herb BIP - Zespół Szkół Publicznych w Białuniu

bip.zspbialun.goleniow.pl

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły za rok szkolny 2015-2016

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH ZA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

(zatwierdzone na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 30 czerwca 2016 r. i przekazane radzie rodziców

do zaopiniowania )

 

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz 2016 r. poz.35 i 64)

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

 

 

Realizowane były:

 

Założenia polityki oświatowej państwa

 

 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci
  i m
  łodzieży.

  Zrealizowany został rządowy program „Książki naszych marzeń”, w ramach którego wzbogaciliśmy nasz szkolny księgozbiór o 105 pozycji, za kwotę 1625 zł. Przeprowadzona została Projektowana Okazja Edukacyjna pod hasłem: „Czytam, bo lubię”: powstał kącik czytelniczy, lista bestsellerów rodziców i uczniów; odbyły się spotkania z rodzicami nt. „Jak czytanie książek wpływa na ogólny rozwój dzieci ?”

  Nie zakwalifikowaliśmy się do programu „Książki do biblioteki szkolnej” w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3.

 • Prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej.

  W dniu 15 kwietnia 2016 r. przeprowadzona została, przez pracownika KO p. Elżbietę Kintop, planowa kontrola w zakresie organizacji pracy świetlicy szkolnej. Brak zaleceń jest dowodem na dobrą i bezpieczną opiekę, jaką zapewniamy dzieciom.

Plan nadzoru pedagogicznego zachodniopomorskiego kuratora oświaty na rok szkolny 2015/2016

 

Szczegółowe informacje są przedstawione w końcowych raportach ewaluacyjnych.

 

 

Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym, zawarte
w sprawozdaniu przedstawionym dnia 17 lutego 2016 r.

 

 • Opinie z Poradni psychologiczno-pedagogicznej w Goleniowie nie pomagają nam w pracy
  z uczniem/ przedszkolakiem, ponieważ są szablonowe, powtarzają się, nie diagnozują, nie są nam pomocą w dalszej pracy. Teraz, gdy jest możliwość, aby uczniowi edukacji wczesnoszkolnej przydzielić nauczyciela wspomagającego albo asystenta – w żadnym przypadku nawet tego nie zasugerowano.

 • W drugim semestrze scenariusze lekcji przygotowywane były zgodnie z założeniami OK.

 • Sytuację, gdy dziecko zostało pozostawione przez rodziców w przedszkolu, bez możliwości skontaktowania się z nimi, omawiałam z ojcem dziewczynki w obecności wychowawczyni grupy, aby zapobiec ewentualnym niedomówieniom, zgodnie z naszymi procedurami.

 

Cele nadzoru:

 

 1. W dniu 20.06. 2016 r. przyjęte zostały wnioski o przyjęcie programów nauczania w roku szkolnym 2016/2017; złożyłam zamówienia dotacyjne na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klas objętych pomocą; wybór podręczników został zaakceptowany przez radę rodziców. Od przyszłego roku akademickiego panie U. Pomocka i I. Praszczyk rozpoczną studia
  na kierunku: technika i plastyka.

   

 2. Uczniowie na koniec roku szkolnego zostali nagrodzeni za udział w wielu akcjach : „Puszkobranie” II miejsce – 2900 zł. (nagroda) konkursach i zawodach. Wiele świadectw
  z wyróżnieniem i wysokie średnie klas, świadczą o zaangażowaniu uczniów i nauczycieli
  w proces edukacyjny, jednak wciąż bardzo potrzebne jest wsparcie i akceptacja, które być może pomogą uczniom w podejmowaniu samodzielnych decyzji.

 3. W tym roku wybraliśmy do realizacji program profilaktyczno-wychowawczy Epsilon:
  w klasach I-III „Historia Cyryla”;
  w klasach IV-VI „Pamiętnik Maćka”.
  Zajęcia przeprowadzili terapeuci z Bielska -Białej, stosując metodę aktywnego uczestnictwa.
  Celem programu było: kształtowanie pewności siebie oraz wiary we własne umiejętności; rozwój umiejętności współdziałania w grupie oraz zapobieganie mobbingowi poprzez stworzenie możliwości sytuacji osoby odrzucanej przez grupę.

  W dniach 29 - 30 sierpnia p. Beata Jasiak weźmie udział w szkoleniu profilaktycznym dla nauczycieli klas I-III „Przyjaciele Zippiego”.

  Psycholog p. Jakub Kaleczyc przedstawił rodzicom i nauczycielom prezentację multimedialną nt. środków odurzających stosowanych przez dzieci i młodzież.

 4. W czasie wakacji wymienione zostaną drzwi we wszystkich salach lekcyjnych
  i do pozostałych pomieszczeń. Wymiana instalacji elektrycznej przesunięta została
  na przyszłe wakacje. Rodzic dziecka z przedszkola pomalował salę starszaków.
  W 2. semestrze wymienione zostały ławki i krzesełka w sali nr 21 i 23.

 

W ramach zaplanowanej kontroli:

 

 

 1. Obserwuję lekcje i zajęcia pod kątem dostosowywania wymagań edukacyjnych
  do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
  Byłam obecna na lekcjach (łącznie 23):
  w kl. I: edukacja polonistyczna i muzyczna
  w kl. II: wychowanie fizyczne i edukacja polonistyczno-przyrodnicza;
  w kl. III: edukacja polonistyczno-społeczna i zajęcia komputerowe;
  w kl. IV: wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne i matematyka;
  w kl. V: j. angielski, godzina z wychowawcą, religia i matematyka;
  w kl. VI: j. angielski, zajęcia komputerowe, historia i przyroda;
  na dwóch zajęciach: w grupie 3-4 latków i 5-6 latków;
  na zajęciach świetlicowych: grupa uczniów z kl. II i IV oraz z kl. II i III.

  Po każdej hospitacji lekcję omówiliśmy, nauczyciel zapoznał się z wnioskami i zaleceniami, przedstawił swoją ocenę. Wykorzystywane są coraz ciekawsze pomoce i środki dydaktyczne, które uaktywniają uczniów i zachęcają do pracy w grupach, na co zwracaliśmy uwagę we wnioskach po 1. semestrze. Widać rozwój umiejętności kluczowych wśród uczniów, przede wszystkim takich jak: skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach oraz efektywne współdziałanie w zespole.

 2. Praca pielęgniarki szkolnej i logopedy, przedstawione są w oddzielnych sprawozdaniach. Wychowawcy omówią sprawy pedagogiczne.

 3. Zgodnie z planem kontroluję prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania
  we wszystkich dziennikach obowiązujących w szkole; zaznaczane są realizowane wnioski
  z diagnoz; nie zawsze na bieżąco wpisywane są tematy i uzupełniane strony 137-138.

   

 

Realizacja podstawy programowej, a w szczególności przestrzegania limitów godzin określonych w ramowym planie nauczana w klasach I – VI

 

Klasa I – wychowawca p. Małgorzata Kempara

 

 

Zrealizowane godziny przez 2 semestry

Zostało do zrealizowania w 1. etapie

(4 semestry)

Edukacja polonistyczna

i społeczna

 

 

 

 

409 / 1150

 

 

 

741

 

 

 

Edukacja matematyczna

Edukacja przyrodnicza

Zajęcia techniczne

Język angielski

55 / 190

135

Edukacja muzyczna

32 / 95

63

Edukacja plastyczna

35 / 95

60

Wychowanie fizyczne

103 / 290

187

Zajęcia komputerowe

39 / 95

56

 

Klasa II– wychowawca p. Beata Jasiak

 

 

Zrealizowane godziny przez 4 semestry

Zostało do zrealizowania w 1. etapie

(2 semestry)

Edukacja polonistyczna

i społeczna

 

 

 

937/1150

 

 

 

213

Edukacja matematyczna

Edukacja przyrodnicza

Zajęcia techniczne

Język angielski

90 / 190

100

Edukacja muzyczna

70 / 95

25

Edukacja plastyczna

100 / 95

0

Wychowanie fizyczne

z edukacją zdrowotną

202 / 290

88

Zajęcia komputerowe

67 / 95

28

 

 

 

Klasa III– wychowawca p. Agnieszka Ananicz-Dusza

 

 

Zrealizowane godziny przez 6 semestrów

Podstawa programowa
zrealizowana

Edukacja polonistyczna

i społeczna

 

 

 

1456 / 1150

 

 

 

0

Edukacja matematyczna

Edukacja przyrodnicza

Zajęcia techniczne

Język angielski

190 / 190

0

Edukacja muzyczna

107 / 95

0

Edukacja plastyczna

103 / 95

0

Wychowanie fizyczne

311 / 290

0

Zajęcia komputerowe

96 / 95

0

 

 

Klasa IV – wychowawca p. Agnieszka Ananicz-Dusza

 

przedmiot

Zrealizowane godziny ( przez 2 semestry )

Zostało do zrealizowania w 2. etapie

(przez 4 semestry)

język polski

171 / 510

339

język angielski

57 /290

233

muzyka

38 / 95

57

plastyka

37 / 95

58

historia i społeczeństwo

36 / 130

94

przyroda

98 / 290

192

matematyka

126 / 385

259

zajęcia komputerowe

34 / 95

61

zajęcia techniczne

35 / 95

60

wychowanie fizyczne

125 / 385

260

godzina z wychowawcą

34 / 95

61

 

 

 

 

Klasa V – wychowawca p. Bożena Kalisz

 

 

przedmiot

Zrealizowane godziny ( przez 4 semestry)

Zostało do zrealizowania w 2. etapie

(przez 2 semestry)

język polski

367 / 510

143

język angielski

182 / 290

108

muzyka

70 / 95

25

plastyka

63 / 95

32

historia i społeczeństwo

89 /130

41

przyroda

202 / 290

88

matematyka

261/ 385

124

zajęcia komputerowe

70 / 95

25

zajęcia techniczne

62 / 95

33

wychowanie fizyczne

263 / 385

122

godzina z wychowawcą

71/ 95

24

 

 

Klasa VI – wychowawca p. Urszula Pomocka

 

przedmiot

Zrealizowane godziny ( przez 6 semestrów)

Podstawa programowa
zrealizowana

język polski

542 / 510

0

język angielski

292 / 290

0

muzyka

104 / 95

0

plastyka

99 / 95

0

historia i społeczeństwo

168 / 130

0

przyroda

302 / 290

0

matematyka

425 / 385

0

zajęcia komputerowe

109 / 95

0

zajęcia techniczne

101 / 95

0

wychowanie fizyczne

391 / 385

0

godzina z wychowawcą

102 / 95

0

 

 

 

 

 

WNIOSKI:

Należy zaplanować na radę sierpniową:

 

Tematy konkursów polonistycznych, których nie udało nam się przeprowadzić w tym r. szkolnym.

Zaplanować większą ilość godzin języka angielskiego w klasie IV i V, w celu nadrobienia zaległości spowodowanych nieobecnością nauczycielki.

W tematyce godzin wychowawczych zaplanować rozwijanie umiejętności kluczowych wśród uczniów: planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się oraz rozwiązywanie problemów w twórczy sposób.

Na bieżąco śledzić zmiany w prawie oświatowym i podstawie programowej i dostosować plany wynikowe do obowiązującego prawa.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Białek 11-07-2016 07:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-07-2016
Ostatnia aktualizacja: - 11-07-2016 07:41