herb BIP - Zespół Szkół Publicznych w Białuniu

bip.zspbialun.goleniow.pl

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO
PRZEZ DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

(zatwierdzony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 6 lutego 2017 r. i przekazany radzie rodziców do zaopiniowania )

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

 

Szczegółowo omówione będą w raportach realizowane założenia polityki oświatowej państwa:

 • Upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci
  i młodzieży – Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej i SU. W ramach działalności SU zaplanowano wiele konkursów wieloprzedmiotowych: polonistyczno-plastycznych.
  W celu upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci na stałe zagościł na piętrze kącik „Czytanie jest jak oddychanie”, w którym można spotkać czytające na przerwach
  i po lekcjach dzieci.

 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. - Raport częściowy z ewaluacji wewnętrznej.

Oraz plan nadzoru pedagogicznego zachodniopomorskiego kuratora oświaty na rok szkolny 2016/2017:

 • Dzieci i uczniowie nabywają umiejętności i wiadomości określone w podstawie programowej.

 • Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

 • Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Przeprowadziłam 15 obserwacji lekcji, zgodnie z planem hospitacji. Wszystkie zostały omówione, podlegały samoocenie, zostały wyciągnięte wnioski i wskazane zalecenia, w celu usprawnienia dalszej pracy.

  Obserwuję lekcje i zajęcia pod kątem dostosowywania wymagań edukacyjnych
  do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (szkoła) oraz Respektowania podstawy programowej edukacji przedszkolnej, ramowego dnia pracy przedszkola i zaleconych warunków i sposobu realizacji zajęć. Pani Aneta Meszyńska rozpoczęła staż na nauczyciela mianowanego, natomiast p. Urszula Pomocka kończy staż na nauczyciela dyplomowanego.

 • Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych – odbyło się 7 wycieczek szkolnych; przygotowano imprezy, zgodnie z kalendarzem imprez oraz imprezy grupowe i przedszkolne, o których będzie mowa w sprawozdaniach.

  Zgodnie z planem, w ramach zastępstw, organizowane są lekcje języka angielskiego
  w klasach V i VI. W tematach godzin wychowawczych brak jest tematów podejmujących działanie na rzecz rozwijania kompetencji kluczowych.

 

 

 

Przeprowadzone zostały diagnozy wstępne i sformułowane wnioski, które są realizowane
na poszczególnych lekcjach.

Zapewniamy uczniom bezpieczne warunki przebywania na terenie szkoły już od godz.6:30
do 16:05.

Zgodnie z planem kontroluję prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania
we wszystkich dziennikach obowiązujących w szkole. Coraz mniej jest braków w bieżących wpisach. Realizując potrzeby braków w zasobach kadrowych szkoły, p
anie Urszula Pomocka
i Izabella Praszczyk podjęły studia podyplomowe na kierunku: Plastyka, Technika i Muzyka.

We wrześniu 2016 r. dopuszczony został do użytku i pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną, program autorski nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej pn. „Umieć się uczyć”.

W październiku 2016 r. przeprowadzony został próbny alarm pożarowy.

Realizujemy w grupie starszej przedszkolnej program profilaktyczny „Czyste powietrze wokół nas”, koordynatorką jest p. Izabella Praszczyk.

Wprowadzona została ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, które zmienia strukturę szkoły na ośmioklasową, dlatego odbyły się zebrania z rodzicami, na których informowani byli
o wprowadzanej reformie, na ostatnim spotkaniu zapoznani zostali z listem Minister Edukacji
na ten temat.

Realizując zadania statutowe szkoły każda nauczycielka prowadzi w tygodniu dwie godziny zajęć
z dziećmi. Są to zajęcia wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniów (rozwijające je).

Na bieżąco kontroluję realizację podstawy programowej w przedszkolu i szkole. Za nieobecną nauczycielkę organizowane są lekcje zastępcze, prowadzone przez nauczyciela zgodnie z jego kwalifikacjami. Dyżury na korytarzach prowadzone są rzetelnie, dzięki czemu nie dochodzi
na przerwach do wypadków.

Nauczyciele starają się systematycznie prowadzić dziennik elektroniczny. Ponadto kontynuowany jest sposób kontaktów z rodzicami w każdy drugi poniedziałek miesiąca, z którego niewielu rodziców korzysta.

W ramach wspomagania rozwoju zawodowego, nauczycielki brały udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach:

 

 • Jeśli nie agresja, to co?

 • W edukację XXI wieku – budząca się szkoła

 • Jak rozwijać przedsiębiorczość u uczniów?

 • Plan daltoński w budzącej się szkole.

 • Problem homofobii.

 • Bezpieczny uczeń w bezpiecznej szkole.

 • Szkoła w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Białek 09-02-2017 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Monika Białek 09-02-2017 09:20