herb BIP - Zespół Szkół Publicznych w Białuniu

bip.zspbialun.goleniow.pl

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BIAŁUNIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY
ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BIAŁUNIU

 

Szkolny Program Profilaktyczno-Wychowawczy zmierzający do wspierania prawidłowego i wszechstronnego rozwoju uczniów powstał w oparciu o diagnozę i analizę potrzeb i problemów uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Pogrupowany został na trzy obszary profilaktyczne :

 

 • Bezpieczeństwo fizyczne dziecka.

 • Profilaktyka zagrożeń i uzależnień.

 • Edukacja emocjonalna.

 • Profilaktyka zdrowotna.

 

Do każdego obszaru zostały zaproponowane konkretne cele i zadania. Wszystkie propozycje programu zostaną dostosowane do poziomu wieku wychowanków i uczniów.

 

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

 • Statut Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu

 

I. CELE OGÓLNE PROGRAMU PROFILAKTYKI

 

 1. Tworzenie warunków do polepszenia stanu bezpieczeństwa fizycznego dzieci.

 2. Doskonalenie wśród umiejętności wykorzystania znajomości przepisów szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

 3. Dostarczenie dzieciom wiedzy z zakresu edukacji emocjonalnej i profilaktyki uzależnień.

 

 

II. SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU

 

Bezpieczeństwo fizyczne dziecka.

 • Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach.

 • Zapoznanie z podstawowymi znakami drogowymi i zasadami ruchu drogowego.

 • Zapoznanie z regulaminami pracowni przedmiotowych, sali gimnastycznej, świetlicy
  i stołówki; korzystania z boiska szkolnego oraz placu zabaw.

 • Poznanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu elektronicznego.

 • Poznanie procedur postępowania w razie zagrożeń.

 • Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

Profilaktyka zagrożeń i uzależnień.

 • Dostarczenie informacji na temat zgubnych skutków używania papierosów, alkoholu, narkotyków i dopalaczy.

 • Ukazanie zagrożeń sięgania po te środki.

 • Kształtowanie świadomości uczniów na temat mechanizmów i szkodliwości uzależnień.

 • Kształtowanie postawy i umiejętności nieulegania namowom i sposobów odmawiania.

 • Stworzenie warunków do zapobiegania zjawiskom bierności ruchowej, pobudzenie do aktywności fizycznej.

 • Kontrola zdrowia.

 

 

Edukacja emocjonalna.

 • Wyrobienie wśród uczniów umiejętności współżycia i współpracy w grupie rówieśniczej.

 • Integracja grupy klasowej.

 • Obserwacja siebie i rozpoznawanie swoich uczuć.

 • Analiza podejmowanych działań i przewidywanie ich konsekwencji, umiejętność ich ponoszenia.

 • Rozwijanie wśród uczniów szacunku do osób starszych.

 • Rozumienie uczuć i trosk innych osób, współodczuwanie i respektowanie różnic w emocjonalnym reagowaniu.

 • Wskazanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i niepowodzeniami.

 • Wdrażanie zachowań asertywnych, czyli przedstawianie swoich uczuć bez złości i rezygnacji, przy zachowaniu własnej godności.

 • Ćwiczenie umiejętności zażegnywania konfliktów i podejmowania kompromisowych rozwiązań.

 • Rozwijanie akceptacji samego siebie – umiejętność dostrzegania swoich mocnych i słabych stron.

 • Przedstawianie uczniom właściwych wzorców i norm postępowań.

 • Pogłębianie współpracy szkoły z domem i środowiskiem lokalnym.

 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH

 

 

 

Obszar profilaktyki

 

Zakres działań

 

Szczegółowe zadania

 

 

Sposób realizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPIECZEŃ-
STWO FIZYCZNE DZIECKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPIECZEŃ-STWO FIZYCZNE DZIECKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo

na drodze

Poznanie znaków drogowych.

Zapoznanie
z podstawowymi zasadami ruchu drogowego.

Zdobycie umiejętności oceny sytuacji na drodze
i zaplanowania odpowiedniego postępowania.

Udział uczniów kl. I
w programie edukacyjnym „Klub Bezpiecznego Puchatka”.

Pogadanki.

Praktyczna nauka rozpoznawania znaków drogowych.

Praktyczne zajęcia

w przygotowaniu się uczniów do egzaminu na kartę rowerową.

 

 

 

Zabawy bezpieczne

i kulturalne.

Poznanie zasad bezpiecznego spędzania czasu
na przerwach
i w czasie zajęć świetlicowych.

Uświadamianie skutków niebezpiecznych zachowań.

Tworzenie

i stosowanie reguł właściwego zachowania.

Lekcje

z wychowawcą

i pedagogiem.

Pogadanki pielęgniarki.

Dyżury nauczycieli.

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Poznanie zasad bezpiecznej

i higienicznej pracy w szkole oraz zachowania podczas oczekiwania

na przyjazd autobusów.

Poznanie zasad ergonomii.

Poznanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu szkolnego.

Zapoznanie się i stosowanie zasad BHP i wszystkich obowiązujących regulaminów.

 

 

Przestrzeganie zasad higieny.

Poznanie zasad prawidłowego odżywiania się, ubierania i dbania

o higienę osobistą.

Lekcje z wychowawcą.

Pogadanki pielęgniarki.

Tematyka spotkań

z rodzicami.

Fluoryzacja.

Udział w konkursach zewnętrznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdrowy tryb życia.

Wpływ harmonogramu dnia na zdrowie człowieka.

Umiejętność spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Ćwiczenie umiejętności zachowywania właściwej postawy.

Poznawanie stylów pływackich.

Organizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych, spacerów, zajęć poza szkołą.

Działalność szkolnego Koła PCK.

Pogadanki pielęgniarki.

Gimnastyka korekcyjna.

Zajęcia na basenie.

Lekcje przyrody i w terenie.

Zajęcia świetlicowe.

Festyny i konkursy.

Projektowana Okazja Edukacyjna.

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo podczas wycieczek.

Zapoznanie się

z procedurą wycieczek szkolnych.

Uświadamianie konieczności bezwzględnego jej stosowania.

Poznanie zagrożeń

i sposobu zachowywania się

w czasie klęsk żywiołowych, m.in. powodzi.

Stosowanie obowiązujących procedur.

 

 

 

 

Poznanie sygnałów alarmowych

i zasad udzielania pierwszej pomocy.

Poznanie szkolnych procedur zachowania

w sytuacji zagrożenia.

Zapoznanie uczniów z planem ewakuacji, jej procedurą

i stosowaniem się

do obowiązujących zasad.

Ćwiczenie zasad udzielania pierwszej pomocy, postępowania

w nagłych wypadkach.

Stosowanie obowiązujących procedur.

Próbne alarmy pożarowe.

Pogadanki policjanta
i strażaka.

Konkursy plastyczne.

Udział

w zewnętrznych programach profilaktyki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ

I UZALEŻNIEŃ

 

 

 

 

 

 

 

Jestem asertywna/y

Jestem dobry w …, postępuję według ogólnie przyjętych norm społecznych, nie mam się czego wstydzić.

Ćwiczenie asertywnej postawy, czyli jak nie ulegać presji kolegów/koleżanek w kwestii sięgania po używki : tytoń, alkohol, narkotyki, dopalacze.

Przedstawienia i warsztaty profilaktyczne.

Zajęcia

z pedagogiem szkolnym.

Warsztaty asertywności.

Zajęcia pozalekcyjne.

 

 

 

 

 

Szkodliwość palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków

i dopalaczy.

Przekazanie informacji
o szkodliwym działaniu nikotyny, alkoholu, narkotyków
i dopalaczy
na organizm człowieka.

Zapoznanie uczniów
z adresami (telefonami) instytucji, które udzielają pomocy osobom uzależnionym
i ich rodzinom.

Zajęcia

z pedagogiem.

Wykłady psychologa.

Lekcje

z wychowawcą.

Konkursy plastyczne.

Współpraca

z ośrodkiem Monar

w Grabowie.

Biegi

im. M. Kotańskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie postaw prozdrowotnych

Poznanie nowej piramidy zdrowia i zasad prawidłowego odżywiania się oraz umiejętność odczytywania zawartości cukru
w produktach.

Przekazanie informacji
o szkodliwym wpływie cukru
na organizm człowieka.

Udział w akcjach
i konkursach propagujących zdrowe żywienie.

Prowadzenie lekcji wychowawczych nt. „Jak zdrowo się odżywiać”.

Propagowanie form aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKACJA EMOCJONALNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKACJA EMOCJONALNA

 

 

 

Uczucia moje

i innych.

Uświadomienie konieczności wyrażania uczuć
i prawa do nich.

Umiejętność nazywania swoich emocji.

Poznawanie mowy ciała.

Nawiązywanie kontaktów
z ludźmi.

Drama.

Zabawy integracyjne.

Projektowana Okazja Edukacyjna.

 

 

 

 

Przebywanie

w grupie.

Akceptowanie koleżanek i kolegów z przedszkola i szkoły.

Ustalanie zasad pracy w grupie rówieśniczej.

Lekcje

z wychowawcą.

Zajęcia świetlicowe.

Gry i zabawy sportowe.

Zajęcia pozalekcyjne.

 

 

 

 

 

 

Rozwiązywanie konfliktów.

Umiejętność rzetelnego przedstawiania swojego punktu widzenia.

Poznawanie
i wdrażanie sposobów łagodzenia konfliktów
i podejmowania kompromisowych rozwiązań
z zachowaniem szacunku dla innego stanowiska adwersarza.

Warsztaty i gry edukacyjne.

Metody aktywne.

Wspólne omawianie problemów klasowych/interpersonalnych.

Projektowana Okazja Edukacyjna.

Zajęcia pozalekcyjne.

 

 

Wszyscy znają Statut szkoły i stosują procedury :

 • Nauczyciele i uczniowie wywiązują się z powierzonych zadań.

 • Punktualnie przychodzą na lekcje.

 • Właściwie zachowują się podczas lekcji i uroczystości szkolnych.

 

Działania sprzyjające zdrowemu trybowi życia oraz zapobieganiu agresji i przemocy :

 • Spektakle profilaktyczne.

 • Pogadanki pielęgniarki szkolnej.

 • Zajęcia z pedagogiem, psychologiem, policjantem i strażakiem.

 • Stosowanie punktowego systemu oceniania zachowania.

 • Stosowanie oceniania kształtującego.

 

Program wychowawczy

Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu

 

 • Wizja wychowania w szkole

  Zespół Szkół Publicznych w Białuniu gwarantuje uczniom :

 • poczucie własnej wartości i dumy z osiąganych sukcesów,

 • umiejętność aklimatyzacji w różnych środowiskach,

 • zdolność dostrzegania i akceptowania różnic między ludźmi,

 • wiedzę potrzebną do swobodnego przejścia kolejnych etapów edukacji,

 • przygotowania do pełnienia różnych ról w społeczeństwie.

 

 • Koncepcja wychowania

  Cel główny:

 • uczenie się w „uczącej się szkole”, gdzie szkoła rozumiana jest jako

  określona całość,

  zespół nauczycieli

  klasa (zespół uczniów)

  Cele pomocnicze:

 • Promocja zespołu w środowisku lokalnym.

 • Stosowanie oceniania kształtującego.

 • Praca metodą projektów.

 • Zaangażowanie uczniów w akcje charytatywne i ekologiczne.

 • Wyrównywanie szans edukacyjnych.

 

 • Plan działań wychowawczych

 

 • Zadania do realizacji proponowane przez szkołę

 • Odpowiedzialni za zaplanowane działania

 • Metody i sposoby przebiegu prac wychowawczych w szkole

Zadania wychowawcy klasy

Powinności wychowawcy klasy

Treści wychowawcze dla wszystkich nauczycieli

Działalność wychowawcza biblioteki szkolnej

Samorząd Uczniowski

Współpraca z rodzicami

 

 • Realizacja

Formy stałej kontroli realizacji planu i sposób weryfikacji programu (ewaluacja)

 

 

1. Koncepcja wychowania

 

Głównym celem pracy wychowawczej naszej szkoły jest wszechstronny rozwój osobowy ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym i ruchowym,
a równocześnie osiąganie przez ucznia pełni osobowego rozwoju, zawartego w jego potencjalnych i indywidualnych predyspozycjach.

 

Uczeń i jego potrzeby (m.in. akceptacji, przynależności do określonej grupy społecznej, uznania, poczucia wartości, sprawdzenia się w działaniu, doceniania przez innych, wzrostu możliwości własnego rozwoju, bezpieczeństwa, aktywności fizycznej itp.) są pierwszoplanowymi podmiotami naszych działań.

 

Harmonijnie realizujemy program w zakresie nauczania, kształcenia i wychowania.
Zadania wychowawcze są więc integralną częścią planu szkoły i są realizowane w ramach:

 • zajęć przedmiotowych,

 • zajęć rekreacyjnych,

 • zajęć wychowawczych

 • zajęć profilaktycznych,

 • zajęć pozalekcyjnych.

 

Zakładamy, że priorytet w wychowaniu młodego człowieka ma dom rodzinny. Rodzice mają prawo do decydowania o całym procesie wychowania dziecka, więc program wychowawczy szkoły realizowany jest w ścisłej współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia.

 

                                                                                         2. Idea wychowania w szkole

Zasadnicze tendencje wychowawcze w naszej szkole to:

 

 1. Rozwijanie w uczniach dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie dobra, prawdy i piękna w świecie.

 2. Budzenie w uczniach szacunku dla dobra wspólnego.

 3. Kształtowanie w uczniach postawy dialogu i przyczynianie się do tworzenia klimatu zaufania.

 4. Osiąganie celów życiowych drogą rzetelnej pracy.

 5. Budzenie w uczniach wrażliwości moralnej, ukazywanie dobra jako pożądanej dla siebie wartości. Pomoc uczniom w rozpoznawaniu wartości moralnych, ich hierarchizacji oraz dokonywaniu wyborów.

 6. Kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec siebie
  i innych ludzi oraz umiejętności analizowania różnorodnych zachowań.

 7. Tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w szkole, wzajemnego szacunku, tolerancji, pozytywnej samooceny uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

 8. Przygotowanie uczniów do życia w świecie dorosłych poprzez omawianie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami.

 9. Dostrzeganie w każdym uczniu możliwości oraz zdolności i rozwijanie ich, aby uczeń był kreatywny i miał świadomość swoich działań twórczych i oddziaływań wychowawczych.

 10. Odpowiedzialna współpraca wszystkich podmiotów edukacji (rodziców, dzieci, nauczycieli
  oraz pracowników administracji i obsługi).

 11. Włączenie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o ważnych sprawach szkoły.

 12. Kształtowanie postaw obywatelskich i integrowanie zespołów klasowych przez samorządność.

 13. Tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego.

 14. Inspirowanie nauczycieli i uczniów do twórczych poszukiwań.

 15. Doprowadzenie do uzyskania przez ucznia takich kompetencji, które jako absolwentowi będą niezbędne w szkole wyższego stopnia, w życiu zawodowym, w społeczności dorosłych.

 16. Inspirowanie odpowiednich działań wobec negatywnych i antyspołecznych zachowań.

 17. Kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się niewłaściwym postawom.

 18. Kształtowanie właściwych postaw rodziców wobec dzieci i dzieci wobec rodziców.

 19. Kształtowanie postaw patriotycznych.

 20. Kształtowanie postaw obywatelskich zgodnych z zasadami społeczeństwa demokratycznego.

 21. Wspieranie uczniów z rodzin będących w trudnej sytuacji.

 

3. Oczekiwane rezultaty wychowania

 

ABSOLWENT SZKOŁY WYPOSAŻONY JEST W WIEDZĘ

która zapewni mu dobry start w kolejnej szkole,

JEST CZŁOWIEKIEM

mądrym, dobrym, ambitnym i kreatywnym, umiejącym odróżnić dobro od zła i wybrać drogę, która doprowadzi go do celu, nie krzywdząc nikogo.

 

ABSOLWENT SZKOŁY JEST AKTYWNYM OBYWATELEM I POSIADA UMIEJĘTNOŚCI:

 

 1. projektowania i zarządzania własną pracą w sposób zapewniający ciągłą poprawę;

 2. prowadzenia ewaluacji własnej pracy;

 3. definiowania, badania i rozwiązywania problemów przy pomocy różnych metod i narzędzi;

 4. współpracowania z innymi;

 5. otwartości na odmienność;

 6. sprawnego komunikowania się w różnych formach;

 7. znajdowania, analizowania i wykorzystywania informacji.

 

Uczeń – absolwent:

JEST CIEKAWY ŚWIATA:

 • chętnie korzysta z dostępnych źródeł wiedzy i obserwuje zjawiska, sytuacje i działania innych ludzi, zachodzące w jego najbliższym otoczeniu,

 • potrafi wyciągnąć wnioski ze swoich obserwacji;

JEST OTWARTY :

 • współpracuje z osobami dorosłymi w ramach swojej codziennej aktywności,

 • przyjmuje ocenę swojego postępowania,

 • jest gotów podejmować działania w sposób planowy,

 • akceptuje ograniczenia swoich możliwości, wynikające z jego wieku,

 • umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych oraz nawiązuje przyjazne kontakty, z innymi ludźmi, współdziała
  z nimi i akceptuje ich odmienność;

JEST ODPOWIEDZIALNY:

 • wykazuje gotowość przewidywania skutków swoich działań,

 • potrafi odstąpić od działania , przewidując jego negatywne skutki,

 • rozumie potrzebę ponoszenia konsekwencji swoich działań;

JEST ROZWAŻNY:

 • szanuje zasady bezpieczeństwa, higieny i zdrowego stylu życia, potrafi je stosować;

JEST PRAWY:

 • stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu,

 • rozróżnia zachowania złe i dobre, rozumie obowiązek tego, co dobre;

JEST UCZYNNY:

 • pomaga rówieśnikom w pokonywaniu trudności,

 • chętnie wypełnia codzienne obowiązki w domu i w szkole;

JEST AKTYWNY:

 • chce działać na rzecz szkoły i społeczności lokalnej;

JEST TOLERANCYJNY:

 • rozumie, że każdy człowiek jest inny i inne są jego potrzeby i możliwości,

 • ocenia ludzi po zachowaniu, a nie np. po wyglądzie, statusie materialnym czy pochodzeniu,

 • akceptuje siebie i innych.

 

 

b) Osiągnięcia absolwenta

 

Absolwent - uczeń:

 • osiągnął co najmniej jeden sukces naukowy, organizacyjny, sportowy,

 • w każdym roku wykonał określone zadania dla grupy, klasy, szkoły, środowiska,

 • zostawił wkład w rozwój klasy, szkoły, środowiska,

 • zna swoje mocne i słabe strony,

 • zna i stosuje sposoby samokształcenia i metody własnego rozwoju,

 • zna zasady moralne,

 • rozumie znaczenie rodziny w życiu człowieka i ma swój wkład w życie rodziny,

 • zna prawa i obowiązki dziecka i ucznia,

 • szanuje prawo do prywatności,

 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,

 • zna prawa człowieka,

 • zna i stosuje pojęcie odpowiedzialności za siebie w celu unikania zagrożeń społecznych,

 • zna zasady ekologii, ma świadomość konieczności dbania o środowisko naturalne i jego zasoby,

 • zna i stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny pracy i czynnego wypoczynku,

 • zna historię i kulturę rodziny, środowiska, regionu i narodu w celu wzmacniania postaw patriotycznych.

 

Nabył umiejętności:

 

  1. komunikacyjne, potrafi:

   • słuchać i dyskutować,

   • czytać ze zrozumieniem,

   • mówić w języku obcym,

   • posługiwać się technologiami informacyjnymi;

  1. społeczne, potrafi:

   • organizować pracę własną i zespołową,

   • integrować się z zespołem klasowym,

   • stosować postawę asertywną,

   • pomóc słabszym;

  1. poznawcze, potrafi:

   • dostrzegać i rozwiązywać problemy,

   • wyciągać wnioski,

   • korzystać w sposób krytyczny ze źródeł informacji,

   • wyjaśniać zjawiska przyrodnicze;

  1. uczenia się, potrafi:

   • organizować swój proces uczenia się,

   • zdobywać wiedzę poprzez działanie,

  1. praktyczne, potrafi:

   • udzielać się w czasie zabaw rekreacyjnych sportowych i w działaniach artystycznych,

   • zorganizować lub współorganizować imprezę rodzinną lub szkolną.

 

Plan działań wychowawczych

 

1. Zadania do realizacji wynikające z realizacji kalendarza imprez szkolnych w danym roku szkolnym

2. Metody i sposoby działań wychowawczych w szkole

a) Zadania wychowawcy klasy:

 1. kierowanie zespołem klasowym, koordynowanie realizacji zadań zapisanych w programie wychowawczym szkoły,

 2. realizacja programu wychowawczego klasy,

 3. zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnej informacji na temat wymagań stawianych przez szkołę, podejmowanych przez nią działań oraz osiągnięć uczniów,

 4. wspomaganie zespołu uczniowskiego, w razie potrzeby inspirowanie i kierowanie realizacją podjętych działań,

 5. bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych.

b) Powinności wychowawcy klasy:

 

 1. Prowadzenie godzin do dyspozycji wychowawcy klasy według ustalonej tematyki, zgodnej z ogólnymi zadaniami wychowawczymi szkoły.

 2. Diagnozowanie potrzeb i trudności uczniów oraz procesów interpersonalnych zachodzących w klasie.

 3. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów i w razie potrzeby wspieranie ucznia.

 4. Integrowanie klasy i dbanie o utrzymywanie w niej atmosfery współpracy.

 5. Udzielanie uczniom wsparcia psychicznego w sytuacjach kryzysów osobistych, rodzinnych lub szkolnych.

 6. Organizowanie sytuacji wychowawczych (imprezy klasowe, wycieczki, wspólne wyjścia
  do kina, teatru) stwarzających możliwość integrowania klasy, kształtowania kultury osobistej uczniów, wdrażania do współdziałania, poszerzania zainteresowań.

 7. Organizowanie (w miarę możliwości) różnych form pomocy dla uczniów, np. koleżeńskiej pomocy w nauce.

 8. Utrzymywanie współpracy z rodzicami uczniów i wspieranie ich w działaniach
  wychowawczych.

 9. W sytuacjach tego wymagających - pełnienie roli mediatora.

 

c) Treści wychowawcze dla wszystkich nauczycieli różnych przedmiotów

 

Nauczyciel na każdej lekcji powinien własną postawą i przez stwarzanie konstruktywnych sytuacji wychowawczych:

 • uczyć systematyczności, dokładności, punktualności, tolerancji, przestrzegania obowiązujących norm, pracowitości;

 • podnosić poczucie własnej wartości uczniów i dążyć do wypracowania przez nich samokrytycyzmu,

 • uczyć poprawnej komunikacji i współpracy w grupie,

 • zapoznawać z zasadami kultury życia codziennego,

 • uczyć troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo,

 • dbać o kulturę języka uczniów,

 • wykorzystywać treści przedmiotowe do ukazywania:

? wartości ogólnoludzkich, które mogą stać się drogowskazem w życiu człowieka,

? przykładowych postaw bohaterów literackich, historycznych i współczesnych wobec ludzi, sytuacji, problemów, idei,

? procesu podejmowania decyzji i ich skutków,

? rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych i dokonywania wyborów,

? tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych i ich znaczenia dla tożsamości człowieka,

? wartości rodziny w życiu człowieka,

? piękna przyrody, jej użyteczności i sposobów ochrony przed zgubnymi wpływami cywilizacji,

? osiągnięć człowieka, będących skutkiem jego pracy i zaangażowania,

? znaczenia norm moralnych w życiu człowieka,

? zagrożeń dla człowieka ze strony przyrody i cywilizacji oraz sposobów ich uniknięcia,

 • postaw patriotycznych,

 • zachowań obywatelskich i demokratycznych.

d) Działalność wychowawcza biblioteki szkolnej

 

 • rozwija zainteresowania czytelnicze,

 • wdraża uczniów do samorozwoju,

 • rozwija wrażliwość na poszanowanie książek i dóbr kultury,

 • promuje akcje czytelnicze.

 

e) Samorząd Uczniowski

 

reprezentuje społeczność uczniowską,

planuje i organizuje imprezy i uroczystości szkolne,

zgłasza inicjatywy i pomysły uczniowskie,

realizuje swój program na każdy rok szkolny.

 

f) Współpraca z rodzicami

 

 • Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów będą informować o postępach w nauce i zachowaniu dzieci na wywiadówkach, na konsultacjach (w każdy drugi poniedziałek miesiąca), a także
  na życzenie rodziców w innych ustalonych terminach.

  Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów mogą udzielać informacji poprzez dzienniczki ucznia, zeszyty korespondencji oraz dziennik elektroniczny.

  Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotów zapoznają rodziców:

? ze szkolnym programem wychowawczo-proflaktycznym,

? z planem pracy wychowawcy klasy,

? z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

? przedmiotowymi zasadami oceniania (z wymaganiami na poszczególne oceny i kryteriami ocen)

oraz z kryteriami ocen zachowania.

 • Rodzice klas I informowani są o obowiązujących w szkole dokumentach i możliwościami wglądu do nich.

  Wychowawcy badają opinię rodziców, w zależności od potrzeb, na temat:

? oczekiwań rodziców wobec szkoły,

? skuteczności realizowania zadań wychowawczych i edukacyjnych,

? programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

? wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 

Ewaluacja

 • Formy stałej kontroli realizacji planu i sposób weryfikacji programu.

Za realizację i ewaluację programu wychowawczo-profilaktyczny szkoły odpowiadają wszyscy nauczyciele.
Na początku każdego roku szkolnego program ten poddawany jest pod dyskusję rodzicom.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Białek 03-02-2017 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 03-02-2017 11:39