herb BIP - Zespół Szkół Publicznych w Białuniu

bip.zspbialun.goleniow.pl

Sprawozdanie z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego w I semestrze roku szkolnego 2015/2016

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH
ZA 1. SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 

(zatwierdzone na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 18 lutego 2016 r. i przekazany radzie rodziców

do zaopiniowania )

 

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz 2016 r. poz.35 i 64)

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

 

 

Realizowane były:

 

Założenia polityki oświatowej państwa

 

 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci
  i m
  łodzieży.

  W październiku 2015 r. przeprowadzone były konsultacje z pracownikiem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie, dotyczące zakupu książek do szkoły w ramach programu „Książki naszych marzeń”. Następnie p.U. Olejniczak przygotowała listę książek, które zostały zakupione do naszej szkolnej biblioteki na kwotę 1625 zł, z czego 1300 zł otrzymaliśmy jako dofinansowanie. Obecnie realizujemy część merytoryczną programu. W ramach tego programu uczniowie kl. I-III odwiedzili goleniowską Bibliotekę i zapoznali się z jej ofertą. awiązana została współpraca między naszymi placówkami. Panie I. Praszczyk i U.Olejniczak przeprowadziły kiermasze książek.

  Złożyłam kolejny wniosek „Książki do biblioteki szkolnej” w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3

 • Prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej.

  Na bieżąco monitoruję pracę świetlicy szkolnej. Gdy nastąpiła zmiana planu lekcji konieczna była dodatkowa godzina na świetlicy, co zostało wprowadzone, aby dzieci miały odpowiednią opiekę.

Plan nadzoru pedagogicznego zachodniopomorskiego kuratora oświaty na rok szkolny 2015/2016

 

Szczegółowe informacje są przedstawione w raportach ewaluacyjnych.

 

 

Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym, zawarte
w sprawozdaniu przedstawionym dnia 3 lipca 2015 r.

 

 • Zapewnienie uczniom/przedszkolakom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole /przedszkolu, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć świetlicowych i liczebności grup świetlicowych – łączy się z założeniem polityki oświatowej państwa. Dodatkowo wzmożona została opieka wychowawcza nad klasami, co jest zawarte w sprawozdaniach nauczycieli – wychowawców.

 • Przeprowadzone zostały diagnozy wstępne i sformułowane wnioski, które jednak są słabo widoczne w realizacji. W dziennikach zaznaczone są: w klasie II i III (w I nie ma w ogóle); w klasach starszych: regularne wpisy z j. polskiego i matematyki, ponadto
  do października kilka zapisów z muzyki, plastyki, częściej z przyrody, sporadycznie
  z j. angielskiego.
  W drugim semestrze musi to się zmienić, aby praca z przeprowadzenia diagnoz nie poszła na marne i mogła być ewaluowana. Dziennik jest zapisem pracy nauczyciela, ma więc odzwierciedlać jego pracę na lekcji.

 

Cele nadzoru:

 

 1. Uczniowie są zgłaszani do próbnych sprawdzianów, konkursów, w kl. VI dostają dodatkowe prace egzaminacyjne, aby doskonalić swe umiejętności i pogłębiać wiedzę. MEN zapowiada, że rok 2016 jest ostatnim rokiem ze sprawdzianem dla uczniów klasy VI.
  Pani U. Pomocka w dniu 4 stycznia 2016 r. złożyła przygotowany przez siebie „Program pracy z uczniem zdolnym”.W sierpniu przyjęty został autorski program p. Pomockiej do gimnastyki korekcyjnej, który realizuje na zajęciach w przedszkolu i wykorzystuje jego elementy na lekcjach w szkole.

   

 2. Uczniowie chętnie angażują się w prace na rzecz szkoły, lecz wciąż inicjatywa należy
  w znacznej mierze do nauczycieli. Potrzebują ich wsparcia i akceptacji, jakby obawiali się, że nie podejmą dobrej decyzji. Nawet dodatkowe prace naukowe wykonują nie w celu poprawy swojej oceny, ale dlatego, że otrzymali takie zadanie.
  W szkole odbywało się wiele imprez i uroczystości według kalendarza imprez, o których będzie mowa w sprawozdaniach z działalności poszczególnych nauczycieli w ramach grantów i zajęć dodatkowych.

 3. Zapewniamy uczniom bezpieczne warunki przebywania na terenie szkoły, szczególnie
  w trakcie przerw. Za nieobecnego nauczyciela są planowane zastępstwa na dyżurach. Złożyłam wniosek do budżetu Gminy o wymianę instalacji elektrycznej w szkole – są na ten cel zaplanowane pieniądze. Nie mam informacji czy realizacja dojdzie do skutku. Budowa hali gimnastycznej rozpocznie się być może w roku 2017. W okresie przerwy świątecznej wymalowany został hol gimnastyczny, aby do tego czasu uczniom zapewnić te bezpieczne
  i estetyczne warunki przebywania w szkole. Zgodnie z zaleceniem Sanepidu z ubiegłego roku wymienione zostały ławki i krzesełka w sali nr 17.

 4. Zgodnie z planem kontroluję prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania
  we wszystkich dziennikach obowiązujących w szkole. Niestety, nie zawsze wszystkie wpisy prowadzone są na bieżąco. Wychowawcy klas odpowiadają za dzienniki lekcyjne i mają również obowiązek dopilnowania, aby niczego w nich nie brakowało. Po skończonym dniu zajęć w przedszkolu dziennik też musi być uzupełniony, nie można zostawiać tej czynności na dzień następny.

 

W ramach zaplanowanej kontroli:

 

 

 1. Obserwuję lekcje i zajęcia pod kątem dostosowywania wymagań edukacyjnych
  do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Byłam obecna na lekcjach: w kl. I: edukacja polonistyczna;
  w kl. II: wychowanie fizyczne; w kl. III: edukacja polonistyczno-społeczna;
  w kl. IV: wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne, matematyka; w kl. V: j. angielski;
  w kl. VI: j. angielski, zajęcia komputerowe, historia; na zajęciach: w grupie 3-4 latków
  i 5-6 latków; na zajęciach świetlicowych: grupa uczniów z kl. II i IV oraz z kl. II i III (łącznie 14).

  Wniosek: Należy jeszcze raz omówić scenariusz zajęć, aby zawierał wszystkie elementy zgodnie z OK. Powtórzyć techniki OK. Koniecznie trzeba omówić hospitowane zajęcia.

 2. Każdy nauczyciel organizuje dla swoich wychowanków adekwatną i skuteczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń wydanych
  w opiniach. Nie mamy w szkole dzieci z orzeczeniami. W naszym obwodzie mieszka i jest
  w ewidencji szkoły dziewczynka 6-letnia, która uczestniczy w zajęciach organizowanych
  przez OREW w Goleniowie. Praca pielęgniarki szkolnej i logopedy, przedstawione są
  w oddzielnych sprawozdaniach.

 3. Na bieżąco sprawdzam wykonywanie przez nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Informuję o niedociągnięciach, które są usuwane lub niwelowane. W celu poprawienia jakości pracy wymienione zostały wszystkie komputery w sali informatycznej, kupione oprogramowanie, dodatkowo kupione zostały nowe komputery do tablic interaktywnych. Nie powstał dotąd program autorski nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej,
  ale w obecnej sytuacji politycznej w kraju należy poczekać aż ukaże się nowa podstawa programowa. Media podawały luty. Do końca marca rodzice mają się określić czy chcą, aby ich dzieci kontynuowały naukę w klasie I lub II, czy zapisują je do klasy I, czy pozostawiają
  w przedszkolu.

  W dniu 4 grudnia 2015 r. p. Ewa Zoń-Zbonikowska zdała egzamin na nauczyciela mianowanego.

   

 

Realizacja podstawy programowej, a w szczególności przestrzegania limitów godzin określonych w ramowym planie nauczana w klasach I – VI

 

Klasa I – wychowawca p. Małgorzata Kempara

 

 

Zrealizowane godziny przez 1 semestr

Zostało do zrealizowania w 1. etapie

(5 semestrów)

Edukacja polonistyczna

i społeczna

 

 

 

 

225 / 1150

 

 

 

925

 

 

 

Edukacja matematyczna

Edukacja przyrodnicza

Zajęcia techniczne

Język angielski

34 / 190

156

Edukacja muzyczna

17 / 95

78

Edukacja plastyczna

16 / 95

79

Wychowanie fizyczne

58 / 290

232

Zajęcia komputerowe

18 / 95

77

 

Klasa II– wychowawca p. Beata Jasiak

 

 

Zrealizowane godziny przez 3 semestry

Zostało do zrealizowania w 1. etapie

(3 semestry)

Edukacja polonistyczna

i społeczna

 

 

 

742/1150

 

 

 

408

Edukacja matematyczna

Edukacja przyrodnicza

Zajęcia techniczne

Język angielski

90 / 190

100

Edukacja muzyczna

56 / 95

39

Edukacja plastyczna

79 / 95

16

Wychowanie fizyczne

z edukacją zdrowotną

160 / 290

130

Zajęcia komputerowe

51 / 95

44

 

 

 

Klasa III– wychowawca p. Agnieszka Ananicz-Dusza

 

 

Zrealizowane godziny przez 5 semestrów

Zostało do zrealizowania w 1. etapie

(1 semestr)

Edukacja polonistyczna

i społeczna

 

 

 

1137 / 1150

 

 

 

13

Edukacja matematyczna

Edukacja przyrodnicza

Zajęcia techniczne

Język angielski

161 / 190

29

Edukacja muzyczna

93 / 95

2

Edukacja plastyczna

87 / 95

8

Wychowanie fizyczne

267 / 290

23

Zajęcia komputerowe

78 / 95

17

 

 

 

 

Klasa IV – wychowawca p. Ewa Zoń-Zbonikowska

 

przedmiot

Zrealizowane godziny ( przez 1 semestr )

Zostało do zrealizowania w 2. etapie

(przez 5 semestrów)

język polski

97 / 510

413

język angielski

57 /290

233

muzyka

22 / 95

73

plastyka

21 / 95

74

historia i społeczeństwo

19 / 130

111

przyroda

55 / 290

235

matematyka

62 / 385

323

zajęcia komputerowe

17 / 95

78

zajęcia techniczne

18 / 95

77

wychowanie fizyczne

72 / 385

313

godzina z wychowawcą

18 / 95

77

 

 

 

 

 

Klasa V – wychowawca p. Bożena Kalisz

 

 

przedmiot

Zrealizowane godziny ( przez 3 semestry)

Zostało do zrealizowania w 2. etapie

(przez 3 semestry)

język polski

278 / 510

232

język angielski

145 / 290

145

muzyka

54 / 95

41

plastyka

50 / 95

45

historia i społeczeństwo

72 /130

58

przyroda

159 / 290

131

matematyka

202/ 385

183

zajęcia komputerowe

52 / 95

43

zajęcia techniczne

52 / 95

43

wychowanie fizyczne

205 / 385

180

godzina z wychowawcą

55/ 95

40

 

 

Klasa VI – wychowawca p. Urszula Pomocka

 

przedmiot

Zrealizowane godziny ( przez 5 semestrów)

Zostało do zrealizowania w 2. etapie

(przez 1 semestr)

język polski

457 / 510

53

język angielski

245 / 290

45

muzyka

89 / 95

6

plastyka

85 / 95

10

historia i społeczeństwo

145 / 130

0

przyroda

257 / 290

33

matematyka

352 / 385

33

zajęcia komputerowe

94 / 95

1

zajęcia techniczne

85 / 95

10

wychowanie fizyczne

330 / 385

55

godzina z wychowawcą

85 / 95

10

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Białek 18-02-2016 11:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-02-2016
Ostatnia aktualizacja: - 18-02-2016 11:21