herb BIP - Zespół Szkół Publicznych w Białuniu

bip.zspbialun.goleniow.pl

Koncepcja pracy ZSP-Białuń na rok szkolny 2015-2016

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ, WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BIAŁUNIU.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA ZESPOŁU

·         Szkoła wychodzi naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego:

Jest bezpieczna, oddalona od drogi przejazdowej, ogrodzona.

Posiada boisko szkolne do gry w piłkę nożną, ręczną, koszykową i gier zespołowych.

Posiada zewnętrzny plac zabaw.

Posiada wyposażony w najnowsze pomoce dydaktyczne wewnętrzny plac zabaw.

Posiada salkę rekreacyjno - sportową i zadbane otoczenie.

Gwarantuje od poniedziałku do czwartku opiekę nad uczniami od 6:45 i po skończonych lekcjach do godziny 15.20

Gwarantuje codziennie bezpłatną edukację przedszkolną przez 5 godzin od 7:30

Umożliwia przygotowywanie się nauczycielom do zajęć, oferując niezbędny sprzęt : kserokopiarkę, komputery i drukarki.

Umożliwia nauczycielom przeprowadzanie zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych przy pomocy najnowszych pomocy dydaktycznych, m.in. czterech tablic interaktywnych.

·         Sale są:

Odpowiednio duże, czyste i zadbane.

Wyposażone w sprzęt przedszkolny/szkolny oraz nowoczesne środki i pomoce dydaktyczne.

Zaopatrzone w wykładziny, konieczne do zabaw ruchowych dla dzieci przedszkolnych

i uczniów klas młodszych.

·         W Zespole jest:

Biblioteka, w której stale uzupełniany jest księgozbiór dla dzieci i ich rodziców.

Świetlica zaopatrzona w różnorodne środki i pomoce dydaktyczne, m.in. bezpieczne, estetyczne edukacyjne gry różnego typu, dostosowane do różnych grup wiekowych.

Stołówka dla dzieci przedszkolnych i szkolnych.

Gabinet pomocy przedlekarskiej, w której pracuje 2x w miesiącu pielęgniarka szkolna.

Gabinet logopedy szkolnego. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BIAŁUNIU

jest szkołą wiejską, środowiskową, obejmującą teren 7 miejscowości, dowożącą,

w ustalonych przez organ prowadzący godzinach, uczniów na zajęcia, skupiającą dzieci wywodzące się z rodzin o różnym poziomie intelektualnym i statusie materialnym.

Niektórzy rodzice dzieci często borykają się z trudną sytuacją ekonomiczną rodziny, nie pracują, są na zasiłkach dla bezrobotnych, nie potrafią lub nie chcą pomóc swoim dzieciom

w nauce, a odpowiedzialnością za jej wyniki obarczają wyłącznie nauczycieli. Jest też grupa rodziców szczególnie wymagających, oczekujących od przedszkola/szkoły szerokiego zakresu działań dydaktyczno – opiekuńczo - wychowawczych. Jeżeli dysponują czasem chętnie pomagają w organizowanych przez szkołę festynach, zabawach i zawodach.

Są to na ogół matki zawodowo niepracujące, rozumiejące potrzebę wspierania tego typu imprez.

W roku szkolnym 2015/2016 do przedszkola uczęszcza 38 dzieci w wieku
od 3 do 6 r.ż. (dwoje dzieci odroczonych) w dwóch grupach : 21 osób i 17; do szkoły podstawowej 82 uczniów, w tym jedno dziecko jest podopieczną OREW-u.

Przedszkole, ponieważ jest w Zespole Szkół, zapewnia dzieciom także opiekę wychodzącą poza obowiązkowymi bezpłatnymi 5 godzinami. Dzieci pozostają pod opieką nauczycieli przedszkola/szkoły, zgodnie z potrzebami ich rodziców. Ponadto mogą brać udział w bezpłatnych zajęciach z logopedą oraz dodatkowych, tj. rytmika, gimnastyka korekcyjna język angielski i religia.

Za dłuższy pobyt dziecka rodzice wnoszą opłatę w wysokości 1zł za każdą dodatkową godzinę dziennie oraz ponoszą koszt obiadu. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (realizowanych w większości w ramach godzin, wynikających z art. 2 ust.2 pkt 2 KN), pogłębiających wiedzę przedmiotową lub rozbudzających ich zainteresowania.

Przedszkole pracuje, w systemie ośmiogodzinnym, według programu „Nasze przedszkole”  Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, który dostosowany jest do nowej podstawy programowej z dn. 23 grudnia 2008 roku oraz zaleceń zawartych

w Rozporządzeniu MEN z dn. 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku

w szkole programów wychowania przedszkolnego.

Nasze przedszkole” zakłada postrzeganie i interpretowanie zachowań dzieci

w perspektywie sytuującej je zawsze ponad to, czego się od nich oczekuje. Punktem wyjściowym uczyniono aktywność dziecka, we wszystkich możliwych formach. „Nasze przedszkole” dostosowuje stawianie zadań do potrzeb zespołu dziecięcego i poszczególnych dzieci, dowolność w interpretacji treści. Nauczycielki przedszkola posiadają pełne kwalifikacje do pracy pedagogicznej z małymi dziećmi. Charakteryzują się cechami osobowościowymi, intelektualnymi, dydaktycznymi i wychowawczymi, które sprzyjają pełnemu rozwojowi dziecięcej aktywności. Głównymi walorami obu nauczycielek jest ich świadomość własnej roli jako autorytetu, odpowiedzialność za człowieka w jego całościowej formie oraz nieustanna refleksja metodyczna, co wiąże się ze stałym monitorowaniem osiągnięć dzieci. Założeniem przedszkola w Białuniu jest ukończenie edukacji przedszkolnej przez szczęśliwe, bogate

w doświadczenia dziecko, które jest gotowe do zdobywania kolejnych stopni edukacji w szkole. W grupie 5 i 6 – latków kontynuowana jest metoda odimienna, której elementy poznają też dzieci młodsze. Przy realizacji programu wykorzystywane są odpowiednie pomoce dydaktyczne, a nauczycielki korzystają z fachowej literatury na ten temat. Przez cały rok szkolny będę monitorowała pracę przedszkola pod tym kątem. Jednocześnie, wzorem roku ubiegłego, prowadzony jest program adaptacyjny dla dzieci, które po raz pierwszy przyszły

do przedszkola lub szkoły.

Do klasy I uczęszcza 21 dzieci.  Kontynuowany jest postulat indywidualizacji nauki, skoncentrowania się na dziecku, jego tempie rozwoju i możliwości uczenia się. Ocenianie służy odnalezieniu mocnych stron dziecka, pomocy mu w ich rozwijaniu i wzmocnieniu jego pozytywnej motywacji do nauki. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 maja 2014 roku dostosowaliśmy proces edukacji do indywidualnych możliwości i potrzeb najmłodszych.

W szkole kładzie się nacisk na rozwijanie kompetencji kluczowych, które przekładają się

na umiejętności podstawowe. Ocenianie kształtujące jest stosowane we wszystkich klasach,
co jest konsekwencją ukończenia przez radę pedagogiczną odpowiednich szkoleń i kursów.

W szkole pracuje 15 nauczycieli specjalistów (jedna nauczycielka na urlopie), w tym 12 na cały etat. W ramach WDN wciąż podnoszą swoją wiedzę i umiejętności wychowawcze oraz zdobywają wyższe stopnie awansu zawodowego.

Wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom budynek szkolny został ogrodzony,
a droga dojazdowa wyremontowana.

JAK ZAMIERZAMY PRACOWAĆ Z DZIEĆMI I JAKIE CELE SOBIE STAWIAMY

EDUKACJA

Dziecko codziennie aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczy w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Tylko usprawiedliwione powody zwalniają je z zajęć.

Dziecko osiągnie satysfakcjonujące wyniki w nauce, adekwatne do jego możliwości i wysiłku.

Dziecko przy wsparciu najbliższych podejmie współpracę z nauczycielami, by osiągnąć sukces.

Dziecko będzie zapraszane do uczestnictwa w dodatkowych zajęciach, które pomogą mu rozwijać zainteresowania, odkrywać zdolności.

Dziecko rozwinie uzdolnienia sportowe, plastyczne i informatyczne, uczestnicząc w zajęciach świetlicowych.

Dziecko będzie pracować metodą projektów.

Dziecko będzie oceniane za postępy a nie wyniki.

Dziecko otrzyma zadowalający wynik na sprawdzianie na koniec VI klasy. Będzie on efektem indywidualizacji zajęć, współpracy z rodzicami i instytucji wspomagających –ppp.

WYCHOWANIE

Dziecko pozna i będzie dążyło do zastosowania w życiu codziennym szkoły wartości i zasad, ułatwiających współżycie w grupie, klasie, przedszkolu i szkole.

Dziecko dowie się, jak okazywać szacunek, akceptację i życzliwość innym osobom i tak samo będzie traktowane.

Dziecko otrzyma szansę nawiązania i utrzymania, z pomocą wychowawców oraz rodziców, nowych relacji rówieśniczych.

Dziecko dowie się, jak z pomocą nauczycieli, wychowawców, pedagoga i pracowników szkoły radzić sobie w trudnych sytuacjach szkolnych/przedszkolnych.

Dziecko pozna zasady kulturalnego zachowania, dążąc do bardzo dobrego lub wzorowego zachowania w szkole/przedszkolu lub poza nią.

Dziecko pozna tradycje szkoły, środowiska lokalnego, historię swojego regionu i Polski, będzie uczestniczyło w świętach patriotycznych, upamiętniających najważniejsze wydarzenia

w historii, uroczystościach związanych z podtrzymywaniem tych tradycji.

OPIEKA

Dziecko w szkole/przedszkolu będzie się czuło bezpiecznie; pozna zasady bezpiecznego zachowania podczas zajęć oraz przerw i będzie dążyło do ich stosowania.

Dziecko dowie się, jak dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

Dziecko we współpracy i za zgodą rodziców, pozna osoby w szkole i poza nią, które w trudnych sytuacjach mogą udzielić mu pomocy i wysłuchać.

Dziecko dowie się, jak prawidłowo reagować w sytuacjach zagrożenia własnego lub innej osoby, jak udzielać pierwszej pomocy.

Dziecko będzie wdrażane do udzielania wsparcia i pomocy swoim koleżankom i kolegom, czując się współodpowiedzialne za atmosferę grupie/klasie.

 

Celem głównym 3- letniego programu rozwoju na lata 2014/2015- 2016/2017 jest:

w przedszkolu:

poznawanie siebie i innych, swojego otoczenia, wzrastanie w poczuciu bezpieczeństwa i wiary w sukces

uczenie się w „uczącej się szkole”, gdzie szkoła rozumiana jest jako

è określona całość,

è zespół nauczycieli

è klasa (zespół uczniów)

Cele pomocnicze:

ü  Promocja zespołu w środowisku lokalnym.

ü  Wprowadzenie planu daltońskiego w przedszkolu.

ü  Wprowadzenie oceniania kształtującego w szkole.

ü  Praca metodą projektów.

ü  Zaangażowanie uczniów w akcje charytatywne i ekologiczne.

ü  Wyrównywanie szans edukacyjnych.

Posiadane zasoby:

Stabilna kadra pedagogiczna.

Gotowość nauczycieli do doskonalenia zawodowego.

Bogata oferta edukacyjna i opiekuńcza.

Brak poważnych problemów wychowawczych.

Atrakcyjna oferta pomocy dydaktycznych.

Możliwość lokalowa i kadrowa do prowadzenia indywidualizacji zajęć.

Czynniki sprzyjające osiągnięciu celów:

Nowa podstawa programowa i rozporządzenia ją wspierające.

Dobra współpraca z rodzicami i organem prowadzącym.

Dobry klimat szkoły.

Szkolenia nauczycieli w Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Kreatywna kadra nauczycielska.

 

PRIORYTETEM PRACY PRZEDSZKOLA JEST PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO SAMODZIELNEGO PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ I CHĘĆ POZNAWANIA ŚWIATA

PRIORYTETEM PRACY SZKOŁY JEST UCZENIE I NAUCZANIE POPRZEZ DZIAŁANIE I DOŚWIADCZENIE

 

TA SZKOŁA JEST W SAM RAZ DLA MNIE

EDUKACJA – WIEM, UMIEM, POTRAFIĘ

Ø  Codziennie aktywnie będę uczestniczyć w lekcjach.

Ø  Będę więcej wiedzieć i osiągnę sukces.

Ø  Moim rodzicom będzie zależało na mojej wiedzy i umiejętnościach.

Ø  Rozwinę swoje zainteresowania.

Ø  Otrzymam dobry wynik na sprawdzianie w kl. VI.

 

WYCHOWANIE – JESTEM POLAKIEM, DOBRYM CZŁOWIEKIEM

Ø  Będę umieć żyć w zgodzie z innymi.

Ø  Będę wiedzieć kogo i kiedy poprosić o pomoc.

Ø  Będę okazywać szacunek i spotkam się z wzajemnością.

Ø  Będę zachowywać się kulturalnie.

Ø  Poznam tradycje szkoły, regionu i kraju.

Ø  Będę patriotą.

OPIEKA – W SZKOLE CZUJĘ SIĘ BEZPIECZNIE

Ø  Poznam prawa i obowiązki ucznia.

Ø  W szkole będę czuć się bezpiecznie.

Ø  Będę zachowywać zasady bezpieczeństwa.

Ø  Nauczę się prawidłowo reagować w sytuacjach zagrożenia i trudnych.

Ø  Będę wspierać potrzebujących.

 

ABSOLWENT PRZEDSZKOLA JEST DZIECKIEM

szczęśliwym, otwartym, miłym i koleżeńskim; wie, co dobre a co złe; dba o swoje zdrowie, szanuje innych, jest przyjacielem przyrody, jest przygotowany do podjęcia nauki w szkole

 

ABSOLWENT SZKOŁY WYPOSAŻONY JEST W WIEDZĘ

która zapewni mu dobry start w szkole gimnazjalnej,

JEST CZŁOWIEKIEM

mądrym, dobrym, ambitnym i kreatywnym

 

ABSOLWENT SZKOŁY JEST AKTYWNYM OBYWATELEM I POSIADA   UMIEJĘTNOŚCI:

 

1.      projektowania i zarządzania własną pracą w sposób zapewniający ciągłą poprawę;

2.      prowadzenia ewaluacji własnej pracy;

3.      definiowania, badania i rozwiązywania problemów przy pomocy różnych metod

i narzędzi;

4.      współpracowania z innymi;

5.      otwartości na odmienność;

6.      sprawnego komunikowania się w różnych formach;

7.      znajdowania, analizowania i wykorzystywania informacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Białek 15-09-2015 15:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2015
Ostatnia aktualizacja: - 15-09-2015 15:11