herb BIP - Zespół Szkół Publicznych w Białuniu

bip.zspbialun.goleniow.pl

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

(zatwierdzony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 12 września 2016 r. i przekazany radzie rodziców do zaopiniowania )

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015 r.  poz. 2156 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

UWZGLĘDNIA:

 1. ZAŁOŻENIA POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA:
 • Upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci
  i młodzieży.
 • Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach
  i placówkach.
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 1. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2016/2017:
 • Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
  do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018. (PP)
 • Dzieci i uczniowie nabywają umiejętności i wiadomości określone w podstawie programowej.
 • Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
 • Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. (SP)
 • Zarządzanie przedszkolem i szkołą służy ich rozwojowi.
 • Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 • Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

     3. WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO
W UBIEGŁYM ROKU SZKOLNYM
, ZAWARTE W SPRAWOZDANIU           PRZEDSTAWIONYM DNIA 30 CZERWCA 2016 R.

 • Nadrobić godziny języka angielskiego w klasach V i VI.
 • Zaplanować  konkursy polonistyczne.
 • W tematach godzin wychowawczych ująć rozwijanie kompetencji kluczowych.

 

 

CELE NADZORU

 1. Dokonywanie pogłębionej analizy nie tylko osiągnięć uczniów, ale także procesów edukacyjnych i wdrażanie niezbędnych zmian.
 2. Dokonywanie oceny pracy nauczycieli.
 3. Zapewnienie nadzoru nad właściwym prowadzeniem dokumentacji i  jakością przebiegu nauczania.

KONTROLA

 1. Kontrolowanie dostosowywania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Realizacja programu wychowawczego i programu profilaktyki.
 3. Pełnienie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przez nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

MONITOROWANIE

 1. Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci.
 2. Systematyczne prowadzenie dziennika elektronicznego.

 

Temat kontroli

Termin

Przepis prawa

Metoda badawcza

Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w zakresie :

 • Dokonywania prawidłowości zapisu danych o uczniach;
 • Dokumentowania obecności uczniów na lekcjach i zajęciach;
 • Określania tematów zajęć oraz potwierdzania odbycia się zajęć podpisem nauczyciela.

IX 2016

I 2017

VI 2017

oraz w ramach bieżącej kontroli

Rozporządzenie MEN z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz.U. z 2014 r. poz.1170)

 

Analiza dokumentacji

Terminowość przygotowywania planów nauczania i wychowania oraz planów wychowawczych.

IX 2016

Statut zespołu

Analiza dokumentacji

 

Kontrola stosowania trybu wystawiania ocen semestralnych
i rocznych.

 

 I 2017

VI 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (dz. U. Z 2015 r. poz. 843)
oraz Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2015 r. poz. 357) Statut szkoły.

Analiza dokumentacji 

Prawidłowość sprawowania dyżurów przez nauczycieli.

Cały rok szkolny

Procedura sprawowania dyżurów.

Obserwacja

Prawidłowość wdrażania przez nauczycieli podstawy programowej

Co dwa miesiące

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego

Analiza dokumentacji

Terminowość rozpoczynania zajęć przez wszystkich nauczycieli.

Cały rok szkolny

Procedura sprawowania dyżurów

Obserwacja

Rozwijanie kompetencji czytelniczych.

Cały rok szkolny

Statut szkoły. Program pracy biblioteki.

Obserwacja

Analiza dokumentacji

 

WSPOMAGANIE  ma na celu

inspirowanie i intensyfikowanie procesów, służących poprawie i doskonaleniu działań
w szkole, ukierunkowanych na rozwój uczniów.
 

Dyrektor wspomaga nauczycieli poprzez:

 • organizowanie szkoleń i narad;
 • motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego;
 • przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru.

 

 

 

 

EWALUACJA W SZKOLE

Problem badawczy : Czytelnictwo uczniów, działania szkoły w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych oraz rozpowszechniania czytelnictwa wśród uczniów

Charakterystyka: Wdrażane wnioski z monitorowania czytelnictwa uczniów podnoszą efektywność nauczania.

Przedmiot ewaluacji

Cel:

Podejmowanie działań powodujących wzrost czytelnictwa uczniów.

Rozbudzenie zainteresowania literaturą.

Zadania:

Kształtowanie postawy czytelnika – pasjonata.

Uzupełnianie kącika: Czytanie jest jak oddychanie

Propagowanie czytelnictwa wśród młodszych koleżanek i kolegów.

Harmonogram

Wrzesień 2016 r. – powołanie zespołu ewaluacyjnego
i opracowanie koncepcji ewaluacji.

Do 17 października 2016 r. - opracowanie planu i projektu ewaluacji.

Do 14 listopada  2016 r. – ustalenie metod i zgromadzenie  narzędzi badawczych.

Do końca stycznia 2017 r. – przeprowadzenie badania cz. I

6 lutego 2017 r. -  na spotkaniu rady pedagogicznej – przedstawienie wniosków do dalszej pracy = ewaluacja

Marzec– maj - przeprowadzenie badania cd. cz. II

Czerwiec - przygotowanie raportu

30 czerwca 2017 r. – upublicznienie raportu – rada podsumowująca

EWALUACJA W SZKOLE

Wymaganie : Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Charakterystyka: W szkole wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, eliminuje zagrożenia i wzmacnia właściwe zachowania.  Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeby, modyfikuje.

 

 

Przedmiot ewaluacji

Cel:

Zaangażowanie całej społeczności szkolnej w działania wychowawcze.

Rozbudzenie poczucia odpowiedzialności uczniów za prezentowane postawy.

Ujednolicenie działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole.

Zadania:

Kształtowanie postawy człowieka odpowiedzialnego za własne decyzje i czyny.

Ścisła współpraca szkoły z rodzicami.

Propagowanie postawy człowieka tolerancyjnego i wyrozumiałego.

Harmonogram

Wrzesień 2016 r. – powołanie zespołu ewaluacyjnego
i opracowanie koncepcji ewaluacji.

Do 17 października 2016 r. - opracowanie planu i projektu ewaluacji.

Do 14 listopada  2016 r. – ustalenie metod i zgromadzenie  narzędzi badawczych.

Do końca stycznia 2017 r. – przeprowadzenie badania cz. I

6 lutego 2017 r. -  na spotkaniu rady pedagogicznej – przedstawienie wniosków do dalszej pracy = ewaluacja

Marzec– maj - przeprowadzenie badania cd. cz. II

Czerwiec - przygotowanie raportu

30 czerwca 2017 r. – upublicznienie raportu – rada podsumowująca

 

EWALUACJA W PRZEDSZKOLU

Wymaganie :  Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Charakterystyka :  W przedszkolu prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego dziecka.
W opinii rodziców i dzieci wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada ich potrzebom.

Przedmiot ewaluacji

Cel: 

Zaangażowanie rodziców w realizację zadania

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności dzieci za wyniki swojej pracy.

Współpraca z podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną.

Zadania:

Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Ścisła współpraca z rodzicami. 

Motywowanie dzieci do podejmowania zadań, w celu osiągnięcia sukcesu.

Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych.

Harmonogram

Wrzesień – opracowanie koncepcji ewaluacji.

Do 15 października 2016 r. - opracowanie metod i narzędzi badawczych.

Październik – grudzień - przeprowadzenie badania i bieżącej ewaluacji działań cz. I

6 lutego 2017 r. - na spotkaniu rady pedagogicznej – przedstawienie wniosków do dalszej pracy = ewaluacja

Marzec– maj - przeprowadzenie badania cd. cz. II

Czerwiec - przygotowanie raportu

30 czerwca 2017 r. – upublicznienie raportu – rada podsumowująca

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Białek 21-09-2016 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2016
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2016 13:53