWZGLĘDNIA:

 1. ZAŁOŻENIA POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA:

 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci
  i młodzieży.

 • Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

 • Prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej.

   

 1. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016:

 • Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się (PP)

 • Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

 • Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

 • Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się (SP)

 • Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

 • Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

 • Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

 

     3. WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO W UBIEGŁYM ROKU SZKOLNYM, ZAWARTE W SPRAWOZDANIU           PRZEDSTAWIONYM DNIA 03 LIPCA 2015 R.

 

 • Zapewnienie uczniom/przedszkolakom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole /przedszkolu, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć świetlicowych i liczebności grup świetlicowych

 • Przeprowadzanie diagnoz wstępnych i formułowanie wniosków, które będą realizowane
  i ewaluowane przez rok szkolny, a następnie przeprowadzanie diagnoz na koniec roku szkolnego, w celu podniesienia jakości nauczania

CELE NADZORU

 1. Dokonywanie pogłębionej analizy nie tylko osiągnięć uczniów, ale także procesów edukacyjnych i wdrażanie niezbędnych zmian.

 2. Wykorzystywanie potencjału uczniów i zwiększanie ich udziału w procesie decyzyjnym
  w zakresie organizacji procesów edukacyjnych.

 3. Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków przebywania na terenie szkoły, szczególnie
  w trakcie przerw.

 4. Zapewnienie nadzoru nad właściwym prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania.

KONTROLA

 1. Kontrolowanie dostosowywania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 2. Organizowanie adekwatnej i skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wynikającej z zaleceń wydanych w opiniach i orzeczeniach.

 3. Pełnienie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przez nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

CEL: Przestrzeganie przez nauczycieli norm prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji szkolnej i przedszkolnej oraz procedur stosowanych w szkole i w przedszkolu

Osobą odpowiedzialną za zadanie jest dyrektor.

 

Temat kontroli

Termin

Przepis prawa

Metoda badawcza

Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w zakresie :

 • Dokonywania prawidłowości zapisu danych

  o uczniach;

 • Dokumentowania obecności uczniów

  na lekcjach

  i zajęciach;

 • Określania tematów zajęć oraz potwierdzania odbycia się zajęć podpisem nauczyciela.

 

 

 

 

IX 2015

I 2016

VI 2016

oraz w ramach bieżącej kontroli

 

Rozporządzenie MEN z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej

i opiekuńczej

oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz.U. Z 2014 r. poz.1170)

 

 

 

 

Analiza dokumentacji

Terminowość przygotowywania planów nauczania

i wychowania oraz planów wychowawczych.

 

 

IX 2015

 

 

Statut zespołu

 

 

Analiza dokumentacji

 

Kontrola stosowania trybu wystawiania ocen semestralnych

i rocznych.

 

XII 2015 i I 2016

V/VI 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (dz. U. Z 2015 r. poz. 843)
oraz Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2015 r. poz. 357) Statut szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

Analiza dokumentacji

Prawidłowość sprawowania dyżurów przez nauczycieli.

 

Cały rok szkolny

Procedura sprawowania dyżurów.

 

Obserwacja

Terminowość rozpoczynania zajęć przez wszystkich nauczycieli.

 

Cały rok szkolny

 

Procedura sprawowania dyżurów

 

Obserwacja

Realizacja godzin wynikających z art. 42 ust.2 pkt 2 KN

I 2016

VI 2016

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

 

Analiza dokumentacji

Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej.

 

Cały rok szkolny

Statut szkoły.

Program pracy świetlicy

 

Obserwacja

CEL: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Temat kontroli

Termin

Przepis prawa

Metoda badawcza

 

 

Realizacja celu, zgodnie z harmonogramem

 

 

X 2015 – VI 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (dz. U. Z 2015 r. poz. 843)
oraz Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r. poz. 357)

 

 

Praca w grupach Pomocnych Przyjaciół

 

WSPOMAGANIE w zakresie:

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych
w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

EWALUCJA W PRZEDSZKOLU

Wymaganie : Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Charakterystyka: Wdrażane wnioski z monitorowania procesów wspomagania rozwoju

i edukacji dzieci podnoszą efektywność tych procesów.

 

 

 

 

 

 

Przedmiot ewaluacji

Cel: Podejmowanie działań prozdrowotnych
z zakresu promocji zdrowia. Monitorowanie
i w razie potrzeby modyfikowanie podjętych działań.

 

Zadania:

Kształtowanie postaw prozdrowotnych dzieci
w wieku przedszkolnym .

Określenie wśród nauczycieli i rodziców stopnia realizacji działań prozdrowotnych.

Analizowanie dokumentacji nauczycieli
pod kątem realizacji działań prozdrowotnych.

 

 

 

 

Harmonogram

Pierwsza połowa września– opracowanie koncepcji ewaluacji.

Październik 2015 r. - opracowanie metod
i narzędzi badawczych.

Październik – grudzień - przeprowadzenie badania

Styczeń/luty 2016 r. - na spotkaniu rady pedagogicznej – przedstawienie wniosków do dalszej pracy = ewaluacja

Marzec– maj - przeprowadzenie badania cd.

Czerwiec - przygotowanie raportu

Lipiec – upublicznienie raportu – rada podsumowująca

 

Charakterystyka : W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.

 

 

 

 

 

 

Przedmiot ewaluacji

 

Cel: Przedszkole wspólnie z rodzicami podejmuje działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie pożądanych zachowań prozdrowotnych.

 

Zadania:

Włączanie rodziców do realizacji działań
w zakresie profilaktyki zdrowia ich dzieci.

Realizacja projektów o tematyce prozdrowotnej.

Kształtowanie na co dzień zdrowych nawyków żywieniowych i higienicznych u dzieci.

 

 

 

 

Harmonogram

Pierwsza połowa września– opracowanie koncepcji ewaluacji.

Październik 2015 r. - opracowanie metod
i narzędzi badawczych.

Październik – grudzień - przeprowadzenie badania

Styczeń/luty 2016 r. - na spotkaniu rady pedagogicznej – przedstawienie wniosków do dalszej pracy = ewaluacja

Marzec– maj - przeprowadzenie badania cd.

Czerwiec - przygotowanie raportu

Lipiec – upublicznienie raportu – rada podsumowująca

EWALUCJA W SZKOLE

Wymaganie : Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

 

Charakterystyka : Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy

 

 

 

 

 

 

Przedmiot ewaluacji

 

Cel: Nauczyciele pomagają sobie
w doskonaleniu własnej pracy, wypełniając swe zadania dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze we współpracy z nauczycielami świetlicy.

Zadania:

Monitorowanie pracy świetlicy pod kątem wychowawczym przez nauczycieli – wychowawców ( w tym: Realizacja projektów
o tematyce prozdrowotnej oraz Kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych
i higienicznych)

Monitorowanie pracy świetlicy pod kątem dydaktycznym przez nauczycieli – przedmiotowców.

Planowanie, organizacja, realizacja, analiza
i doskonalenie zajęć świetlicowych następuje
w wyniku ustaleń między nauczycielami.

 

 

 

 

Harmonogram

Wrzesień – opracowanie koncepcji ewaluacji.

Do 15 października 2015 r. - opracowanie metod i narzędzi badawczych.

Październik – grudzień - przeprowadzenie badania i bieżącej ewaluacji działań

Styczeń/luty 2016 r. - na spotkaniu rady pedagogicznej – przedstawienie wniosków do dalszej pracy = ewaluacja

Marzec– maj - przeprowadzenie badania cd.

Czerwiec - przygotowanie raportu

Lipiec – upublicznienie raportu – rada podsumowująca

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Białek 15-09-2015 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Monika Białek 15-09-2015 14:38