herb BIP - Zespół Szkół Publicznych w Białuniu

bip.zspbialun.goleniow.pl

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WSO

Ocenianie uczniów z trudnościami w nauce, posiadającymi opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 • Uczeń posługuje się wszystkimi formami wypowiedzi pisemnej poznanymi w danej klasie, przy czym o ocenie decyduje treść i zawartość merytoryczna, a nie sposób zapisu
  i poprawność ortograficzna.
 • Sprawdziany i kartkówki oceniane są na podstawie poziomu opanowanej wiedzy, stylu
  i poprawności językowej z pominięciem poprawności ortograficznej.
 •  Na lekcji nie jest sprawdzana technika głośnego czytania tekstów nowych.
 • Uczeń uczestniczy w klasowych dyktandach i ćwiczeniach sprawdzających poziom opanowania zasad ortograficznych, jednakże błędy zaznaczone przez nauczyciela stanowią podstawę do dalszych ćwiczeń; niezadowalająca ucznia ocena nie jest wpisywana
  do dziennika.
 • Podczas pisania wypracowań, sprawdzianów, kartkówek wydłuża się czas pracy ucznia.
 • Należy umożliwić uczniowi możliwość poprawy pracy jeszcze raz, o ile pierwsza próba
  nie była zadowalająca, ale widoczne były w niej postępy.
 • Jeżeli zdarzy się, że praca ucznia jest nieczytelna, nauczyciel ocenia ją po odczytaniu jej przez autora.
 • Uczeń może zapisywać (w klasie i w domu)  treści drukowanymi literami, w domu natomiast przy użyciu komputera (po uzgodnieniu z nauczycielem).
 • Uczeń może zapoznawać się z wersją audio lektury  (po uzgodnieniu z nauczycielem).
 • Nie ocenia się estetyki zeszytu. Przy ocenie zeszytu przedmiotowego, brane są pod uwagę kompletne i poprawne pod względem merytorycznym notatki.
 • Uczniowie o osłabionej pamięci słuchowej mają możliwość wydłużenia terminu pamięciowego opanowania wiersza lub fragmentu prozy (wg uznania nauczyciela).
 • Największe znaczenie dla oceny końcowej ucznia z przedmiotu mają: wysiłek ucznia, jego starania i motywacja oraz stopień zainteresowania przedmiotem, obowiązkowość i poziom wypowiedzi ustnych.
 • Uczeń, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, wraz z rodzicem powinien systematycznie i rzetelnie pracować w porozumieniu z nauczycielem w kierunku pokonywania trudności szkolnych.
 • Uczeń wykonuje wszystkie zadania domowe, systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i dodatkowy zeszyt do ćwiczeń w pisaniu.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Białek 21-09-2016 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2016
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2016 13:58