herb BIP - Zespół Szkół Publicznych w Białuniu

bip.zspbialun.goleniow.pl

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ, WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BIAŁUNIU.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA ZESPOŁU

 • Szkoła wychodzi naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego:

Jest bezpieczna, oddalona od drogi przejazdowej, ogrodzona.

Posiada boisko szkolne do gry w piłkę nożną, ręczną, koszykową i gier zespołowych.

Posiada zewnętrzny plac zabaw.

Posiada wyposażony w najnowsze pomoce dydaktyczne wewnętrzny plac zabaw.

Posiada salkę rekreacyjno - sportową i zadbane otoczenie.

Gwarantuje od poniedziałku do czwartku opiekę nad uczniami od 6:45 i po skończonych lekcjach do godziny 15.20

Gwarantuje codziennie bezpłatną edukację przedszkolną przez 5 godzin od 7:30 

Umożliwia przygotowywanie się nauczycielom do zajęć, oferując niezbędny sprzęt : kserokopiarkę, komputery i drukarki.

Umożliwia nauczycielom przeprowadzanie zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych przy pomocy najnowszych pomocy dydaktycznych, m.in. czterech tablic interaktywnych.

 • Sale są:

Odpowiednio duże, czyste i zadbane.

Wyposażone w sprzęt przedszkolny/szkolny oraz nowoczesne środki i pomoce dydaktyczne.

Zaopatrzone w wykładziny, konieczne do zabaw ruchowych dla dzieci przedszkolnych

i uczniów klas młodszych.

 • W Zespole jest:

Biblioteka, w której stale uzupełniany jest księgozbiór dla dzieci i ich rodziców.

Świetlica zaopatrzona w różnorodne środki i pomoce dydaktyczne, m.in. bezpieczne, estetyczne edukacyjne gry różnego typu, dostosowane do różnych grup wiekowych.

Stołówka dla dzieci przedszkolnych i szkolnych.

Gabinet pomocy przedlekarskiej, w której pracuje 2x w miesiącu pielęgniarka szkolna.

Gabinet logopedy szkolnego.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BIAŁUNIU

jest szkołą wiejską, środowiskową, obejmującą teren 7 miejscowości, dowożącą,

uczniów na zajęcia, skupiającą dzieci wywodzące się z rodzin o różnym poziomie intelektualnym i statusie materialnym, które traktowane są w szkole tak samo, bez względu na te różnice.

Rodzice oczekują od przedszkola/szkoły szerokiego zakresu działań dydaktyczno – opiekuńczo - wychowawczych. Jeżeli dysponują czasem chętnie pomagają w organizowanych przez szkołę festynach, zabawach i zawodach. Są to na ogół matki zawodowo niepracujące, rozumiejące potrzebę wspierania tego typu imprez.

W roku szkolnym 2016/2017 do przedszkola uczęszcza 39 dzieci w wieku
od 3 do 6 r.ż; w dwóch grupach : 24 i 15 osób; do szkoły podstawowej: 80 uczniów. 

Przedszkole zapewnia dzieciom także opiekę wychodzącą poza obowiązkowe bezpłatne 5 godzinami. Dzieci pozostają pod opieką nauczycieli przedszkola/szkoły, zgodnie z potrzebami ich rodziców. Ponadto mogą brać udział w bezpłatnych zajęciach z logopedą
oraz dodatkowych, tj. rytmika, gimnastyka korekcyjna, język angielski i religia.

Za dłuższy pobyt dziecka rodzice wnoszą opłatę w wysokości 1zł za każdą dodatkową godzinę dziennie oraz ponoszą koszt obiadu. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych   pogłębiających wiedzę przedmiotową lub rozbudzających ich zainteresowania.

Przedszkole pracuje, w systemie ośmiogodzinnym, według programu „Nasze przedszkole”  Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, który dostosowany jest do nowej podstawy programowej, zgodnej z Rozporządzeniem MEN z dnia 17 czerwca 2016 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego.

Nasze przedszkole” zakłada postrzeganie i interpretowanie zachowań dzieci

w perspektywie sytuującej je zawsze ponad to, czego się od nich oczekuje. Punktem wyjściowym uczyniono aktywność dziecka, we wszystkich możliwych formach. „Nasze przedszkole” dostosowuje stawianie zadań do potrzeb zespołu dziecięcego i poszczególnych dzieci, dowolność w interpretacji treści. Nauczycielki przedszkola posiadają pełne kwalifikacje do pracy pedagogicznej z małymi dziećmi. Charakteryzują się cechami osobowościowymi, intelektualnymi, dydaktycznymi i wychowawczymi, które sprzyjają pełnemu rozwojowi dziecięcej aktywności. Głównymi walorami obu nauczycielek jest ich świadomość własnej roli jako autorytetu, odpowiedzialność za człowieka w jego całościowej formie oraz nieustanna refleksja metodyczna, co wiąże się ze stałym monitorowaniem osiągnięć dzieci. Założeniem przedszkola w Białuniu jest ukończenie edukacji przedszkolnej przez szczęśliwe, bogate

w doświadczenia dziecko, które jest gotowe do zdobywania kolejnych stopni edukacji w szkole. W grupie 5 i 6 – latków kontynuowana jest metoda odimienna, której elementy poznają też dzieci młodsze. Przy realizacji programu wykorzystywane są odpowiednie pomoce dydaktyczne, a nauczycielki korzystają z fachowej literatury na ten temat. Przez cały rok szkolny będę monitorowała pracę przedszkola pod tym kątem. Jednocześnie, wzorem roku ubiegłego, prowadzony jest program adaptacyjny dla dzieci, które po raz pierwszy przyszły

do przedszkola lub szkoły.

Do klasy I uczęszcza14 dzieci, z czego 4 to siedmiolatkowie. Kontynuowany jest postulat indywidualizacji nauki, skoncentrowania się na dziecku, jego tempie rozwoju i możliwości uczenia się. Ocenianie służy odnalezieniu mocnych stron dziecka, pomocy mu w ich rozwijaniu i wzmocnieniu jego pozytywnej motywacji do nauki. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 maja 2014 roku dostosowaliśmy proces edukacji do indywidualnych możliwości i potrzeb najmłodszych.

W szkole kładzie się nacisk na rozwijanie kompetencji kluczowych, które przekładają się

na umiejętności podstawowe. Ocenianie kształtujące jest stosowane we wszystkich klasach,
co jest konsekwencją ukończenia przez radę pedagogiczną odpowiednich szkoleń i kursów.

W szkole pracuje 16 nauczycieli specjalistów (trzy nauczycielki na urlopach), w tym 13 na cały etat. W ramach WDN wciąż podnoszą swoją wiedzę i umiejętności wychowawcze oraz zdobywają wyższe stopnie awansu zawodowego.

Wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom budynek szkolny jest ogrodzony, utwardzona droga dojazdowa, wymienione drzwi. 

JAK ZAMIERZAMY PRACOWAĆ Z DZIEĆMI I JAKIE CELE SOBIE STAWIAMY

EDUKACJA

Dziecko codziennie aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczy w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Tylko usprawiedliwione powody zwalniają je z zajęć.

Dziecko osiągnie satysfakcjonujące wyniki w nauce, adekwatne do jego możliwości i wysiłku.

Dziecko przy wsparciu najbliższych podejmie współpracę z nauczycielami, by osiągnąć sukces.

Dziecko będzie zapraszane do uczestnictwa w dodatkowych zajęciach, które pomogą mu rozwijać zainteresowania, odkrywać zdolności.

Dziecko rozwinie uzdolnienia sportowe, plastyczne i informatyczne, uczestnicząc w zajęciach świetlicowych.

Dziecko będzie pracować metodą projektów.

Dziecko będzie oceniane za postępy a nie wyniki.

Dziecko otrzyma zadowalający wynik klasyfikacji rocznej. Będzie on efektem indywidualizacji zajęć, współpracy z rodzicami i instytucji wspomagających, przede wszystkim  ppp.

WYCHOWANIE

Dziecko pozna i będzie dążyło do zastosowania w życiu codziennym szkoły wartości i zasad, ułatwiających współżycie w grupie, klasie, przedszkolu i szkole.

Dziecko dowie się, jak okazywać szacunek, akceptację i życzliwość innym osobom i tak samo będzie traktowane.

Dziecko otrzyma szansę nawiązania i utrzymania, z pomocą wychowawców oraz rodziców, nowych relacji rówieśniczych.

Dziecko dowie się, jak z pomocą nauczycieli, wychowawców, pedagoga i pracowników szkoły radzić sobie w trudnych sytuacjach szkolnych/przedszkolnych.

Dziecko pozna zasady kulturalnego zachowania, dążąc do bardzo dobrego lub wzorowego zachowania w szkole/przedszkolu lub poza nią.

Dziecko pozna tradycje szkoły, środowiska lokalnego, historię swojego regionu i Polski, będzie uczestniczyło w świętach patriotycznych, upamiętniających najważniejsze wydarzenia

w historii, uroczystościach związanych z podtrzymywaniem tych tradycji.

OPIEKA

Dziecko w szkole/przedszkolu będzie się czuło bezpiecznie; pozna zasady bezpiecznego zachowania podczas zajęć oraz przerw i będzie dążyło do ich stosowania.

Dziecko dowie się, jak dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

Dziecko we współpracy i za zgodą rodziców, pozna osoby w szkole i poza nią, które
w trudnych sytuacjach mogą udzielić mu pomocy i wysłuchać.

Dziecko dowie się, jak prawidłowo reagować w sytuacjach zagrożenia własnego lub innej osoby, jak udzielać pierwszej pomocy.

Dziecko będzie wdrażane do udzielania wsparcia i pomocy swoim koleżankom i kolegom, czując się współodpowiedzialne za atmosferę grupie/klasie.

 

Celem głównym 3- letniego programu rozwoju na lata 2014/2015- 2016/2017 jest:

w przedszkolu:

poznawanie siebie i innych, swojego otoczenia, wzrastanie w poczuciu bezpieczeństwa i wiary w sukces

uczenie się w „uczącej się szkole”, gdzie szkoła rozumiana jest jako

 • określona całość,
 • zespół nauczycieli
 • klasa (zespół uczniów)

Cele pomocnicze:

 • Promocja zespołu w środowisku lokalnym.
 • Wprowadzanie elementów planu daltońskiego w przedszkolu.
 • Stosowanie oceniania kształtującego w szkole.
 • Praca metodą projektów.
 • Zaangażowanie uczniów w akcje charytatywne i ekologiczne.
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych.

 

Posiadane zasoby:

Stabilna kadra pedagogiczna.

Gotowość nauczycieli do doskonalenia zawodowego.

Bogata oferta edukacyjna i opiekuńcza.

Brak poważnych problemów wychowawczych.

Atrakcyjna oferta pomocy dydaktycznych.

Możliwość lokalowa i kadrowa do prowadzenia indywidualizacji zajęć.

Czynniki sprzyjające osiągnięciu celów:

Nowa podstawa programowa i rozporządzenia ją wspierające.

Dobra współpraca z rodzicami i organem prowadzącym.

Dobry klimat szkoły.

Chęć uczestniczenia w szkoleniach i warsztatach, rozwijających umiejętności pedagogiczne.

Kreatywna kadra nauczycielska.

 

PRIORYTETEM PRACY PRZEDSZKOLA JEST PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO SAMODZIELNEGO PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ I CHĘĆ POZNAWANIA ŚWIATA

PRIORYTETEM PRACY SZKOŁY JEST UCZENIE I NAUCZANIE POPRZEZ DZIAŁANIE I DOŚWIADCZENIE

TA SZKOŁA JEST W SAM RAZ DLA MNIE

 

EDUKACJA – WIEM, UMIEM, POTRAFIĘ

 • Codziennie aktywnie będę uczestniczyć w lekcjach.
 • Będę więcej wiedzieć i osiągnę sukces.
 • Moim rodzicom będzie zależało na mojej wiedzy i umiejętnościach.
 • Rozwinę swoje zainteresowania.

 

WYCHOWANIE – JESTEM POLAKIEM, DOBRYM CZŁOWIEKIEM

 • Będę umieć żyć w zgodzie z innymi.
 • Będę wiedzieć kogo i kiedy poprosić o pomoc.
 • Będę okazywać szacunek i spotkam się z wzajemnością.
 • Będę zachowywać się kulturalnie.
 • Poznam tradycje szkoły, regionu i kraju.
 • Będę patriotą.

 

OPIEKA – W SZKOLE CZUJĘ SIĘ BEZPIECZNIE

 • Poznam prawa i obowiązki ucznia.
 • W szkole będę czuć się bezpiecznie.
 • Będę zachowywać zasady bezpieczeństwa.
 • Nauczę się prawidłowo reagować w sytuacjach zagrożenia i trudnych.
 • Będę wspierać potrzebujących.

 

ABSOLWENT PRZEDSZKOLA JEST DZIECKIEM

szczęśliwym, otwartym, miłym i koleżeńskim; wie, co dobre a co złe; dba o swoje zdrowie, szanuje innych, jest przyjacielem przyrody, jest przygotowany do podjęcia nauki w szkole

 

ABSOLWENT SZKOŁY WYPOSAŻONY JEST W WIEDZĘ

która zapewni mu dobry start w kolejnej szkole, 

JEST CZŁOWIEKIEM

mądrym, dobrym, ambitnym i kreatywnym, umiejącym odróżnić dobro od zła i wybrać drogę, która doprowadzi go do celu, nie krzywdząc nikogo.

 

ABSOLWENT SZKOŁY JEST AKTYWNYM OBYWATELEM I POSIADA   UMIEJĘTNOŚCI:

 

 1. projektowania i zarządzania własną pracą w sposób zapewniający ciągłą poprawę;
 2. prowadzenia ewaluacji własnej pracy;
 3. definiowania, badania i rozwiązywania problemów przy pomocy różnych metod

i narzędzi;

 1. współpracowania z innymi;
 2. otwartości na odmienność;
 3. sprawnego komunikowania się w różnych formach;
 4. znajdowania, analizowania i wykorzystywania informacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Białek 21-09-2016 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Monika Białek 21-09-2016 14:17